วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อปฏิรูปการศึกษา 3 จังหวัดชายแดนใต้


รายงานการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนา
การศึกษาเพื่อปฏิรูปการศึกษา
  3 จังหวัดชายแดนใต้

นางลำดวน   บัวหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะดะดอ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

พลังร่วมสร้างคน                                                       
โรงเรียนบ้านปะดะดอ  อ. ตากใบ จ. นราธิวาส

ประวัติส่วนตัว
      ชื่อ – สกุล    นางลำดวน    บัวหอม        ผู้อำนวยการโรงเรียนปะดะดอ        
      วันเดือนปีเกิด   วันที่  7    กันยายน   2502 
      ภูมิลำเนา/ ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 72/1 หมู่ 2 ต. ศาลาใหม่ อ. ตากใบ จ. นราธิวาส

ประวัติการศึกษา
1) ประถมศึกษา ร.ร.บ้านศาลาใหม่   อ. ตากใบ  จ. นราธิวาส
2) มัธยมศึกษา ร. ร ตากใบ  อ. ตากใบ  จ. นราธิวาส
3) อนุปริญญา ( ป.วช.  ) วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส  จ. นราธิวาส
4) อนุปริญญา ( พ.ม )  ศึกษาด้วยตนเอง
5) ปริญญาตรี   ( ค.บ. ) วิทยาลัยราชภัฎยะลา  จ. ยะลา
6) ปริญญาโท ( ศษ.ม )การบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ประวัติการรับราชการตั้งแต่ต้น - ปัจจุบัน
1)   ครู 1 โรงเรียนบ้านคลองตัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส  เริ่มบรรจุเมื่อ  22 พฤศจิกายน  2525  
2)   อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านคลองตัน   วันที่  1   ตุลาคม     2532
3)   อาจารย์ 2 โรงเรียนบ้านคลองตัน  วันที่  1    ตุลาคม     2538 
4)   ครู คศ.2   โรงเรียนบ้านคลองตัน  วันที่ 24  ธันวาคม   2547
5)   ครู คศ.2   โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห( เสาร์ศึกษาคาร) วันที่  1  มิถุนายน  2548
6)   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนูโร๊ะ อ.แว้ง จ. นราธิวาส  วันที่  24  มกราคม   2550
7)   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะดะดอ  อ. ตากใบ  จ. นราธิวาส 23 ธันวาคม 2551- ปัจจุบัน                        
คติในการทำงาน      “ จริงจัง   มุ่งมั่น   พัฒนา ”

1.1 ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติสถานศึกษา
 ที่ตั้ง
      โรงเรียนบ้านปะดะดอตั้ง  หมู่ที่ 3  ตำบลนานาค  อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส  รหัสไปรษณีย์  96110 ห่างจากโรงเรียนตากใบ (โรงเรียนแม่ข่าย) ที่ว่าการอำเภอตากใบ  16 กิโลเมตร  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต  2  (อำเภอสุไหงโก-ลก) ระยะทาง  20  กิโลเมตร 
ที่ดินที่ตั้งโรงเรียน 
             ปัจจุบันโรงเรียนบ้านปะดะดอมีเนื้อที่ตามหนังสือที่ดินน.ส.3 ก.ทั้งสิ้น4ไร่2งาน 66ตารางวาตั้งในพื้นที่ราบลุ่มทุกปีในฤดูฝนน้ำจะท่วม จึงมีระบบชลประทานเข้ามาจัดการเรื่องน้ำ
การจัดการเรียนการสอน
             โรงเรียนบ้านปะดะดอโรงเรียนระดับประถมศึกษาเปิดทำการสอนเมื่อวันที่  13  พฤษภาคม  พ.ศ. 2501  โดยกำนัน  เจ๊ะอูมา  โซ๊ะรี  ให้ใช้ที่ดิน  3 งาน  35  ตารางวา  เพื่อสร้างอาคารเรียนโดยความร่วมมือการสร้างการสร้างจากราษฎรโดยมีนายทองเล็ก  เดิมหมวก เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  เป็นคนแรกและ ปี  พ.ศ. 2505 นายเจ๊ะอูมา โซ๊ะรี กำนันตำบลนานาคพร้อมด้วยราษฎรร่วมกันบริจาคที่ดินแปลงใหม่ 4 ไร่ 66  ตารางวา สร้างอาคารเรียนในที่ใหม่ตรงข้ามที่ดินเดิม
 การจัดการศึกษา
 ปีการศึกษา  2501    เริ่มเปิดทำการสอน
 ปีการศึกษา  2524  เปิดทำการสอน  ชั้นเด็กเล็ก  และชั้นประถมศึกษา
 ปัจจุบันเปิดทำการสอน 2 ระดับ  คือระดับชันอนุบาล  และประถมศึกษา

1.2  ข้อมูลนักเรียน
 ด้านปริมาณ

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านปะดะดอ  ข้อมูลจำนวนนักเรียน  ปี2552
นักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ป.6   ชาย  98   คน หญิง  112 คน  รวม 210  คน

1.3 ข้อมูลครูและบุคลากร
อัตรากำลังครูและบุคลากรของโรงเรียนบ้านปะดะดอ  ปี2552

1) ผู้บริหารสถานศึกษา                    1        คน
2) ครู                                         7        คน
3) พนักงานราชการ                         4        คน
4) ลูกจ้างประจำ                            2        คน
              รวมบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น     14     คน
       
ปัญหาการเรียนการสอนที่พบสืบเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้
1) ปัญหาทางภูมิศาสตร์ ที่ลุ่มน้ำท่วมขังเป็นเวลานานในทุกปีส่งผลถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2) ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ความยากจน  และครอบครัวต้องไปทำงานชายแดนต่างประเทศ   ส่งผลถึงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
3) ด้านภาษา  การใช้ภาษาถิ่น  มากกว่าภาษาไทย  ส่งผลถึงการอ่านเขียนภาษาไทย
4) ปัญหาด้านความไม่สงบชายแดนภาคใต้ส่งผลให้มีการหยุดเรียน เกิดปัญหาการอ่าน     การเขียน  การพูดภาษาไทย  และการติดต่อสื่อสาร
5) ปัญหาการขาดแคลนครูและบุคลากรทางการศึกษา
6) ปัญหาด้านโรคติดต่อ โดยแมลงเป็นพาหะ (ไข้เลือดออก , โรคชิคุนกุนย่า)
7) ปัญหาการเดินทาง มาปฏิบัติราชการ อยู่ในพื้นที่ สีแดง มีความเสี่ยงสูง (1 ใน 7 โรงเรียน )
8) ปัญหาบุคลากรย้ายเข้าและย้ายออกจำนวนมาก
9) ผู้บริหารสถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
10) ปัญหาเรื่องน้ำดื่ม  น้ำใช้  น้ำบริโภค (บ่อบาดาลไม่มีน้ำ)
            
แนวทางการบริหารจัดการศึกษา
            1) บรรยากาศการบริหาร
           ผู้บริหารมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจ