ม.อุบลฯ คัดเรียนป.โทวิศวะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจำภาคการศึกษาต้น   ปีการศึกษา  2553 กำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่  9 เมษายน 2553
          - วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก 1 , แผน ข
          - วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 1
          - วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก 1, แผน ก 2
          - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 , แบบ 2
          - วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก 2
          - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1
          - วิศวกรรมอุตสาหการ   วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก 1, แผน ก 2
          - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 , แบบ 2
          - วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก 2
          - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1


          คุณสมบัติทั่วไปของทุกสาขาวิชา
          1.ไม่เป็นผู้พ้นสถานภาพนักศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาเพราะยังไม่สำเร็จการศึกษา   เมื่อครบกำหนดเวลาสูงสุดแล้วในสาขาวิชา  และระดับการศึกษาที่จะเข้าศึกษา
          2.ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากการเป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  ในสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา
          3.เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี  และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เต็ม  
ความสามารถ  และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
          4.เป็นผู้มีร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์  กล่าวคือไม่เป็นผู้ทุพลภาพไร้ความสามารถ และ
จิตฟั่นเฟือน       
          5.ไม่เป็นบุคคลที่ไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          6.เป็นผู้ที่ปราศจากโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา


          หลักฐานประกอบการรับสมัคร
          1.ใบสมัคร  ติดรูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว  จำนวน 1  รูป
          2.หนังสือรับรอง (Recommendation)  จากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้บังคับบัญชา  จำนวน  1  ฉบับ
          3.หลักฐานแสดงคุณวุฒิ 
          -ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว  ใช้ปริญญาบัตร
          -ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย  ให้ใช้หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา
จำนวน 1 ชุด   (ทั้งนี้  หากผ่านการสอบคัดเลือก  ต้องส่งหลักฐานแสดงคุณวุฒิและใบแสดงผลการเรียนก่อนวันปฐมนิเทศ จำนวน 1 ชุด)                           
          4.สำเนาหลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript)  ในระดับปริญญาตรี  และ ปริญญาโท  อย่างละ 2 ชุด
          5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือ  บัตรประจำตัวข้าราชการ  หรือ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  จำนวน  2  ชุด
          6.สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  2  ชุด
          7.กรณีที่มีผลสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) เช่น  TOEFL  โปรดแนบมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่     คุณปาริชาติ  แสนทวีสุข  งานบัณฑิตศึกษา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ห้อง  6320  ชั้น 3  อาคาร EN6  โทร. 0-4535-3320 โทรสาร  0-4535-3333 โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 30 คน กำลังออนไลน์