มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับระบบพิเศษ

          มหาวิทยาลัยมหาสารคามกำลังเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2553 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ถึงวันที่  4 พฤษภาคม 2553รวมทั้งหมด     2,517 คน
          คณะที่เปิดรับสมัคร
          -คณะเทคโนโลยี
          -คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
          -คณะวิทยาการสารสนเทศ
          -คณะวิศวกรรมศาสตร์
          -คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
          -คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
          -คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
          -วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
          -คณะศึกษาศาสตร์
          -วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
          -คณะการบัญชีและการจัดการ
          คุณสมบัติผู้สมัคร
          1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
          2. เป็นผู้มีความประพฤติดี
          3. เป็นผู้ที่มีร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์ กล่าวคือ ไม่เป็นผู้ทุพลภาพ ไร้ความสามารถจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกที่คณะกรรมการคัดเลือกเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคในการศึกษาและการประกอบอาชีพ
          4. เป็นผู้ปราศจากโรคดังต่อไปนี้ โรคเรื้อน วัณโรคปอด โรคพิษสุราเรื้อรัง ติดยาเสพติดโรคเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ โรคไตที่รักษาให้หายขาดไม่ได้ โรคความดันโลหิตสูงที่รักษาให้หายขาดไม่ได้และโรคอื่น ๆ ที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคในการศึกษาและการประกอบอาชีพ
          5 . ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่กรณีความผิดอันกระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
          หลักฐานการสมัคร
          1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
          2.สำเนาใบแสดงผลการเรียน 6 ภาคเรียน จำนวน 1 ชุด
          3.รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
          4.สำเนาใบแสดงผลคะแนน GAT PAT (ทุกครั้งที่สอบ)โดยพิมพ์จากเว็บไซต์สทศ.หรือหนังสือรับรองผลการสอบที่สทศ.ออกให้
          รับสมัครผ่านระบบอินเตอร์เนตระหว่าววันที่  15 มีนาคม  ถึงวันที่  4 พฤษภาคม 2553  ทางเว็บไซต์ http://www.acad.msu.ac.th (ค่าสมัคร 500 บาท)  
          สอบถามเพิ่มเคิมได้ที่กองบริการการศึกษา    อาคารบรมราชกุมารี   ชั้น 2มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตำบลขามเรียง  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  44150 โทรศัพท์ 0-4375-4377 หรือ 0-4375-4333 ต่อ 1322, 1329, 1354  โทรสาร 0-4375-4377


โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์