การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง

 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง                   

 ผลงานดีเด่นด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กิจกรรม/เรื่อง                  การทำขนมไทย (ขนมถั่วแปป)

ครูผู้สอน                         นางอุไรวรรณ     หลีตระกูล   

สอน                               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6

สถานที่จัดกิจกรรม             ห้องคหกรรมของโรงเรียนรัชตะวิทยา  

 

สาเหตุที่จัดกิจกรรม          

  เนื่องจากคนเราต้องรับประทานอาหาร  ถ้าเราสามารถประกอบอาหารได้ด้วยตนเอง  นอกจากจะเป็นการประหยัดรายจ่าย    ยังเป็นการฝึกความชำนาญในการประกอบอาหารเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย  ซึ่งการประกอบอาหารแต่ละชนิดควรคำนึงถึงคุณค่าทางอาหาร  สุขอนามัยของผู้ประกอบอาหารและสุขอนามัยในการประกอบอาหารเป็นสำคัญ

 ขั้นตอนการจัดกิจกรรม       

        1.       ศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 2

       2.       ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการประกอบอาหารที่เคยประกอบอาหารประเภทต่าง ๆ มาแล้ว

       3.       สุ่มนักเรียน 2-3 คน เล่าประสบการณ์ในการประกอบอาหารของตนเองให้เพื่อนฟัง

       4.       ครูอธิบายให้ฟังว่า อาหารแต่ละอย่างมีวิธีการทำที่แตกต่างกัน เช่น ทอด ต้ม ปิ้ง นึ่ง อบ  เป็นต้น

       5.       นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับอาหารที่ตนเองจะทำ  คือขนมถั่วแปป  แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น             

       6.       แต่ละกลุ่มลงมือปฏิบัติการทำขนมถั่วแปป            

       7.       ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการฝึกปฏิบัติการทำขนมถั่วแปป             

       8.       ประเมินผลงานนักเรียน  แล้วนักเรียนบันทึกผลการทำขนมถั่วแปป   

 

ผลที่นักเรียนได้รับ       

        1.       เข้าใจขั้นตอนการประกอบอาหาร             

       2.       เลือกบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการได้อย่างเหมาะสม      

       3.       ประกอบอาหารขนมถั่วแปปได้ถูกต้อง      

       4.       สร้างความสามัคคีทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  

 

ผลที่ครูได้รับ                

        1.       ความพึงพอใจที่นักเรียนเรียนรู้ได้เร็วและมีความชำนาญในการทำงาน              

       2.       นำเทคนิคไปใช้กับกลุ่มต่อไปพร้อมพัฒนาวิธีการอย่างต่อเนื่อง

 

    

ผลงานดีเด่นด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง  

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์กิจกรรม/เรื่อง                      การทำน้ำยาปรับผ้านุ่ม

ครูผู้สอน                               นางอรนิช      หนูประดิษฐ์

สอน                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 6

สถานที่จัดกิจกรรม           

  ห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนรัชตะวิทยา  

 

สาเหตุที่จัดกิจกรรม       

        1.       สามารถทำเครื่องอุปโภค บริโภค  ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

       2.       สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

       3.       สามารถทำงานได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

       4.       สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพได้  

 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม       

        1.       มีการวางแผนงาน  สนทนาพูดคุย  เสนอสิ่งที่นักเรียนต้องการทำ  เช่น  น้ำยาล้างจาน, น้ำยาปรับผ้านุ่ม, ยาสระผม, ครีมนวดผม, โลชั่นทาผิว ฯลฯ     

       2.       ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำน้ำยาปรับผ้านุ่ม จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ (Internet, ห้องสมุด, บุคคลต่าง ๆ ฯลฯ)       

       3.       แบ่งกลุ่มลงมือปฏิบัติจริง  มีการแบ่งหน้าที่ภายในกลุ่ม  ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอน Packing ลงขวด     

       4.       นำไปใช้จริงที่บ้าน  เพื่อหาข้อเด่น ข้อด้อย  ของผลิตภัณฑ์ นำข้อเด่น  ข้อด้อย ของผลิตภัณฑ์มาแก้ไขเพิ่มเติม หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์สูตรใหม่เพื่อต่อยอดความคิด     

       5.       สามารถนำผลิตภัณฑ์ที่ทำไปจำหน่ายภายในโรงเรียนหรือนอกสถานที่ให้กับบุคคลภายนอกเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ออกสู่ชุมชนและเป็นอาชีพในอนาคตให้กับนักเรียนต่อไป   

 

ผลที่นักเรียนได้รับ      

        1.       เพื่อให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นทีม     

       2.       เพื่อฝึกทักษะการวางแผน  และการแก้ปัญหาในการทำงานร่วมกัน     

       3.       เพื่อปลูกฝังค่านิยม  ความประหยัดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

 

ผลที่ครูได้รับ       

        1.       ความพึงพอใจที่นักเรียนเรียนรู้ได้เร็วและมีความชำนาญในการทำงาน     

       2.       นำเทคนิคไปใช้กับกลุ่มต่อไปพร้อมพัฒนาวิธีการอย่างต่อเนื่อง      

 

ผลงานดีเด่นด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง  

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

กิจกรรม/เรื่อง                      การเล่นเกม CROSS  WORD

ครูผู้สอน                               นางสาวนูร์มี      หะเมาะ

สอน                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 6

สถานที่จัดกิจกรรม             ห้องปฏิบัติการทางภาษาโรงเรียนรัชตะวิทยา  

สาเหตุที่จัดกิจกรรม

       1.       เพื่อให้นักเรียนรู้คำศัพท์มากขึ้น      

       2.       เพื่อให้นักเรียนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน      

       3.       นักเรียนมีความรู้มากขึ้นและนำไปใช้ในการเรียน                 

      4.       ฝึกให้นักเรียนมีทักษะด้านภาษาอังกฤษมากขึ้น  

 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม       

         1.       นักเรียนมีการวางแผน  สนทนาพูดคุย  หาวิธีการใหม่ ๆ  ที่จะให้นักเรียนจดคำศัพท์ให้มากขึ้น  โดยดูจากสื่อ  เทคโนโลยี  มาปรับเปลี่ยนในการเรียนการสอนโดยเปลี่ยนวิธีจากการท่องจำมาใช้เกมประกอบในการหาคำศัพท์  โดยใช้วิธีการเพื่อนช่วยเพื่อน      

       2.       ทดสอบต่อคำศัพท์บนกระดาน  โดยแบ่ง ชาย / หญิง  แข่งขันกัน  เช่น  Doctor  rat  tree eye ฯลฯ      

       3.       แบ่งกลุ่มในการเล่นเกม ทีมละ  6  คน  แต่ละทีมหยิบตัวอักษร  ทีมละ  1  ตัวเพื่อดูว่าทีมใดจะเป็นผู้เล่นก่อนโดยเรียงตามอักษร a – z และหยิบตัวอักษรมาผสมให้เป็นคำในภาษาอังกฤษ ทีมใดผสมคำได้ถูกต้องและมากที่สุดเป็นผู้ชนะ      

       4.       รวบรวมคำศัพท์ที่เล่นเกมทั้งหมดมาทำสมุดเล่มเล็ก        

       5.       นักเรียนไปฝึกฝนการเล่นรวมกับผู้ปกครองที่บ้าน        

       6.       ต่อยอดกิจกรรมนี้เข้าร่วมในการแข่งขันในโครงการสู่ความเป็นหนึ่ง  และเข้าร่วมในการจัดกิจกรรม  ตลาดนัดวิชาการ โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองในการแข่งขันเกมนี้  

 

ผลที่นักเรียนได้รับ

        1.       นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นทีมโดยมีเพื่อนช่วยสอนเพื่อน 

       2.       นักเรียนมีทักษะในการรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษมากขึ้น

 

ผลที่ครูได้รับ

        1.       ความพึงพอใจที่นักเรียนมีความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียนอย่างมีความสุข      

       2.       นำเทคนิคไปใช้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนต่อไปพร้อมพัฒนาหาวิธีการใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง  

รูปภาพของ nina

อาจารย์แต่ละท่านน่าจะแยกบล๊อก

ทำเป็นบล๊อกละเรื่องนะค่ะ

เพื่อง่ายต่อการคอมเม้นค่ะ

นินา

เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 110 คน กำลังออนไลน์