การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชา การสร้างสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

รูปภาพของ suthisak

สาขาวิชา :    การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
คำสำคัญ  :   เอกสารประกอบการเรียนรู้/การสร้างสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ชื่อเรื่อง   :    รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชา การสร้างสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผู้จัดทำ    :   นายสุทธิศักดิ์  เคลือบสูงเนิน
ปีที่พัฒนา :    2551 
บทคัดย่อ  
         การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1)พัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้วิชา การสร้างสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนที่ใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชา การสร้างสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 3) ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชา การสร้างสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชา การสร้างสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
          กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชลกันยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 อำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรี  ปีการศึกษา 2551 จำนวน 46 คน ได้มาโดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากห้องเรียนที่มีการจัดชั้นเรียนแบบคละ คือ มีนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน เรียนร่วมกัน ซึ่งเป็นห้องเรียนที่ผู้รายงานได้รับมอบหมายในการจัดการเรียนรู้ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียนรู้  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนรู้ แบบฝึกหัด ใบมอบหมายงาน แบบประเมินผลงานของนักเรียน และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของนักเรียน การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ มีการวัดผลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ หลังการทดลอง นำผลที่ได้จากการศึกษามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย     ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าร้อยละ และค่าที (t-test Dependent)          ผลการศึกษาการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชา การสร้างสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า 1) เอกสารประกอบการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 81.34 /81.11 เท่ากับเกณฑ์ประสิทธิภาพที่กำหนด (80/80) 2) นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (ค่าเฉลี่ย = 97.33, S.D. = 3.33) สูงกว่าก่อนเรียน(ค่าเฉลี่ย = 41.93, S.D. = 5.23) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  3)  ค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.71 ซึ่งหมายความว่า นักเรียนมีพัฒนาการการเรียนรู้เพิ่มขึ้น เท่ากับ 0.71 หรือคิดเป็นร้อยละ 71 และ 4) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียนรู้ ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.63, S.D. = 0.12) ผลการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ทุกประการ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 56 คน กำลังออนไลน์