การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชา การสร้างสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

รูปภาพของ suthisak

สาขาวิชา :    การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
คำสำคัญ  :   เอกสารประกอบการเรียนรู้/การสร้างสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ชื่อเรื่อง   :    รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชา การสร้างสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผู้จัดทำ    :   นายสุทธิศักดิ์  เคลือบสูงเนิน
ปีที่พัฒนา :    2551 
บทคัดย่อ  
         การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1)พัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้วิชา การสร้างสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนที่ใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชา การสร้างสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 3) ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชา การสร้างสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชา การสร้างสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
          กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชลกันยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 อำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรี  ปีการศึกษา 2551 จำนวน 46 คน ได้มาโดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากห้องเรียนที่มีการจัดชั้นเรียนแบบคละ คือ มีนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน เรียนร่วมกัน ซึ่งเป็นห้องเรียนที่ผู้รายงานได้รับมอบหมายในการจัดการเรียนรู้ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียนรู้  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนรู้ แบบฝึกหัด ใบมอบหมายงาน แบบประเมินผลงานของนักเรียน และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของนักเรียน การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ มีการวัดผลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ หลังการทดลอง นำผลที่ได้จากการศึกษามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย     ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าร้อยละ และค่าที (t-test Dependent)          ผลการศึกษาการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชา การสร้างสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า 1) เอกสารประกอบการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 81.34 /81.11 เท่ากับเกณฑ์ประสิทธิภาพที่กำหนด (80/80) 2) นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (ค่าเฉลี่ย = 97.33, S.D. = 3.33) สูงกว่าก่อนเรียน(ค่าเฉลี่ย = 41.93, S.D. = 5.23) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  3)  ค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.71 ซึ่งหมายความว่า นักเรียนมีพัฒนาการการเรียนรู้เพิ่มขึ้น เท่ากับ 0.71 หรือคิดเป็นร้อยละ 71 และ 4) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียนรู้ ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.63, S.D. = 0.12) ผลการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ทุกประการ