นวัตกรรม ร่วมคิด ร่วมทำ โดย นายเจริญ บุญชะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนระแงะ

รูปภาพของ sukie_028

ตอนที่ 1 ชื่อเรื่อง  นวัตกรรม  ร่วมคิด  ร่วมทำ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาการบัญญัติให้สถานศึกษาเป็น นิติบุคคล ในพระราชบัญญัติว่าด้วยกฎระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546  นับเป็นการปฏิรูปการศึกษาครั้งสำคัญของประเทศไทยที่มุ่งหวังยกระดับการศึกษาของชาติ  และจัดการศึกษาได้อย่างทั่วถึงมีคุณภาพ  ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นคนดี  มีปัญญาและมีความสุข                การดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีพลังและมีประสิทธิภาพนั้นจำเป็นที่จะต้องมีการกระจายอำนาจให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550  และเป็นไปตามหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2545 ซึ่งให้มีการจัดระบบโครงสร้าง  และกระบวนการจัดการศึกษาของไทย  มีเอกภาพเชิงนโยบายหลากหลายในทางปฏิบัติ  มีการกระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา                การกระจายอำนาจดังกล่าวจะทำให้สถานศึกษามีความคล่องตัว  มีอิสระในการบริหารจัดตามหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management : SBM)  ซึ่งเป็นการสร้างรากฐานและความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษา  ได้อย่างมีคุณภาพ  ได้มาตรฐานและสามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากแนวคิดดังกล่าวเพื่อให้สถานศึกษามีความคล่องตัว  มีอิสระและมีความเข้มแข็ง  รัฐจึงให้สถานศึกษาเป็น นิติบุคคล แนวทางในการพัฒนา                จากเหตุผลข้างต้นทำให้ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นและมีความตั้งใจที่จะบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อความสำเร็จของงานจึงได้ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาประชุมวิเคราะห์ปัญหาและสังเคราะห์เพื่อคิดหารูปแบบบริหารจัดการที่ตรงกับบริบทของโรงเรียนและตรงกับความต้องการของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  ในที่สุดจึงได้กำหนดรูปแบบบริหารจัดการแบบ “ร่วมคิด  ร่วมทำ”  โดยกำหนดยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนสู่ความสำเร็จออกเป็น 5 ด้าน  ดังนี้ได้ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนสู่ความสำเร็จออกเป็น  5  ด้าน  ดังนี้                  1.  ใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ                2.  กระจายอำนาจ                3.  การมีส่วนร่วม                4.  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ                5.  รายงานผล                ในปีการศึกษา 2551  เป็นต้นมาโรงเรียนได้บริหารจัดการโดยใช้รูปแบบบริหาร “ร่วมคิด ร่วมทำ”  ผลงานที่เกิดขึ้นในแต่ละปีการศึกษา  โดยภาพรวมประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม เป็นที่ยอมรับของชุมชน  ตอนที่ 2 ประวัติของผู้รายงานชื่อ – สกุล          นายเจริญ  บุญชะนะ                                         วัน  เดือน  ปี เกิด    23  กันยายน  พ.ศ.2502                ที่อยู่        183/8  ต.รือเสาะ  อ.รือเสาะ   จ.นราธิวาส  96150                สถานที่ทำงาน โรงเรียนระแงะ  391/1  หมู่ที่ 1 ตำบลตันหยงมัส  อำเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส  96130 ประวัติการศึกษา               

ที่ ปีที่จบ สถานศึกษา วุฒิที่ได้รับ
1 2512 โรงเรียนเหมืองควนกรด อ.จะนะ จ. สงขลา ประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนต้น (ป.4)
2 2515 โรงเรียนบ้านช้างคลอด อ.จะนะ จ. สงขลา ประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนปลาย (ป.7)
3 2518 โรงเรียนธัญศึกษา อ.นาทวีจ. สงขลา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.3)
4 2520 โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์  อ.รือเสาะจ. นราธิวาส ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5)
5 2522 วิทยาลัยครูยะลา อ.เมือง  จ.ยะลา ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง สาขาสุขศึกษา
6 2530 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  กรุงเทพมหานคร การศึกษาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา
7 2549 มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมือง  จ.สงขลา การศึกษามหาบัณฑิต  สาขา การบริหารการศึกษา

 ประวัติการรับราชการ

วัน เดือน ปี  ที่รับราชการ ตำแหน่ง กรมหรือกระทรวง
1 พ.ค. 23 ครู1 ร.ร. บ้านนาดา อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส สปช.
8 ส.ค. 31 ครูใหญ่  ร.ร. บ้านจอเบาะ  สปอ.ยี่งอ   สปจ.นราธิวาส สปช.
15 เม.ย. 33 ครูใหญ่  ร.ร. บ้านคอลอแง  สปอ.ยี่งอ   สปจ.นราธิวาส สปช.
28 ก.ย. 33 อาจารย์ใหญ่  ร.ร. บ้านป่าไผ่  สปอ.ระแงะ   สปจ.นราธิวาส สปช.
23 ธ.ค. 40 อาจารย์ใหญ่  ร.ร. ระแงะ  สปอ.ระแงะ   สปจ.นราธิวาส สปช.
1 ต.ค. 44 ผู้อำนวยการ  ร.ร. ระแงะ  สปอ.ระแงะ   สปจ.นราธิวาส สปช.

 ความสำเร็จในอดีต- โรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ..  2544                -  โรงเรียนต้นแบบบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา                - โรงเรียนที่มีความพร้อมในการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551                -  บุคลากรต้นแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้  พ.ศ.2544                -  บุคลากรต้นแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้รางวัลครูเกียรติยศ  พ.ศ.2545                -  บุคลากรต้นแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้รางวัลครูเกียรติยศ  พ.ศ.2546                -  วิทยากรการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ  พ.ศ. 2551                - วิทยากรการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ  พ.ศ. 2552- งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมการทำความเคารพของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนระแงะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส  เขต 3- งานวิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนระแงะ ที่มีผลต่อการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน-  งานวิจัยเรื่อง ศึกษาความเห็นของผู้บริหารโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส  ที่ส่งผลต่อการพัฒนางานวิชาการ-  งานวิจัย เรื่อง  ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส  ข้อมูลโรงเรียนโดยย่อ                โรงเรียนระแงะ  ตั้งอยู่ที่ 391/1 หมู่ที่  1 ถนนระแงะมรรคา  ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส  รหัสไปรษณีย์  96130  ตรงหลักกิโลเมตรที่ 121  ตามหลักฐานที่ดิน ส.. 1 เลขที่ 676 เนื้อที่  76  ไร่ โทรศัพท์  0-7367-1012  โทรสาร  0-7367-1245  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส  เขต 3 ทำการเปิดสอนตั้งแต่ระดับ  อนุบาล  1  ถึงระดับ  ประถมศึกษาปีที่  6  จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 411 คน  มีเขตพื้นที่บริการ 2 หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่ 1  และหมู่ที่ 7  และในปัจจุบันนี้โรงเรียนได้รับนักเรียนนอกเขตบริการเป็นจำนวนมาก  ปัจจุบันมีนายเจริญ  บุญชะนะ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน                ปัญหาการบริหารที่พบ     การบริหารจัดการแบบร่วมคิด  ร่วมทำ  ได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อความสำเร็จของงานอยู่ 4 ประการในเบื้องต้น  คือ  การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ การกระจายอำนาจ  การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  การเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  จากการสรุปวิเคราะห์การบริหารจัดการที่ผ่านมา  โดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  พบว่าปัญหาในเรื่องการนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาปรับปรุงพัฒนางานยังไม่สามารถทำได้อย่างเต็มศักยภาพ  เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่ได้ยังเป็นระบบเท่าที่ควรไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที  คณะครูปละบุคลากรทางการศึกษาได้ประชุมเพื่อหาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูล  ในที่สุดที่ประชุมได้กำหนดยุทธศาสตร์เพิ่มเติมอีกหนึ่งยุทธศาสตร์  คือ การรายงานผลอย่างเป็นระบบ  ดังนั้นในปีการศึกษา 2551  โรงเรียนใช้รูปแบบบริหารจัดการ แบบร่วมคิด  ร่วมทำ  โดยมียุทธศาสตร์เพื่อความสำเร็จของงาน 5 ประการ  คือ  การใช้แผนเป็นเครื่องมือ การกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วม  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  และการรายงานผล  จากการประเมินผลในรอบปีการศึกษา 2551  พบว่า การบริหารจัดการมีการพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ  ผู้เรียน  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ชุมชนมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการมากขึ้น ความต้องการที่จะปรับปรุง            1.  การบริหารจัดการตามโครงการสร้างที่กำหนดจากการมีส่วนร่วมของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อให้สถานศึกษาบรรลุตามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ตอนที่ 3เนื้อเรื่อง ทำอะไรเพื่อปรับปรุง /พัฒนา                โรงเรียนได้กำหนดรูปแบบการบริหารที่เรียกว่า ร่วมคิด  ร่วมทำ  โดยการมีส่วนร่วมของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยมียุทธศาสตร์ความสำเร็จของงานอยู่ 5 ประการ  ดังนี้1  การใช้แผนเป็นเครื่องมือ (Plan)                วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน                                1. เพื่อให้การพัฒนาโรงเรียนเป็นไปอย่างมีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน  โดยใช้แผนเป็นเครื่องมือกำหนดทิศทางและรองรับการดำเนินการของโรงเรียน                                2. เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตามแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียน                                3. เพื่อให้เกิดการพัฒนาในทุกๆ  ด้านอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมขั้นตอนในการจัดทำแผน                1. การเตรียมการจัดทำแผน  โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  เช่น  คณะครู  ตัวแทนผู้ปกครอง  ตัวแทนชุมชน  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนระแงะ  เป็นต้น                2. สำรวจจุดเด่น  จุดด้อย  อุปสรรค  และโอกาส                3. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล                4. การกำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา                5. การจัดทำรายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา                6. จัดทำร่างแผน  เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนระแงะ/ผู้ทรงคุณวุฒิ  ตัวแทนผู้ปกครอง  และตัวแทนชุมชน                7. เสนอร่างแผนต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนระแงะ/ผู้ทรงคุณวุฒิ  ตัวแทนผู้ปกครอง  และตัวแทนชุมชน                8. การอนุมัติและประกาศใช้แผนแผนที่ใช้ในโรงเรียน1. แผนกลยุทธ์2. แผนปฏิบัติการประจำปี3. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา4. แผนการบริหารงานงบประมาณ5. แผนการบริหารงานวิชาการ6. แผนการบริหารงานบุคลากร7. แผนการบริหารงานทั่วไปประโยชน์ของการจัดทำแผน                1. ช่วยให้โรงเรียนสามารถกำหนดแนวทางในการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ  ได้อย่างละเอียด รอบคอบ  ชัดเจน  ครอบคลุมต่อเนื่อง  และเป็นระบบสามารถแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้าน  และสนองตอบต่อความต้องการอย่างทั่วถึง                2. ช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรทรัพยากรทางด้านการบริหารการพัฒนาด้านต่างๆ  ของโรงเรียนอันได้แก่  งบประมาณ  คน  วัสดุอุปกรณ์   และการบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและประหยัด                3. ช่วยให้โรงเรียนมีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน  ต่อเนื่อง  ทำให้มองเห็นการพัฒนาของโรงเรียนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต2.  หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)                    เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลกระทบให้การบริหารโรงเรียน  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความยุ่งยากและเพิ่มปัญหามากขึ้น ดังนั้นการกระจายอำนาจให้โรงเรียนจะทำให้โรงเรียนมีพลังอำนาจและรับผิดชอบในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง  ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  และส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น  โดยการมอบอำนาจการตัดสินใจให้ฝ่ายบริหารงานแต่ละงานไปพิจารณาตัดสินใจได้ข้อสรุป และนำเสนอต่อที่ประชุม                    ผลดีต่อการกระจายอำนาจ1.             สามารถสนองความต้องการได้ดียิ่งขึ้น2.             เป็นการแบ่งเบาภาระของส่วนกลาง3.             การกระตุ้นบุคลากรเข้ามามีส่วนร่วม3.  ทุกคนมีส่วนร่วม (Participation  or Collaboration or Involvement)                    เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการบริหาร  ตัดสินใจ  และร่วมจัดการศึกษา  ทั้งครู  ผู้ปกครอง  ตัวแทนชุมชน  ตัวแทนศิษย์เก่า  และตัวแทนนักเรียน  การที่บุคคลมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  ทำให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากขึ้น  ร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมทำและร่วมแก้ปัญหา  อันเป็นแนวทางของการมีส่วนร่วมตามหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานอย่างแท้จริง                    ผลดีต่อการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม                                1.  ทำให้การบริหารหรือการพิจารณาแนวทางในการแก้ปัญหามีความหลากหลายเป็นไปอย่างถี่ถ้วนรอบคอบ  เพราะเป็นการระดมแนวคิดจากบุคคลที่มีความหลากหลาย  ทั้งความรอบรู้  และประสบการณ์                                2. ทำให้มีการถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกัน  โดยมิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจมากเกินไป  ซึ่งอาจนำไปสู่การใช้อำนาจในทางที่มิชอบอันจะเกิดผลเสียต่อโรงเรียนได้                                3. เป็นการขจัดปัญหา  มิให้การดำเนินนโยบายใดๆ  มีผลต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากหรือน้อยเกินไป  ซึ่งจะก่อให้เกิดความยุติธรรมในการดำเนินการต่อทุกฝ่ายได้                                4. ก่อให้เกิดการประสานงานที่ดี  ทำให้การบริหารโรงเรียนเป็นไปอย่างราบรื่น  มีประสิทธิภาพ  และได้รับความร่วมมือและความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี                                5. การรวมตัวกันของบุคคลเป็นเครือข่ายจะก่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็ง  สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ  ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตรงเป้าหมาย โดยทุกคนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน4.  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  (Child center)                    กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้สอนได้จัดให้สอดคล้องความแตกต่างระหว่างบุคคล  ความสามารถทางปัญญา  โดยบูรณาการคุณธรรม  ค่านิยมอันพึงประสงค์  ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริง  พัฒนากระบวนการคิด  วิเคราะห์  ศึกษา  ค้นคว้า  ทดลอง  และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตามความถนัดความสนใจ  ด้วนวิธีการที่หลากหลาย  และแหล่งเรียนรู้ ที่หลากหล  ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง  ทั้งในและนอกห้องเรียน   กิจกรรม/โครงการที่จัดทำในโรงเรียนต้องคอยตอบคำถาม  5W 1H  คือ  Who  What  Why  When  Where  How  เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและดำเนินการตามกิจกรรม / โครงการบทบาทของครู                                1. พัฒนาตนเองอยู่เสมอ  โดยการศึกษาค้นคว้า  วิจัยให้สามารถจัดการเรียนรู้ทันต่อการเปลี่ยนของโลกยุคปัจจุบัน                                2. ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นหลัก                                3. จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย  เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน                                4. สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้  โดยยึดหลักว่า  ทุกสถานที่  ทุกแห่ง  เป็นแหล่งเรียนรู้  และทุกสิ่งที่พบล้วนเป็นสื่อการเรียนรู้                                5. ให้อิสระแก่ผู้เรียนในการแสวงหาความรู้  ความคิด  ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง                รูปแบบการสอน1.             การสอนที่เน้นกระบวนการคิด2.             การสอนที่เน้นการมีส่วนร่วม3.             การสอนที่เน้นการพัฒนาพฤติกรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์4.             การสอนที่เน้นการบูรณาการวิธีสอน-                    บรรยาย-                    สาธิต-                    ละคร-                    Role Play-                    Case Study-                    Games-                    สถานการณ์จำลอง-                    นิรนัย-                    อุปนัย-                    ศูนย์การเรียน-                    บทเรียนโปรแกรมเทคนิคการสอน-                    การใช้ผังกราฟิก-                    การใช้คำถาม-                    การจัดกลุ่ม-                    การสร้างแรงจูงใจ-                    การใช้เพลง-                    ฯลฯ                   ผลดีต่อการปรับปรุง / แก้ไข                - คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเอง  อาทิเช่น  การศึกษาเอกสาร  ศึกษาค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ต  และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  การศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ  โรงเรียนแกนนำ  สามารถสร้างองค์ความรู้ในการจัดการเรียนรู้                -  โรงเรียนมีสถานีเรียนรู้  ที่จะส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิดโดยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  เป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนที่สามารถให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง-  โรงเรียนมีรูปแบบกิจกรรมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  คือ กิจกรรมชั่วโมงคิดสร้างสรรค์  ซึ่งมีรูปแบบดังนี้                w  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การตอบปัญหาวันละ30นาที  กับห้องสมุดจุดประกายความคิด  ห้องสมุดเคลื่อนที่  ห้องคาราโอเกะเพื่อการศึกษา
                               
w การสอนซ่อมเสริมในสาระการเรียนรู้ที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ประสบปัญหา  คือ สาระภาษาไทย  สาระคณิตศาสตร์  โดยใช้วิธีการสอนเพื่อนช่วยเพื่อน  ซึ่งให้นักเรียนที่เรียนเก่งจับคู่กับนักเรียนที่เรียนอ่อน

                               
w ติวเข้มจากแนวข้อสอบเก่า ๆ  เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบระดับชาติ  นั่นคือ  การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ หรือ  NT (National Test)  การสอบ O-NET 
                               
w
  ฝึกให้นักเรียนตั้งคำถามและค้นหาคำตอบเอง  จากกิจกรรมห้องสมุด  โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ
                               
w ศึกษาจากสื่อ  Internet   แผ่นซีดี  ที่อยู่ในรูปของ E-Learning  การ์ตูน   และCAI จากกลุ่มสาระต่างๆ
                                w  ศึกษาจากสารคดี  เรื่องเล่า  ประวัติ  การ์ตูน  ภาพยนตร์เพื่อการศึกษา  จากโทรทัศน์ โดยการสนับสนุนจาก True Vision  ในโครงการ True ปลูกปัญญาสู่อนาคต  ซึ่งถ่ายทอดสัญญาณจากห้องสมุดไปยังโรงอาหาร  ห้องสมุดเคลื่อนที่
                               
w  ฝึกด้านคุณธรรมควบคู่กับความรู้  มีการสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม  ในการปฏิบัติกิจกรรมทุกครั้ง  เพื่อให้นักเรียนมีความเก่ง รู้เท่าทันสังคม   เป็นคนดี  และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการศึกษาแห่งชาติ
-  โรงเรียนมีการปรับสภาพภูมิทัศน์เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้  และบริบทของโรงเรียน           -  นักเรียนสามารถชนะการแข่งขันจากเวทีทางวิชาการระดับท้องถิ่น  ระดับเขตพื้นที่  ระดับภาคใต้    5.  รายงานผล (Report)                ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานในรูปเล่ม  และเผยแพร่ในรูปแบบที่หลากหลาย                  แนวความคิด หรือทฤษฎีที่ใช้การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ปรากฎในบทนี้  เป็นหลักวิชาที่ผู้วิจัยได้ประมวลผลมาจากแนวคิด  ทฤษฎี  ผลงานวิจัยและประสบการณ์ด้านการบริหารของผู้วิจัยเองเพื่อแสดงว่าหลักวิชาด้านเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การบริหารแบบหลอมรวมที่นำมาใช้การวิจัยครั้งนี้มีความถูกต้องและมีความสมเหตุสมผลในทางวิชาการ  สำหรับเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่สำคัญมีดังนี้                             1.  การบริหารแบบฐานโรงเรียน                                2.  การปฏิรูปการเรียนรู้                                3.  การประกันคุณภาพการศึกษา การวางแผนการดำเนินงาน            การวางแผนการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน  ดังนี้                ขั้นที่ 1  สร้างความตระหนักให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา                ขั้นที่ 2 มอบหมายให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ศึกษาแนวทางที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนางานอย่างเป็นระบบ                ขั้นที่ 3  สังเคราะห์ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนางานอย่างเป็นระบบ                ขั้นที่ 4 สรุปเป็นรูปแบบบริหารจัดการของโรงเรียนระแงะ   กระบวนการในการดำเนินงาน            1.  ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญของการทำงานอย่างเป็นระบบ  และมีประสิทธิภาพ ปราศจากการสั่งการ                2.  มอบหมายให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ศึกษาจากผู้บริหารที่ปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จ เอกสาร  แนวปฏิบัติ  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่ส่งผลต่อการพัฒนางานอย่างเป็นระบบ                3.  นำข้อมูลและประสบการณ์ที่ได้จากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษามาชี้แจงที่ประชุมทราบเพื่อสังเคราะห์นำเอาปัจจัยที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการและการทำงานอย่างเป็นระบบ                4.  สรุป  รวบรวมข้อมูลที่ได้เป็นรูปแบบบริหารจัดการของโรงเรียนระแงะ  และนำข้อมูลที่ได้ไป   วิพากย์  โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ                5.  ประกาศใช้เป็นรูปแบบบริหารจัดการของโรงเรียนระแงะ  ตอนที่ 4บทสรุป               4.1 ผลที่เกิดขึ้น                   -  ความสำเร็จของตนเอง                                 1.  มีรูปแบบการบริหารจัดการ  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล                                2.  ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรต้นแบบการบริหารจัดการ                                3.  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคลากรต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้                                4.  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สำหรับสถานที่ฝึกประสบการณ์การบริหาร  สำหรับผู้บริหารที่สอบเข้าสู่ตำแหน่งใหม่               -  ความสำเร็จของนักเรียน                1.  นักเรียนร้อยละ  95 ผ่านการประเมินตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทุกกลุ่มสาระ                2.  นักเรียนสามารถเรียนรู้  สร้างองค์ความรู้และสรุปบทเรียน  นำเสนอได้ด้วยตนเอง                3.  นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม 4.2 สรุปบทเรียนที่ได้                   -  ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น                                1.  การเขียนรายงานผลในรูปแบบใหม่ๆ  ที่นอกเหนือจาก 5 บท                                2.  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างเพื่อนต่างโรงเรียน  นำประสบการณ์ที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  สร้างองค์ความรู้ใหม่                                3.  สังเคราะห์รูปแบบบริหารจัดการที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  สามารถนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาได้ทันที               -  ได้แรงบันดาลใจเพื่อการดำเนินงาน                จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนครูที่เข้าร่วมโครงการ  ประกอบด้วยโรงเรียนต่างสังกัดต่างขนาด  แต่ละโรงเรียนมีบริบทที่แตกต่าง  ประสบปัญหาในการดำเนินงานที่ต่างกัน  ทำให้ทราบปัญหาข้อแตกต่างที่ต่างกัน  จึงเกิดแรงบันดาลใจ  และปฏิบัติกับตนเองจะใช้รูปแบบบริหารจัดการแบบร่วมคิด  ร่วมทำ  โดยมียุทธศาสตร์เพื่อความสำเร็จของงาน 5 ประการต่อไป  4.3 ประโยชน์ที่ได้รับ                   -  ที่เกิดกับตนเอง                                ได้พัฒนาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการทำงานอย่างเป็นระบบ  เกิดความร่วมมือประสานความคิด  เพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการจัดการศึกษาถือว่าเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่               -  แนวทางพัฒนาผู้เรียน                                ความตระหนักให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประยุกต์รูปแบบบริหารจัดการ  นำเข้าสู่ชั้นเรียน  เขียนแผนจัดการเรียนรู้  ให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงวิธีการทำงานที่เป็นระบบ  จนถึงขั้นการรายงานผลการเรียนของตนเองในชั้นเรียนต่อไป                    -  การเผยแพร่กับบุคคลอื่นต่อไป                                รูปแบบบริหารจัดการ แบบร่วมคิด  ร่วมทำ  ได้นำเผยแพร่ให้กับคณะผู้บริหารที่รับการฝึกประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ  ตลอดจนถึงผู้บริหารในสังกัดที่ศึกษาดูงาน  ณ โรงเรียนระแงะ  ขณะนี้อยู่ระหว่างการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนต่อไป                                                    

รูปภาพของ nina

ขอบคุณมากค่ะที่นำรายงายขึ้นบล๊อก 

อาจารย์น่าจะจัดหน้ารายงานเพื่อให้อ่านง่ายกว่านี้นะค่ะ

นินา

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 101 คน กำลังออนไลน์