รายงานการศึกษาผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2551 ที่เรียนโดยใช้ชุ
บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง     รายงานการศึกษาผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2 ปีการศึกษา 2551 ที่เรียนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่องจังหวัดสุรินทร์

 

ผู้วิจัย              พาระนี พรมตวง

 

รายงานการศึกษา
ผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2  ปีการศึกษา 2551
ที่เรียนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน
เรื่องจังหวัดสุรินทร์  
มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2  โรงเรียนบ้านอาเลา อำเภอสนม
จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2551 ที่เรียนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง
จังหวัดสุรินทร์ และเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง
จังหวัดสุรินทร์ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 กลุ่มตัวอย่าง
คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านอาเลา อำเภอสนม  จังหวัดสุรินทร์  ปีการศึกษา 2551   จำนวน 17  
คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน
เรื่องจังหวัดสุรินทร์  จำนวน 5   บทเรียน บทเรียนละ  4 ศูนย์ แบบทดสอบหลังเรียนของ
ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนๆ ละ 10 ข้อ รวม 50 ข้อ แบบทดสอบหลังเรียนรวมทุกศูนย์จำนวน
30 ข้อ และคู่มือการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนเรื่องจังหวัดสุรินทร์
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย 
และหาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า
t-test

สรุปผลการศึกษา

1. ผลการเรียนรู้
ก่อนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องจังหวัดสุรินทร์
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงก่อนเรียน ก่อนเรียนมีสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับต่ำ
และหลังเรียนผลการเรียนอยู่ในระดับสูง

2.  ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่องจังหวัดสุรินทร์ ทั้ง
5 บทเรียน แล้วพบว่า

                                2.1  บทเรียนที่ 1
แนะนำจังหวัดสุรินทร์
  ก่อนเรียนมีสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับต่ำ
และหลังเรียนผลการเรียนอยู่ใน
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ
0.01

                                2.2  บทเรียนที่ 2 ปราสาทในจังหวัดสุรินทร์
 ก่อนเรียนมีสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับต่ำ
และหลังเรียนผลการเรียนอยู่ในระดับสูง
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ
0.01

                                2.3  บทเรียนที่ 3  ประเพณีของชาวสุรินทร์ ก่อนเรียนมีสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับต่ำ
และหลังเรียนผลการเรียนอยู่ในระดับสูง
 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01

                                 2.4  บทเรียนที่ 4 หมู่บ้านช้าง 
ก่อนเรียนมีสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับต่ำ
และหลังเรียนผลการเรียนอยู่ในระดับสูง
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ
0.01

                                2.5  บทเรียนที่ 5
หมู่บ้านทอผ้าไหมและเครื่องเงิน
  ก่อนเรียนมีสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับต่ำ
และหลังเรียนผลการเรียนอยู่ในระดับสูง
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ
0.01

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 74 คน กำลังออนไลน์