การพัฒนาศักยภาพการสอนคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญานของบุคลากรครูโดยใช้รูปแบบการสอนและนิเทศแบบPEPCAR

รูปภาพของ sukie_028

ชื่อเรื่อง                  การพัฒนาศักยภาพการสอนคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญานของบุคลากรครู  โดยใช้รูปแบบการสอนและนิเทศแบบ PEPCAR  เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญานและทักษะทางสังคมของนักเรียน โรงเรียนระแงะ อำเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส      

ผู้วิจัย                     นายเจริญ    บุญชะนะ

ปี                             2552 

บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)    เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพการสอนคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญานของบุคลากรครู  โดยใช้รูปแบบการสอนและนิเทศแบบPEPCAR และศึกษาเปรียบเทียบทักษะสอนคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญานของบุคลากรครู  ก่อนและหลังการพัฒนา รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญานและทักษะทางสังคมของนักเรียน  ก่อนและหลังการพัฒนา กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรครู จำนวน 19 คนและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 114 คน ใช้เครื่องมือในการวิจัย 8 ชุด ประกอบด้วย 1)คู่มือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูเพื่อพัฒนาการสอนคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญานโดยใช้รูปแบบการสอนและนิเทศแบบ PEPCAR  2)คู่มือการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบ PEPCAR  เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญานและทักษะทางสังคม ที่พัฒนาขึ้น  ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.08/82.33  3)แบบประเมินคุณภาพของคู่มือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูเพื่อพัฒนาการสอนคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญานโดยใช้รูปแบบการสอนและนิเทศแบบ PEPCAR  4)แบบประเมินทักษะการสอนคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญานของบุคลากรครู  5)แบบประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญานของนักเรียน  6)แบบประเมินทักษะทางสังคมของนักเรียน  7)แบบประเมินความพึงพอใจรูปแบบการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูเพื่อพัฒนาการสอนคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญานโดยใช้รูปแบบการสอนแบบ PEPCAR  ของบุคลากรครู และ 8)แบบประเมินความพึงพอใจรูปแบบการสอนคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญานโดยใช้รูปแบบการสอนแบบ PEPCAR  ของนักเรียน  ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นและตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และหาความเที่ยงของแบบประเมินโดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.731,0.842,0.801,0.716 และ 0.862 ตามลำดับ    วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้สถิติทดสอบค่าที(Dependent t-test) เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะการสอนคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญานของบุคลากรครู  ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญานของนักเรียน  และทักษะทางสังคมของนักเรียนโดย กำหนดระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ผลการวิจัยพบว่า                1. ระดับคุณภาพของคู่มือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูเพื่อพัฒนาการสอนคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญานโดยใช้รูปแบบการสอนและนิเทศแบบ PEPCAR  ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและบุคลากรครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี2.คู่มือการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบ PEPCAR  มีเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญานและทักษะทางสังคมประสิทธิภาพเท่ากับ 85.08/82.33    เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้                3. การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะการสอนคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญานของบุคลากรครู แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยคะแนนเฉลี่ยภายหลังการพัฒนาศักยภาพสูงกว่าก่อนการพัฒนา                 4. การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญานของนักเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยคะแนนเฉลี่ยภายหลังการสอนสูงกว่าก่อนการสอน                 6. การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญานของนักเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยคะแนนเฉลี่ยภายหลังการสอนสูงกว่าก่อนการสอน                 7. การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะทางสังคมของนักเรียน  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่วางไว้ โดยคะแนนเฉลี่ยภายหลังการสอนสูงกว่าก่อนการสอน                 8. ระดับความพึงพอใจรูปแบบการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูเพื่อพัฒนาการสอนคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญานโดยใช้รูปแบบการสอนแบบ PEPCAR  ของบุคลากรครู โดยรวม พบว่าอยู่ในระดับดีมาก 9. ระดับความพึงพอใจรูปแบบการสอนคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญานโดยใช้รูปแบบการสอนแบบ PEPCAR  ของนักเรียน  โดยรวม พบว่าอยู่ในระดับดีมาก ข้อเสนอแนะ        : ควรศึกษาผลการใช้รูปแบบการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูเพื่อพัฒนาการสอนคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญานโดยใช้รูปแบบการสอนแบบ PEPCAR  ของบุคลากรครู ต่อการพัฒนาทักษะการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้านต่างๆ  รวมทั้งผลการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน         คำสำคัญ               : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรครู   ทักษะการสอนคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาน   รูปแบบการสอนแบบ PEPCAR   ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาน   ทักษะทางสังคม

รูปภาพของ nina

ขอบคุณมากนำผลงานขึ้นบล๊อกค่ะ

แต่อาจารย์น่าจะจัดหน้าเพื่อให้อ่านง่ายกว่านี้นะค่ะ

นินา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 114 คน กำลังออนไลน์