โควตามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 15 จังหวัดภาคใต้ และยังเปิดโอกาสให้นักเรียนที่อยู่ในภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วประเทศได้เข้าศึกษาใน
         มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2552 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2551
          คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
          1.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
          2.ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
          3.ต้องเป็นผู้มีร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์ กล่าวคือ ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถและจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการคัดเลือกเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
และการประกอบอาชีพ
          4.ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามเงื่อนไขของประเภทโควตาที่กำหนดไว้
          คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร ประเภทโควตาเขตพื้นที่บริการ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา (GPAX) รวม 4 ภาคการศึกษา (ตั้งแต่ชั้น ม.4 ถึงชั้น ม.5) ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป ยกเว้น นักเรียนที่มีความประสงค์ที่จะเรียนในหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย กายภาพบำบัด และหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ต้องมี GPAX ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป ส่วนหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ และหลักสูตรเภสัชศาสตร์ ต้องมี GPAX ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
          คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครประเภทโควตานักกีฬา
          1.ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 ที่มีความสามารถทางด้านกีฬาทั่วประเทศ
          2.ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา (GPAX) รวม 4 ภาคการศึกษา (ตั้งแต่ชั้น ม.4 ถึงชั้น ม.5)
ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป และจะต้องมีผลการเรียนตลอดหลักสูตรเป็นไปตามหมายเหตุด้านหลัง)
          3.ต้องมีความสามารถทางด้านกีฬาชนิดต่าง ๆ เช่น กรีฑา ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอลชายหาด เทนนิส แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส ว่ายน้ำ เซปักตะกร้อ เทควันโด
เปตอง ลีลาศ
          4.มีคุณสมบัติและความสามารถทางด้านกีฬาข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
           (1) เคยเป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติ หรือเยาวชนทีมชาติ หรือกีฬาแห่งชาติ หรือกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ หรือกีฬาเขตการศึกษา หรือกีฬาจังหวัด หรือสโมสรชั้นนำ
           (2) เคยได้เหรียญรางวัลใดรางวัลหนึ่งในการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ในข้อ 3.4.4 (1) หรือ
เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ในข้อ 3.4.4 (1)
           (3) เคยได้รับรางวัลอันดับ 1-3 ในการแข่งขันกีฬาที่จัดโดยสมาคมกีฬาสมัครเล่น
แห่งประเทศไทยหรือนานาชาติ
          5.ผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในประเภทโควตานักกีฬา จะต้องให้ความร่วมมือด้านการกีฬาของ
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
          คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครประเภทโควตาผู้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          1.ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 ทุกโรงเรียนทั่วประเทศ
          2.ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา (GPAX) รวม 4 ภาคการศึกษา (ตั้งแต่ชั้น ม.4 ถึงชั้น ม.5)
ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
          3.มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผู้สมัครอาจเคยเข้าร่วมในโครงการหรือการ
แข่งขันดังต่อไปนี้
           (1) การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (National Software Contest : NSC)
ซึ่งจัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) หรือ
           (2) การจัดทำโครงงานเพื่อส่งประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์ (Young Scientist Competition in Computer Science
And Engineering Project : YSC.CS & YSC.EN) จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) หรือ
           (3) โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน (Junior Science
Talent Project) ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หรือ
           (4) กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบ
          3.มหาวิทยาลัยจัดสรรทุนการศึกษา จำนวน 5 ทุน ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในประเภทโควตาผู้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรจนจบ
การศึกษา โดยมีเงื่อนไขดังนี้
           (1) มหาวิทยาลัยจะพิจารณาผลการเรียนตามแผนการเรียนของหลักสูตรที่ได้รับคัดเลือกให้เข้า
ศึกษาเป็นรายปีการศึกษา และถ้าผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในปีการศึกษานั้นต่ำกว่า 3.00
หรือถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะงดให้ทุนการศึกษาดังกล่าว
           (2) มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้ย้ายไปศึกษาในสำนักวิชา/หลักสูตรอื่นที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน
หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้น หรือลาออก มหาวิทยาลัยจะระงับการให้ทุนการศึกษา และ
ผู้รับทุนการศึกษาต้องชำระเงินทุนการศึกษาที่ได้รับทั้งหมดคืนให้แก่มหาวิทยาลัย
          คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร ประเภทโควตาผู้มีอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์
          1.ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 ทุกโรงเรียนทั่วประเทศ
          2.ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา (GPAX) รวม 4 ภาคการศึกษา (ตั้งแต่ชั้น ม.4 ถึงชั้น ม.5)
ตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป
          3.มีคุณสมบัติและความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผู้สมัครจะต้องผ่านการ
คัดเลือกเพื่อเข้าแข่งขันในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
           (1) การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม
ศาสตร์ (Young Scientist Competition in Computer Science and Engineering Project :
YSC.CS & YSC.EN) ซึ่งจัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(NECTEC) หรือ
           (2) การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (National Software Contest :
NSC) ซึ่งจัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) หรือ
           (3) เคยเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน
(Junior Science Talent Project) ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หรือ
           (4) ผ่านการร่วมโครงการโอลิมปิกสามัญ ค่าย 2 ทั่วประเทศ และผ่านการเข้าร่วมโครงการฟิสิกส์
ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ หรือ
           (5) เป็นผู้ได้รับทุนศึกษาต่อสำหรับนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์หรือทุนการศึกษา
โปรแกรมเกียรตินิยมของรัฐ หรือ
           (6) เป็นผู้ที่เคยได้รับทุนจากโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์ ที่คณะกรรมการประจำ
หลักสูตรเห็นชอบ เช่น โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของสมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทย โครงการช้างเผือกปูนซิเมนต์ หรือ
           (7) เป็นผู้สอบผ่านเข้ารับทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยทั่วประเทศ หรือ
           (8) เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีจากกลุ่มโรงเรียนศูนย์ พสวท. กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์
กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษก กลุ่มโรงเรียนสาธิตทั่ว
ประเทศ  กลุ่มโรงเรียนประจำจังหวัด และประจำอำเภอทั่วประเทศ
          มหาวิทยาลัยจัดสรรทุนการศึกษา จำนวน 1 ทุน ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในประเภท
โควตาผู้มีความอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรจนจบ
การศึกษา โดยมีเงื่อนไขดังนี้
           (1) มหาวิทยาลัยจะพิจารณาผลการเรียนตามแผนการเรียนของหลักสูตรที่ได้รับคัดเลือกให้เข้า
ศึกษาเป็นรายปีการศึกษา และถ้าผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในปีการศึกษานั้นต่ำกว่า 3.00
หรือถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะงดให้ทุนการศึกษาดังกล่าว
           (2) มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้ย้ายไปศึกษาในสำนักวิชา/หลักสูตรอื่นที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน
หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้น หรือลาออก มหาวิทยาลัยจะระงับการให้ทุนการศึกษาและ
ผู้รับทุนการศึกษาต้องชำระเงินทุนการศึกษาที่ได้รับทั้งหมดคืนให้แก่มหาวิทยาลัย
 หมายเหตุ  นักเรียนที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเภทโควตาทุก
ประเภท ในปีการศึกษา 2551 ใช้ผลการเรียน 4 ภาคการเรียน (ตั้งแต่ชั้น ม.4 ถึงชั้น ม.5) ในการสมัครเข้าเรียน โดยมีเงื่อนไขดังนี้
          ก.ผลการเรียนรวม 6 ภาคการเรียนต้องได้ GPAX 2.50 ขึ้นไป
          ข.หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อ ก. นักเรียนจะต้องมาเรียนปรับพื้นฐานก่อนเปิด
ภาคการศึกษาซึ่งมหาวิทยาลัยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในภายหลัง
          สนใจเข้าไปศึกษารายละเอียดพร้อมทั้งกรอกใบสมัครระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์  http://www.wu.ac.th หรือ http://quota.wu.ac.th และปฏิบัติตามขั้นตอนที่แจ้งไว้ ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2551 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2551 ในช่วงเวลาที่กำลังรับสมัคร
          (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104700แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)

          ข้อมูล : คอลัมน์ หาที่เรียนต่อนิตยสารเรียนรอบโลก ฉ.002(391) www.elearneasy.com

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 34 คน กำลังออนไลน์