มธบ. คัดต่อปริญญาโท-เอก หลายสาขา

          มธบ. คัดต่อปริญญาโท-เอก หลายสาขา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์(มธบ.) เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2551

          หลักสูตรที่เปิดรับ

          ระดับปริญญาโท

          -บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการตลาด สาขาการจัดการการเงิน สาขาการจัดการ สาขาการบัญชี สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาการประกอบการ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการจัดการทางวิศวกรรม

          -นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ สาขากฎหมายมหาชน สาขากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา -นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ธุรกิจ สาขานิเทศศาสตร์สารสนเทศ สาขาสื่อสารมวลชน สาขานิเทศศาสตร์สื่อสารการตลาด

          -เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ภาครัฐ

          -รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาการจัดการโครงการ

           -วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ( แขนงวิชาระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาการจัดการทางวิศวกรรม สาขาการจัดการโทรคมนาคม สาขาการจัดการเทคโนโลยีในอาคาร สาขาการจัดการโซ่อุปทานแบบบูรณาการ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม -ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการศึกษา

          คุณสมบัติผู้สมัคร

          1.สำเร็จกาศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสำนักงาน ก.พ. รับรองและมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด

          2.มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่สาขาวิชากำหนด รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (เปิดภาคเรียนวันที่ 18 มีนาคม 2551)

          ระดับปริญญาเอก

          -บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

          -นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต

          -ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการศึกษา

          คุณสมบัติผู้สมัคร

          1.สำเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตตามสาขาวิชาที่หลักสูตรกำหนด จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรองหรือสาขาอื่นที่คณะกรรมการดุษฎีบัณฑิต พิจารณาเห็นชอบให้มีสิทธิเข้ารับการคัดเบื้องต้นเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรได้

          2.มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเลือก

          รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น (เปิดภาคเรียนวันที่ 27 พฤษภาคม 2551)

          ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกิยรติเลขที่ 110/1-4 ถ.ประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเททฯ 10210 โทร.0-2954-7300 ต่อ 570, 576 และ 592

          ข้อมูล : คอลัมน์"เรียนต่อหลังป.ตรี"นิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 371 http://www.elearneasy.com 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 50 คน กำลังออนไลน์