เกษตรศาสตร์กำแพงแสน รับคัดเลือกโดยตรงต่อป.ตรี


          คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม กำลังเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกโดยตรงโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2553 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2553
          คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
          1.เป็นบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยศึกษารายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ใน 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
          2.สัญชาติไทย
          3.หากอายุเกิน 15 ปีบริบูรณ์ ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเป็นบุคคลต่างด้าวต้องมีหลักฐานได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
          4.มีผลคะแนนทดสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ O – NET 30 GAT 30 PAT รหัส 71 (คณิตศาสตร์) 40
          หมายเหตุ O – NET ได้แก่ วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์
          5.เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          6.เป็นผู้ไม่ถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม หรือกระทำความผิดต่างๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ


          หลักฐานประกอบการสมัคร
          1.ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์
          2.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
          3.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
          4.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด 2
          5.สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ใบ รบ.) จำนวน 1 ชุด
          6.สำเนาผลคะแนนสอบวัดความรู้จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (GAT, PAT ประจำปีการศึกษา 2552 และ O – NET ประจำปีการศึกษา 2550, 2551, 2552) จำนวน 1 ชุด
          7.สำเนาเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล จำนวน 1 ชุด
หมายเหตุ สำเนาเอกสารทุกชุด ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองว่าเป็นสำเนาถูกต้อง


          การรับใบสมัครและการสมัครเข้ารับการคัดเลือก
          -สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันอังคารที่ 2 มีนาคม – วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2553 เวลา 8.30 – 16.30 น. (ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) โดยผู้สมัครนำใบสมัครพร้อมเอกสารมายื่นสมัครที่โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่อาคาร 9 ชั้น 5 ห้อง 502 โดยเสียค่าดำเนินการสอบคัดเลือกคนละ 300 บาท ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.flas.ku.ac.th หรือ http://bus-econ.flas.kps.ku.ac.th/
          -สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันอังคารที่ 2 มีนาคม - วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2553 (พิจารณาวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรา) โดยส่งจดหมายลงทะเบียน ใบสมัครและเอกสารในการสมัครสอบให้เรียบร้อย พร้อมธนาณัติค่าดำเนินการสอบคัดเลือก จำนวน 300 บาท โดยสั่งจ่ายในนาม นางสาวจุรีวรรณ จันพลา ณ ที่ทำการไปรษณีย์กำแพงแสน มาที่โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 (โดยให้ผู้สมัครมารับบัตรประจำตัวสอบได้ในวันสอบสัมภาษณ์ โดยนำบัตรประชาชนมาแสดงเพื่อขอรับบัตรประจำตัวสอบ) ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.flas.ku.ac.th หรือ http://bus-econ.flas.kps.ku.ac.th/
          สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่อาคาร 9 ชั้น 5 ห้อง 502 หรือโทร. 0-34 28-1105 – 6 ต่อ 7701, 08-1278 – 8226, 08-6888 – 6678, 08-1784 – 6103 ในเวลาราชการ (8.30 – 16.30 น.) หรือ businesskps@gmail.com
 โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์