มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับตรงโครงการผลิตแพทย์ฯ


          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในโครงการผลิตแพทย์เพื่อ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2552 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2551
          คุณสมบัติผู้สมัคร
          กลุ่มที่ 1 รับจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยกำหนดจำนวนรับตามเขตพื้นที่จังหวัด
          1.ผู้สมัคร บิดามารดาผู้สมัครมีสัญชาติไทย
          2.อายุไม่เกิน 30 ปีในวันสุดท้ายของการรับสมัคร
          3.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
          4.ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหรือส่วนราชการด้านสาธารณสุข สังกัดกระทรวงสาธารณสุขใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีติดต่อกัน โดยนับระยะเวลาการปฏิบัติงานถึงวันที่สมัครสอบเข้าโครงการ
          5.ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ต้องได้รับอนุญาตจากส่วนราชการต้นสังกัดให้ลาศึกษาต่อ และต้องกลับไปปฏิบัติงานชดใช้ทุนในส่วนราชการเดิม
          6.คุณสมบัติอื่น ๆ ที่สอดคล้องตามระเบียบการสอบคัดเลือกนักเรียนในภาคใต้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยวิธีรับตรง และระเบียบการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยตามโครงการพิเศษ
          กลุ่มที่ 2 รับจากนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
          1.ผู้สมัคร บิดามารดาผู้สมัครมีสัญชาติไทย
          2.เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-6) สายวิทยาศาสตร์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส และมีดัชนีสะสมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงวันที่รับสมัคร และเมื่อสำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่น้อยกว่า 3.00
          3.บิดาหรือมารดาต้องมีภูมิลำเนาในจังหวัดที่สมัครไม่น้อยกว่า 5 ปีติดต่อกันจนถึงปัจจุบัน ในกรณีที่บิดามารดาเสียชีวิตให้ยึดถือภูมิลำเนาของผู้ปกครองแทน
          4.ผู้สมัครต้องสมัครในโควตาจังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาของบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง ในกรณีที่บิดามารดาเสียชีวิต
          5.คุณสมบัติอื่น ๆ ที่สอดคล้องตามระเบียบการสอบคัดเลือกนักเรียนในภาคใต้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยวิธีรับตรง และระเบียบการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยตามโครงการพิเศษ
          วิธีการสมัคร
          1.ใบสมัครซึ่งกรอกข้อมูลครบถ้วนตามความเป็นจริง สามารถขอใบสมัครได้จากสำนักสาธารณสุขแต่ละจังหวัด ฝ่ายแนะแนวของโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก
http://medinfo.psu.ac.th และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
          1.1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร.0-7445-1545-6
          1.2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี โทร.0-7333-6024-5
          1.3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา โทร.0-7321-3450
          1.4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส โทร.0-7353-2061 และ 0-7353-2058
          (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104699 แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)

          ข้อมูล : คอลัมน์ หาที่เรียนต่อนิตยสารเรียนรอบโลก ฉ.002(391) www.elearneasy.com

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 66 คน กำลังออนไลน์