วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อปฏิรูปการศึกษา 3 จังหวัดชายแดนใต้


รายงานการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนา
การศึกษาเพื่อปฏิรูปการศึกษา
  3 จังหวัดชายแดนใต้

นางลำดวน   บัวหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะดะดอ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

พลังร่วมสร้างคน                                                       
โรงเรียนบ้านปะดะดอ  อ. ตากใบ จ. นราธิวาส

ประวัติส่วนตัว
      ชื่อ – สกุล    นางลำดวน    บัวหอม        ผู้อำนวยการโรงเรียนปะดะดอ        
      วันเดือนปีเกิด   วันที่  7    กันยายน   2502 
      ภูมิลำเนา/ ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 72/1 หมู่ 2 ต. ศาลาใหม่ อ. ตากใบ จ. นราธิวาส

ประวัติการศึกษา
1) ประถมศึกษา ร.ร.บ้านศาลาใหม่   อ. ตากใบ  จ. นราธิวาส
2) มัธยมศึกษา ร. ร ตากใบ  อ. ตากใบ  จ. นราธิวาส
3) อนุปริญญา ( ป.วช.  ) วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส  จ. นราธิวาส
4) อนุปริญญา ( พ.ม )  ศึกษาด้วยตนเอง
5) ปริญญาตรี   ( ค.บ. ) วิทยาลัยราชภัฎยะลา  จ. ยะลา
6) ปริญญาโท ( ศษ.ม )การบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ประวัติการรับราชการตั้งแต่ต้น - ปัจจุบัน
1)   ครู 1 โรงเรียนบ้านคลองตัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส  เริ่มบรรจุเมื่อ  22 พฤศจิกายน  2525  
2)   อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านคลองตัน   วันที่  1   ตุลาคม     2532
3)   อาจารย์ 2 โรงเรียนบ้านคลองตัน  วันที่  1    ตุลาคม     2538 
4)   ครู คศ.2   โรงเรียนบ้านคลองตัน  วันที่ 24  ธันวาคม   2547
5)   ครู คศ.2   โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห( เสาร์ศึกษาคาร) วันที่  1  มิถุนายน  2548
6)   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนูโร๊ะ อ.แว้ง จ. นราธิวาส  วันที่  24  มกราคม   2550
7)   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะดะดอ  อ. ตากใบ  จ. นราธิวาส 23 ธันวาคม 2551- ปัจจุบัน                        
คติในการทำงาน      “ จริงจัง   มุ่งมั่น   พัฒนา ”

1.1 ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติสถานศึกษา
 ที่ตั้ง
      โรงเรียนบ้านปะดะดอตั้ง  หมู่ที่ 3  ตำบลนานาค  อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส  รหัสไปรษณีย์  96110 ห่างจากโรงเรียนตากใบ (โรงเรียนแม่ข่าย) ที่ว่าการอำเภอตากใบ  16 กิโลเมตร  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต  2  (อำเภอสุไหงโก-ลก) ระยะทาง  20  กิโลเมตร 
ที่ดินที่ตั้งโรงเรียน 
             ปัจจุบันโรงเรียนบ้านปะดะดอมีเนื้อที่ตามหนังสือที่ดินน.ส.3 ก.ทั้งสิ้น4ไร่2งาน 66ตารางวาตั้งในพื้นที่ราบลุ่มทุกปีในฤดูฝนน้ำจะท่วม จึงมีระบบชลประทานเข้ามาจัดการเรื่องน้ำ
การจัดการเรียนการสอน
             โรงเรียนบ้านปะดะดอโรงเรียนระดับประถมศึกษาเปิดทำการสอนเมื่อวันที่  13  พฤษภาคม  พ.ศ. 2501  โดยกำนัน  เจ๊ะอูมา  โซ๊ะรี  ให้ใช้ที่ดิน  3 งาน  35  ตารางวา  เพื่อสร้างอาคารเรียนโดยความร่วมมือการสร้างการสร้างจากราษฎรโดยมีนายทองเล็ก  เดิมหมวก เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  เป็นคนแรกและ ปี  พ.ศ. 2505 นายเจ๊ะอูมา โซ๊ะรี กำนันตำบลนานาคพร้อมด้วยราษฎรร่วมกันบริจาคที่ดินแปลงใหม่ 4 ไร่ 66  ตารางวา สร้างอาคารเรียนในที่ใหม่ตรงข้ามที่ดินเดิม
 การจัดการศึกษา
 ปีการศึกษา  2501    เริ่มเปิดทำการสอน
 ปีการศึกษา  2524  เปิดทำการสอน  ชั้นเด็กเล็ก  และชั้นประถมศึกษา
 ปัจจุบันเปิดทำการสอน 2 ระดับ  คือระดับชันอนุบาล  และประถมศึกษา

1.2  ข้อมูลนักเรียน
 ด้านปริมาณ

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านปะดะดอ  ข้อมูลจำนวนนักเรียน  ปี2552
นักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ป.6   ชาย  98   คน หญิง  112 คน  รวม 210  คน

1.3 ข้อมูลครูและบุคลากร
อัตรากำลังครูและบุคลากรของโรงเรียนบ้านปะดะดอ  ปี2552

1) ผู้บริหารสถานศึกษา                    1        คน
2) ครู                                         7        คน
3) พนักงานราชการ                         4        คน
4) ลูกจ้างประจำ                            2        คน
              รวมบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น     14     คน
       
ปัญหาการเรียนการสอนที่พบสืบเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้
1) ปัญหาทางภูมิศาสตร์ ที่ลุ่มน้ำท่วมขังเป็นเวลานานในทุกปีส่งผลถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2) ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ความยากจน  และครอบครัวต้องไปทำงานชายแดนต่างประเทศ   ส่งผลถึงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
3) ด้านภาษา  การใช้ภาษาถิ่น  มากกว่าภาษาไทย  ส่งผลถึงการอ่านเขียนภาษาไทย
4) ปัญหาด้านความไม่สงบชายแดนภาคใต้ส่งผลให้มีการหยุดเรียน เกิดปัญหาการอ่าน     การเขียน  การพูดภาษาไทย  และการติดต่อสื่อสาร
5) ปัญหาการขาดแคลนครูและบุคลากรทางการศึกษา
6) ปัญหาด้านโรคติดต่อ โดยแมลงเป็นพาหะ (ไข้เลือดออก , โรคชิคุนกุนย่า)
7) ปัญหาการเดินทาง มาปฏิบัติราชการ อยู่ในพื้นที่ สีแดง มีความเสี่ยงสูง (1 ใน 7 โรงเรียน )
8) ปัญหาบุคลากรย้ายเข้าและย้ายออกจำนวนมาก
9) ผู้บริหารสถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
10) ปัญหาเรื่องน้ำดื่ม  น้ำใช้  น้ำบริโภค (บ่อบาดาลไม่มีน้ำ)
            
แนวทางการบริหารจัดการศึกษา
            1) บรรยากาศการบริหาร
           ผู้บริหารมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  รวมทั้งกระตุ้นส่งเสริมให้มีการวิจัยในชั้นเรียน และใช้กระบวนการวิจัยในกระบวนการเรียนรู้  จัดประชุมสัมมนาหรือส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ผู้บริหารประสานความร่วมมือกับชุมชน ผู้ปกครอง ผู้นำท้องถิ่น และแหล่งวิทยาการในชุมชน เพื่อระดมทรัพยากร และใช้ประโยชน์จากแหล่งวิทยาการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและตามความสนใจของผู้เรียน
             โรงเรียนบ้านปะดะดอ เป็นโรงเรียนที่มีผู้บริหารสถานศึกษาเน้นการกระจายอำนาจไปยังคณะบุคคล ในระดับสถานศึกษา และชุมชนโดยให้คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพิจารณาและเห็นชอบ ในกิจกรรมที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์โดยรวมแก่ชุมชน  เน้นความโปร่งใส เป็นธรรม และสร้างความสามัคคีในองค์กร  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีพัฒนาการตามความต้องการ  รวมทั้งจัดบรรยากาศในสถานศึกษา  ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน  รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ และยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และเต็มศักยภาพ
             ในด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ สถานศึกษาจัดเนื้อหาสาระ กิจกรรมสอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  โดยผสมผสานความรู้ด้านต่างๆ อย่างสมดุล รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
              การสร้างบรรยากาศการบริหารแบบมีส่วนร่วม   เปิดโอกาสให้ครู  ผู้ปกครองและผู้นำชุมชน มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มุ่งผลลัพธ์ที่นำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ  ใช้แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ จัดระบบการประเมินผู้เรียนที่เน้นการประเมินตามสภาพจริง ด้านพัฒนาการ การสังเกตพฤติกรรม ความประพฤติ การร่วมกิจกรรม  สร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานของครูที่ปรับเปลี่ยนวิธีสอนใหม่ๆและนำไปสู่การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อมาตรฐานวิชาชีพต่อไป
             กล่าวโดยสรุปบรรยากาศการบริหารโรงเรียนบ้านปะดะดอขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่นโครงสร้างการบริหาร กระบวนการบริหาร การใช้เทคนิควิธี การจัดสภาพแวดล้อม การมีมนุษยสัมพันธ์ของผู้บริหารตามสถานการณ์ที่เหมาะสม มีการมอบหมายงาน การกำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผล  มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีผลงานที่ปรากฏ    ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในงานที่กระทำอยู่ก็จะนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ซึ่งก่อให้เกิดความกระตือรือร้นที่จะทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ดังมีผลงานในเชิงประจักษ์           
             ดังนั้นจะเห็นว่าการสร้างบรรยากาศการบริหารที่ดีและการสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นแก่บุคลากรทุกฝ่ายทุกคนในโรงเรียน จึงมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานอันจะส่งผลให้เกิดคุณภาพทางการศึกษา ที่จะช่วยนำโรงเรียนไปสู่เป้าหมายความสำเร็จของการจัดการศึกษาในอนาคต
             2  ความรู้สึกและความประทับใจของการบริหาร และพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการ
       2.1  ความรู้สึกและความประทับใจต่อคุณภาพของการบริหาร
                ศักยภาพการบริหารงาน โดยภาพรวมสามารถพัฒนาองค์กร ให้มีการพัฒนาที่ก้าวหน้าขึ้นจากเดิมได้เป็นอย่างดียิ่ง  ทั้งในด้านผู้เรียน  ด้านครู  ด้านบริหาร  และด้านชุมชนและท้องถิ่น
              เทคนิคในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา  ใช้หลักการทำงานแบบวงจรเดมมิ่ง ( PDCA Deming Cycle ) ซึ่งประกอบด้วย 4  ขั้นตอน คือ
                 P      :    Plan      มีการวางแผนและกำหนดวัตถุประสงค์ของการทำงาน
                 D     :    Do         มีการทำงานตามแผน
                 C     :    Check    มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามแผน
                 A      :    Act        มีการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน
                 ผลการปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลา  2  ปีที่ผ่านมาได้มีการวางแผนการดำเนินงาน  ทำงานตามแผน มีการตรวจสอบและประเมินตามแผนอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ผลการปฏิบัติงานดำเนินไปสู่ความสำเร็จ  โดยมีการกระจายอำนาจ ร่วมกับหัวหน้างานทั้ง 4  ฝ่ายงานคืองานบริหารวิชาการ  บริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป  ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความสำเร็จในระดับภาคใต้ จากมูลนิธิช่วยนักเรียนขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ (มนข. ) และมีการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน
                จากการบริหารงานโดยการกระจายอำนาจ และยึดหลักธรรมาภิบาล ได้รับความพึงพอใจมากโดยเฉพาะด้านการจัดการศึกษา โรงเรียนเป็นศูนย์รวมระหว่างองค์กรของรัฐ และประชาชน  ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วม และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนดังกล่าวลดความหวาดระแวงจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารทุกขั้นตอน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีซึ่งโรงเรียนบ้านปะดะดอมีการบริหารงานสนองความพึงพอใจกันทุกภาคส่วน
1.4 สรุปผลงานเกียรติยศ ดีเด่นรอบ 5 ปี ( 2548 – 2552 )
  1) พ.ศ. 2548 -2550  สำเร็จหลักสูตร ธรรมศึกษาชั้น เอก จาก สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  2) พ.ศ.2548 ชนะเลิศ เรียงความประเภทประชาชน3 จังหวัดภาคใต้ เรื่องฮาราปันบารูสู่ใต้สันติกองทัพภาค 4ส่วนหน้า ค่ายอิงคยุทธ์ปัตตานี จ. ปัตตานี
  3) พ.ศ. 2548  รับรางวัล  เมืองไทย เมืองคนดี จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส
  4) พ.ศ. 2548  รับเกียรติบัตร รางวัลคุรุสดุดี  จาก สำนักงานคุรุสภา  กรุงเทพฯ
  5) พ.ศ. 2549 ชนะเลิศประกวดบทความสนง.ตำรวจแห่งชาติ(ประชาชนต้องการอะไรจากตำรวจ)
  6) พ.ศ. 2550 รับโล่ และเกียรติบัตร ศิษย์เก่าดีเด่นจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จ.ยะลา
 
7) พ.ศ. 2551 โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคใต้ จากมูลนิธิช่วยนักเรียนขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ( มนข. )
  8) พ.ศ. 2551 ได้รับงบสนับสนุนการศึกษา การระดมทรัพยากรทางการศึกษาบริษัทบ้านปู จำกัด มหาชน กรุงเทพฯ เป็นจำนวนเงิน 175,000  บาท
  9)  พ.ศ. 2551  ได้รับงบบริจาคจำนวนเงิน  50,000  บาทจากมูลนิธิซเมนต์ไทย และมูลนิธิ มนข.   กรุงเทพฯ
  10) พ.ศ. 2552  ได้รับงบบริจาคจำนวนเงิน  130,000  บาทจากบริษัท ที โอ เอ เพ้นท์ ประเทศไทยจำกัด
1.5 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการศึกษา
                การบริหารงานกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
                นางลำดวน  บัวหอมในฐานะที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่เปรียบเสมือนเป็น“ผู้จัดการ”ให้ครูและบุคลากรอื่นๆดำเนินการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นไปตามจุดหมายของการศึกษา  ความคาดหวังของสังคมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นโดยที่เป็นผู้มีคุณลักษณะสำคัญในการปฏิบัติงาน  ดังนี้
1.  ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการโดยเป็นผู้นำในการพัฒนาวิชาชีพการบริหาร
2.  เป็นผู้ที่มีความสามารถในการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมทุกด้านในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งด้านการเรียนการสอน กิจกรรมเสริม ตลอดจนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาครู ผู้เรียนและชุมชน
3.  เป็นผู้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถพัฒนาตนเองให้เต็มขีดความสามารถของแต่ละบุคคล
4.  เป็นผู้มีความสามารถในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่มุ่งให้เกิดผลคุ้มค่าต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังคมและสิ่งแวดล้อม 
5.  เป็นผู้มีความสามารถในการพัฒนาและใช้นวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นลำดับโดยการคิดค้นผลิตสื่อเครื่องมือเทคนิควิธีในการบริหารการศึกษาโดยผู้ร่วมงานมีส่วนร่วม
6.  เป็นผู้มีความสามารถในการปฏิบัติงานขององค์กรโดยเน้นผลถาวร ส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้จริง โดยผู้ปฏิบัติงานดำเนินการเอง
7. เป็นผู้มีความสามารถในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่มุ่งให้เกิดผลคุ้มค่าต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สังคมและสิ่งแวดล้อม
8.  เป็นผู้มีความสามารถในการพัฒนาและใช้นวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นลำดับโดยการคิดค้นผลิตสื่อเครื่องมือเทคนิควิธีในการบริหารการศึกษาโดยผู้ร่วมงานมีส่วนร่วม
9.  เป็นผู้มีความสามารถในการปฏิบัติงานขององค์กรโดยเน้นผลถาวร  ส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้จริงโดยผู้ปฏิบัติงานดำเนินการเอง ตรวจสอบ ประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงานด้วยตนเองและปรับปรุงงานได้เอง  จนสามารถนำไปสู่ผลได้จริง  อย่างภาคภูมิใจ
10.  เป็นผู้มีความสามารถในการรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่