การประเมินผลโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนโดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการแบบ PEPCAR โรงเรียนระแงะ อำเภอระแงะ

รูปภาพของ sukie_028

ชื่อเรื่อง       การประเมินผลโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ

                     ชุมชน โดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการแบบ PEPCAR โรงเรียนระแงะ 

                    อำเภอระแงะ   จังหวัดนราธิวาส

 

ผู้ประเมิน              นายเจริญ    บุญชะนะ

 ปี                             2551  บทคัดย่อารประเมินผล โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการแบบ PEPCAR โรงเรียนระแงะ  อำเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส ในครั้งนี้  เป็นการประเมินโครงการ โดยมุ่งประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการ ปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ กระบวนการของโครงการ และผลผลิตของโครงการ กลุ่มตัวอย่างคือ คณะกรรมการสถานศึกษา   ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน  และผู้ปกครอง  ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน  379 คน  เครื่องมือที่ใช้   มีจำนวน 7 ฉบับ โดยผู้ประเมินสร้างขึ้นเอง มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามสำหรับคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้บริหารและครู เท่ากับ .767     สำหรับผู้ปกครอง เท่ากับ .908     สำหรับนักเรียน เท่ากับ .847   แบบสอบถามความพึงพอใจ เท่ากับ .915  แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์เท่ากับ .802 และแบบประเมินทักษะทางสังคมมีค่าเท่ากับ .861  ผลการประเมินโครงการ  พบว่า1. ผลการประเมินองค์ประกอบด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการสำหรับคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้บริหารและครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก          2. ผลการประเมินองค์ประกอบด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ สำหรับคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้บริหารและครูอยู่ในระดับดี          3. ผลการประเมินองค์ประกอบด้านกระบวนการของโครงการ สำหรับคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้บริหารและครูโดยภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี  ส่วนผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการสำหรับผู้ปกครองโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีและนักเรียนอยู่ในระดับดีมาก4. ผลการประเมินองค์ประกอบด้านผลผลิตของโครงการสำหรับคณะกรรมการสถานศึกษาผู้บริหารและครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี    ส่วนผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการสำหรับนักเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก  และผู้ปกครองอยู่ในระดับดี    สำหรับผลการประเมินผลผลิตในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนตามความคิดเห็นของครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก  และตามความคิดของผู้ปกครองอยู่ในระดับดี  ส่วนผลการประเมินผลผลิตในด้านทักษะทางสังคมของผู้เรียนตามความคิดเห็นของครูอยู่ในระดับดีข้อเสนอแนะ        :  ควรศึกษาผลการจัดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนโดยใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่            คำสำคัญ               :  การประเมินผลโครงการ      เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนการบริหารจัดการแบบ PEPCAR                        

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 64 คน กำลังออนไลน์