การพัฒนาการเขียนเรียงความ โดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเทศบาล 3

ชื่องานวิจัย  การพัฒนาการเขียนเรียงความ โดยใช้แบบฝึกทักษะ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)  สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์   ผู้วิจัย     นางสาวปภาดา   โฆษิตานนท์ปี พ.ศ.   2552                                                      บทคัดย่อ   การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์  (1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการพัฒนาการเขียนเรียงความ  กลุ่มสาระภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80 / 80   (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   เรื่องการพัฒนาการเขียนเรียงความ  ของนักเรียน  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้แบบฝึกทักษะ   (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการเขียนเรียงความ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/2  โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)  สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  1.   ประชากรได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2552  ของโรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)  สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  จำนวน  132  คน    2.   กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่   นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/2   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2552  ของโรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)  สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  จำนวน  30  คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นเอง  คือ  (1) แบบฝึกทักษะพัฒนาการเขียนเรียงความ   5  กิจกรรม  (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์   จำนวน  30  ข้อ (3)แผนการจัดการเรียนรู้   15  ชั่วโมง   (4) แบบประมินความพึงพอใจกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะผลการวิจัยพบว่า  (1)  แบบฝึกทักษะพัฒนาการเขียนเรียงความมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80 / 80  คือมีประสิทธิภาพ  87.42 / 86.89  (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการเขียนเรียงความ  พบว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  (3) นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด ต่อการจัดกิจกรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 57 คน กำลังออนไลน์