เรียน ป.โท หลักสูตร นานาชาติ ด้าน IT และ MIS ที่ มจพ.

"...เรียน ป.โท นานาชาติ ด้าน IT และ MIS ที่ มจพ. ร่วมกับนักศึกษาจากต่างประเทศในบรรยากาศนานาชาติอย่างแท้จริง  ดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศทางด้านคอมพิวเตอร์ที่มีประสบการณ์.."

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (KMUTNB)

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นานาชาติ รุ่นที่ 23 เพื่อเข้าเรียนใน ปีการศึกษา 1/2553 ใน  2 แขนงวิชา ได้แก่

1.เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT)
   แผน ก (วิทยานิพนธ์) และแผน ข (โครงงานปัญหาพิเศษ)
2.ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management of Information System: MIS) 
   แผน ก (วิทยานิพนธ์) และแผน ข (โครงงานปัญหาพิเศษ)

 

เรียนปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. ดีอย่างไร

 • เป็นหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาที่ดีที่สุดหลักสูตรหนึ่ง เป็นที่นิยมของนักศึกษา
 • ได้รับความร่วมมือทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ เช่น Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Fern University ประเทศเยอรมนี และ Edith Cowan University ประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น
 • งานวิจัยที่โดดเด่นทั้งจากคณาจารย์ผู้สอน และนักศึกษาเป็นที่ยอมรับในภาคการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม 
 • การออกแบบภูมิทัศน์ภายในคณะที่สวยงามในรูปแบบสมัยใหม่ (Modern Office) ที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ และบริหารคณะด้วยระบบ e-Faculty ที่สมบูรณ์แบบ
 • สื่อการเรียนการสอนที่สมบูรณ์ที่ทันสมัย
 • เรียนที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ในวันธรรมดาในช่วงเย็น และวันเสาร์ 
 • เรียนร่วมกับเพื่อนนักศึกษาชาวต่างชาติในชั้นเรียนที่มาจากหลากหลายประเทศในบรรยากาศของความเป็นนานาชาติที่แท้จริง
 • นักศึกษาทุกคนจะได้ร่วมทำกิจกรรมในระหว่างเรียนอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองกับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษานานาชาติ
 • ดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศทางด้านคอมพิวเตอร์ที่มีประสบการณ์
 • มีอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ประสานงานนักศึกษานานาชาติทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติคอยดูแลในเรื่องแผนการเรียน และเรื่องภาษาอย่างใกล้ชิด
 • มีหลักสูตรปริญญาเอก นานาชาติ รองรับสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและสนใจศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 24 เม.ย. 2553
ระเบียบการสมัคร
1. Download ใบสมัครและสืบค้นข้อมูลประกอบการรับสมัครได้จาก www.grad.kmutnb.ac.th  (การรับสมัครนักศึกษาใหม่)
2. ซื้อระเบียบการสมัคร ราคาชุดละ 100 บาท ได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี มจพ. ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 24 เมษายน 2553 (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)   วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.30 น. วันเสาร์ 09.00-15.00 น.
3. สั่งซื้อระเบียบการรับสมัครทางไปรษณีย์ ราคาชุดละ 130 บาท (รวมค่าส่ง) ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 19 มีนาคม 2553 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นเกณฑ์ หากพ้นกำหนดจะไม่พิจารณา) โดยส่งธนาณัติ เท่านั้น   สั่งจ่ายปลายทาง ปณ.พระจอมเกล้า ในนาม  “นางสุชาดา  จิราสุคนธ์” บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตู้ ปณ. 4  ไปรษณีย์พระจอมเกล้า บางซื่อ กทม. 10802 วงเล็บมุมซองด้านล่าง (ซื้อระเบียบการรับสมัคร)

การสมัคร
1. สมัครด้วยตนเอง ณ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 24 เมษายน 2553
2. สมัครทางไปรษณีย์ และทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 26 มีนาคม 2553

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้

ที่บัณฑิตวิทยาลัย  โทรศัพท์ 0-2913-2500-24 ต่อ 2406-2417, 0-2913-2578  หรือ
ที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทรศัพท์ 0-2913-2500 ต่อ 2702, 2730, 2722
รายละเอียดเพิ่มเติม
www.graduate.kmutnb.ac.th
www.it-admission.com
www.it.kmutnb.ac.th

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์