แม่โจ้ คัดเรียนปริญญาตรีใบที่ 2

           มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เขียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเรียนปริญญาตรีใบที่ 2 หลักสูตรปริญญาตรีที่สอง วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 1 ปี ครึ่ง ) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่  30 เมษายน 2553 รับสมัครจำนวน 45 คน


          คุณสมบัติผู้สมัคร
          เป็น ผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาหรือเทียบเท่าไม่เกิน 5 ปี จากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศและต้องการศึกษาปริญญาตรีเพิ่มเติมอีกสาขาหนึ่ง ซึ่งไม่ซ้ำกับปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี และระเบียบอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม
          1.ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าโดยไม่จำกัดสาขาวิชาที่จบการศึกษา
          2.ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาแล้ว ไม่เกิน 5 ปี ( จบปีการศึกษา 2548 หรือมากกว่า)


          ขั้นตอนการสมัคร
          -กรอกใบสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
          -พิมพ์ผลการสมัคร และ ได้ หมายเลขผู้สมัคร เพื่อนำไปใช้ในการชำระค่าสมัคร (ผ่านทางธณาณัติ หรือ การโอนเงินผ่านธนาคาร)
          -สามารถกลับมาพิมพ์ผลการสมัคร ได้โดยเลือกที่ พิมพ์ใบสมัครใหม่
          -สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครได้ที่ ตรวจสอบรายชื่อ
          -นำใบสมัครที่พิมพ์จากระบบรับสมัคร ไปชำระเงิน พร้อมจัดส่งหลักฐานการสมัครมาตามที่อยู่ที่ระบุไว้
          -ค่าสมัคร จำนวน 300 บาท


          เอกสารประกอบการสมัคร
          1. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
          2. รายละเอียดวิชาของทุกวิชาที่ปรากฏอยู่ในใบแสดงผลการศึกษา ( Transcript) เพื่อการเทียบโอน
          3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
          4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อและนามสกุล (ถ้ามี)
          5.ค่าสมัคร จำนวน 300 บาท (ให้แนบหลักฐานใบเสร็จรับเงินของธนาณัติ/ หลักฐานการโอนเงิน มาพร้อมหลักฐานการสมัครด้วย)
          ที่อยู่สำหรับส่งหลักฐานการสมัคร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 50290  (สมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาที่ 2)
          กรณีชำระค่าสมัครด้วยธนาณัติ ให้สั่งจ่าย  นายวิชาญ ชัยจำรัส สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 50290 (ในส่วนของธนาณัติจะต้องส่งถึงสาขาวิชาฯ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2553)
          กรณีชำระค่าสมัครด้วยการโอนเงิน ให้โอนเข้าบัญชีดังนี้  นายวิชาญ ชัยจำรัส  เลขที่บัญชี 3750048800 ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่โจ้(ส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินมายังสาขาวิชาฯ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2553)
          วิธีที่ 1 ถ่ายรูปหรือ scan file ส่งทางอีเมล์ apply_itmju@hotmail.com
          วิธีที่ 2 ถ่ายรูป slip โอนเงิน แล้วส่งทางมือถือด้วยระบบ MMS มาที่ 087-0664430
          วิธีที่ 3 สำเนาเอกสาร แล้วส่งมาพร้อมกับหลักฐานการสมัคร
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  โทร. 0-5387-3599 มือถือ. 08-7066-4430 Email: apply_itmju@hotmail.com


โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 82 คน กำลังออนไลน์