เกษตรศาสตร์บางเขน รับตรงภาคปกติ

          คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง/ยอมรับหรือเทียบเท่า ชั้นปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ แบบรับตรง ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2553 จำนวน 20 คน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

          คุณสมบัติของผู้สมัคร
          1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรอื่น ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง/ยอมรับหรือเทียบเท่า โดยผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (GPAX) 6 ภาคการศึกษา และผลการศึกษาต้องไม่ต่ำกว่า 2.75
          2. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง
          3. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ และ/หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          4. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญาหรือไม่เคยต้องคำพิพากษาของศาลด้วยการกระทำผิดในคดีอาญา ยกเว้นความผิดโดยประมาท
          5. ไม่เป็นผู้ที่ถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆมาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทำความผิดต่างๆที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ


          หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
          1. เอกสารการสมัครสอบ พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมติดรูปถ่าย จำนวน 1 รูป และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อย
          2. หลักฐานการจ่ายค่าสมัครสอบ ในกรณีที่โอนเงินค่าสมัครสอบให้นำหลักฐานการโอนเงินฉบับจริง พร้อมกับเขียนชื่อ นามสกุล ของผู้สมัครให้ครบถ้วน
          3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
          4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
          5. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนตามข้อกำหนด พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
          6.ผลคะแนนสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT 2) รหัสวิชา 72 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
          7. ผลคะแนนสอบ O-Net พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้สามารถใช้ผลคะแนนย้อนหลังตั้งแต่ปี 2549)
          สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่http://www.vettech.ku.ac.th/vtdirect/files/apply_vtdirect.pdf หรือติดต่อคณะที่คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2579-8574-5 ต่อ 8114โทรสาร 0-2579-8571โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์