30 ทุนพัฒนาข้าราชการ

           สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับสมัครเพื่อคัดเลือกข้าราชการรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง ทบวง กรมฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2550 (ทุนพัฒนาข้าราชการ) รอบสอง กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2551 จำนวน 30 ทุน

           คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

           1.เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดไว้ในแต่ละหน่วยตามเอกสารแนบท้าย

           2.เป็นข้าราชการที่ได้ปฏิบัติราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศสำนักงาน ก.พ.

           3.มีความรู้ภาษาอังกฤษดีพอที่จะไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศได้

            4.เป็นผู้ที่มีศีลธรรม วัฒนธรรมและความประพฤติดี

           5.เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ อุทิศและเสียสละ

           6.เป็นผู้ที่ส่วนราชการเห็นว่ามีความเหมาะสม และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอ สมควรจะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เพิ่มขึ้น เพื่อที่จะกลับมาเป็นกำลังสำคัญของส่วนราชการ

           7.สำหรับทุนที่ให้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ซึ่งไม่เคยได้รับปริญญาโท หรือเทียบเท่าปริญญาโทในสาขาและวิชาเอกหรือเน้นทางเดียวกับทุนที่จะไปศึกษา

           หลักฐานในการสมัคร

           1.ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1x1.5 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ที่ลงนามในประกาศสำนักงาน ก.พ.

           2.สำเนาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร พร้อมสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร(Transcript of records) ในระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือปริญญาโท จำนวนอย่างละ 1 ชุด

           3.หนังสืออนุญาตและรับรองความเหมาะสมในการสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด โดยใช้แบบฟอร์ม สนง.ก.พ.5 กรณีที่ผู้สมัครคัดเลือกปฏิบัติงานในองค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐ แต่ผู้สมัครยังมีฐานะเป็นข้าราชการตามบทเฉพาะกาลของกฎหมายที่จัดตั้งองค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติงานอยู่ ให้แนบหนังสือรับรองของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัดมาด้วย

           4.สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างละ 1 ชุด สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว่า สำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

           การรับสมัคร

           -ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรทุนแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่คัดเลือกผู้สมัคร โดยให้พิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ของผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร และส่วนราชการเห็นว่ามีความเหมาะสมและเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเพียงพอ สมควรที่จะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เพิ่มขึ้น เพื่อที่จะกลับมาเป็นกำลังสำคัญของส่วนราชการ รวมทั้งอาจพิจารณาทดสอบความรู้ความสามารถ และ/หรือประเมินความเหมาะสมของผู้สมัครและประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ผู้สมัครทราบ

            -ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องไปทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือIELTS ให้ได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดในการประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ตามเกณฑ์ที่กำหนดอยู่แล้ว และผลการทดสอบใช้ได้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2551 สามารถใช้ผลสอบนั้นได้

           -ให้ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรทุนแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ในข้อที่กล่าวมาแล้ว เท่ากับจำนวนทุนที่ได้รับการจัดสรร ให้ ก.พ.พิจารณาให้ความเห็นชอบพร้อมใบสมัคร เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ และสำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ โดยส่งถึง สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ ซอย 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2551

           ข้อผูกพันในการรับทุน

           1.ผู้ได้รับทุนต้องกลับมาปฏิบัติราชการในส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรทุนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน

           2.กรณีผู้ได้รับทุนไม่กลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับสำนักงาน ก.พ.นอกจากต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่าของจำนวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย

           หมายเหตุ : ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง ทบวง กรมฝ่ายพลเรือน กำหนดคุณสมบัติเฉพาะแนบท้ายประกาศด้วย ดังนี้ คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัครทุนหลักสูตร Economics

           -เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง

           -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ หรือวุฒิการศึกษาอื่นที่มีพื้นฐานความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือสถิติ เพียงพอที่จะศึกษาต่อในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จนสำเร็จการศึกษา

           -คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.75 -อายุไม่เกิน 40 ปีนับถึงวันที่ที่ลงนามในประกาศสำนักงาน ก.พ. คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัครทุนหลักสูตร Business Administration

           -เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง

           -จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือมีวุฒิการศึกษาอื่นที่มีความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะศึกษาต่อในสาขาวิชาที่กำหนด -คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.75 -อายุไม่เกิน 40 ปีนับถึงวันที่ที่ลงนามในประกาศสำนักงาน ก.พ. คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัครทุนหลักสูตรบริหารธุรกิจ

           -เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง

           -จบปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ -คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.75

           -อายุไม่เกิน 40 ปีนับถึงวันที่ที่ลงนามในประกาศสำนักงาน ก.พ. คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัครทุนหลักสูตรอุทกวิทยา และสารสนเทศอุทกวิทยา       

           -เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

           -จบการศึกษาปริญญาตรีทางคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ สถิติ วิศวกรรมชลประทาน หรือวิทยาศาสตร์(สาขาวิชาภูมิศาสตร์)

           -คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.75

           -อายุไม่เกิน 40 ปีนับถึงวันที่ที่ลงนามในประกาศสำนักงาน ก.พ. คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัครทุนหลักสูตร Agriculture&Primary Production ระดับปริญญาเอก

           -เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

           -จบการศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจ

           -คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.50

           -อายุไม่เกิน 40 ปีนับถึงวันที่ที่ลงนามในประกาศสำนักงาน ก.พ. คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัครทุนหลักสูตร IT&Telecommunication Law

           -เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

           -จบปริญญาตรีทางกฎหมาย หรือมีวุฒิทางการศึกษาอื่นที่มีความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะศึกษาต่อในสาขาวิชาที่กำหนด -คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.75

           -อายุไม่เกิน 40 ปีนับถึงวันที่ที่ลงนามในประกาศสำนักงาน ก.พ. คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัครทุนหลักสูตร International Studies -เป็นข้าราชการในสังกัดสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

           -จบปริญญาตรีทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

           -คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.75 -อายุไม่เกิน 40 ปีนับถึงวันที่ที่ลงนามในประกาศสำนักงาน ก.พ. คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัครทุนหลักสูตร International Legal Studies และ National Security Law Certificate หลักสูตร Public and Private International Law

           -เป็นข้าราชการในสังกัดสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

           -จบปริญญาตรีทางกฎหมาย

           -คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.75 -อายุไม่เกิน 40 ปีนับถึงวันที่ที่ลงนามในประกาศสำนักงาน ก.พ. คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัครทุนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และหลักสูตรการศึกษาเพื่อการพัฒนา

           -เป็นข้าราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

           -จบปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์ หรือมีวุฒิการศึกษาอื่นที่มีความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะศึกษาต่อในสาขาวิชาที่กำหนด -คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.50

           -อายุไม่เกิน 40 ปีนับถึงวันที่ที่ลงนามในประกาศสำนักงาน ก.พ. คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัครทุนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ -เป็นข้าราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

           -จบปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์ หรือมีวุฒิการศึกษาอื่นที่มีความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะศึกษาต่อในสาขาวิชาที่กำหนด -คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.75

            -อายุไม่เกิน 40 ปีนับถึงวันที่ที่ลงนามในประกาศสำนักงาน ก.พ. คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัครทุนหลักสูตรการบริหารและวิเคราะห์โครงการ

           -เป็นข้าราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

           -จบปริญญาตรีทุกสาขา -คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.75

           -อายุไม่เกิน 40 ปีนับถึงวันที่ที่ลงนามในประกาศสำนักงาน ก.พ. คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัครทุนหลักสูตรบริหารธุรกิจ ส่วนราชการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

           -เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงพาณิชย์

           -จบปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.75 อายุไม่เกิน 40 ปีนับถึงวันที่ที่ลงนามในประกาศสำนักงาน ก.พ.หรือ

           -จบปริญญาโททางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.50 อายุไม่เกิน 40 ปีนับถึงวันที่ที่ลงนามในประกาศสำนักงาน ก.พ. คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัครทุนหลักสูตรการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรม

           -เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

           -จบปริญญาตรีทางกฎหมาย การบริหารงานในกระบวนการยุติธรรม อาชญาวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา จิตวิทยา หรือมีวุฒิทางการศึกษาอื่นที่มีความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ได้กำหนด

           -คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.75 -อายุไม่เกิน 40 ปีนับถึงวันที่ที่ลงนามในประกาศสำนักงาน ก.พ. คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัครทุนหลักสูตรภูมิศาสตร์

           -เป็นข้าราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด -จบปริญญาตรีทางภูมิศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือมีวุฒิทางการศึกษาอื่นที่มีความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะศึกษาต่อในสาขาวิชาที่กำหนด

           -คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.75

           -อายุไม่เกิน 40 ปีนับถึงวันที่ที่ลงนามในประกาศสำนักงาน ก.พ. คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัครทุนหลักสูตร Health Science -เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน -จบปริญญาตรีทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมหรืออาชีวอนามัยและความปลอดภัย

           -คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.75 -อายุไม่เกิน 40 ปีนับถึงวันที่ที่ลงนามในประกาศสำนักงาน ก.พ. คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัครทุนหลักสูตร History and Theory of Archtecture in Comparative Perspective

           -เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม

           -จบปริญญาตรีทางสถาปัตยกรรม หรือมีวุฒิการศึกษาอื่นที่มีความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะศึกษาต่อในสาขาวิชาที่กำหนด -คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.75

            -อายุไม่เกิน 40 ปีนับถึงวันที่ที่ลงนามในประกาศสำนักงาน ก.พ. คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัครทุนหลักสูตรศิลปศาสตร์ -เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม

           -จบปริญญาตรีทางเคมี หรือมีวุฒิทางการศึกษาอื่นที่มีความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะศึกษาต่อในสาขาวิชาที่กำหนด

           -คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.75

           -อายุไม่เกิน 40 ปีนับถึงวันที่ที่ลงนามในประกาศสำนักงาน ก.พ. คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัครทุนหลักสูตรการออกแบบตกแต่งภายใน -เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม

           -จบปริญญาตรีทางมัณฑนศิลป์ (ออกแบบภายใน) หรือมีวุฒิทางการศึกษาอื่นที่มีความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะศึกษาต่อในสาขาวิชาที่กำหนด -คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.75

           -อายุไม่เกิน 40 ปีนับถึงวันที่ที่ลงนามในประกาศสำนักงาน ก.พ. คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัครทุนหลักสูตร Culture Management -เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม

           -จบปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย หรือมีวุฒิทางการศึกษาอื่นที่มีความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะศึกษาต่อในสาขาวิชาที่กำหนด

           -คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.75 -อายุไม่เกิน 40 ปีนับถึงวันที่ที่ลงนามในประกาศสำนักงาน ก.พ. คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัครทุนหลักสูตร Museum Exhibition Planning and Design

           -เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ -จบปริญญาตรีทางมัณฑนศิลป์ (ออกแบบภายใน)

           -คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.75 -อายุไม่เกิน 40 ปีนับถึงวันที่ที่ลงนามในประกาศสำนักงาน ก.พ. คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัครทุนหลักสูตร Education -เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

           -จบปริญญาตรีทางการศึกษา หรือมีวุฒิทางการศึกษาอื่นที่มีความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะศึกษาต่อในสาขาวิชาที่กำหนด -คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.75

           -อายุไม่เกิน 40 ปีนับถึงวันที่ที่ลงนามในประกาศสำนักงาน ก.พ. คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัครทุนหลักสูตร Advancing Pharmacy Practice

           -เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข -จบการศึกษาปริญญาตรีทางเภสัชศาสตร์

           -คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.75 -อายุไม่เกิน 40 ปีนับถึงวันที่ที่ลงนามในประกาศสำนักงาน ก.พ. คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัครทุนหลักสูตร Medical Informatics -เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

           -จบปริญญาตรีทางแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ หรือมีวุฒิทางการศึกษาอื่นที่มีความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะศึกษาต่อในสาขาวิชาที่กำหนด -คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.75

           -อายุไม่เกิน 40 ปีนับถึงวันที่ที่ลงนามในประกาศสำนักงาน ก.พ. คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัครทุนหลักสูตร Material Engineering -เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม

           -จบปริญญาตรีทางวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโลหะการ วิศวกรรมเคมี เคมี วัสดุศาสตร์หรือมีวุฒิทางการศึกษาอื่นที่มีความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะศึกษาต่อในสาขาวิชาที่กำหนด -คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.75

           -อายุไม่เกิน 40 ปีนับถึงวันที่ที่ลงนามในประกาศสำนักงาน ก.พ.

       ข้อมูล : คอลัมน์"เรียนต่อหลังป.ตรี"นิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 371 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์