การพัฒนาการอ่านหนังสือไม่ออก เขียนไม่ได้วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดสิทธิสารประดิษฐ์


แบบบันทึกการดำเนินงาน
โรงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการศึกษา  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้
................................................

1.  การพัฒนาการอ่านหนังสือไม่ออก  เขียนไม่ได้วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนวัดสิทธิสารประดิษฐ์
  1.1  ความสำคัญ  การอ่านหนังสือไม่ออก  เขียนไม่ได้ถือเป็นเรื่องสำคัญ  ที่จะต้องหาทางแก้ไข เพราะเป็นหัวใจของการเรียนรู้หลากหลาย  และเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการเรียนการสอน  หรือพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนให้ดีขึ้น
  1.2  แนวทางในการพัฒนา
   1.  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน  เพื่อชี้ให้เห็นคุณค่าของการศึกษา
   2.  ผู้ปกครองช่วยแก้ปัญหานักเรียนที่ขาดเรียน
  3.  ขอความร่วมมือผู้ปกครองดูแลงานของนักเรียนเมื่ออยู่ที่บ้าน
  4.  สอนในลักษณะฝึกซ้ำ ๆ  เพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้   ครูปรับเปลี่ยนบุคลิกการสอน
        ให้นักเรียนกล้าคิด  กล้าถาม  กล้าตัดสินใจมากขึ้น
2.  บทนำ
  2.1  ข้าพเจ้า  นางประทุม   จันทร์แก้ว  ตำแหน่ง  ครูโรงเรียนวัดสิทธิสารประดิษฐ์  อำเภอตากใบ 
         จังหวัดนราธิวาส
 -  ประวัติการศึกษา
  -  ชั้นประถมศึกษาตอนต้น  ป.1  -  ป.4  โรงเรียนอินทระวิทยา  อำเภอสุไหงโก-ลก
  -  ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย  ป.5  -  ป.7  โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก  อำเภอสุไหงโก-ลก
  -  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ม.1-ม.3  โรงเรียนสุไหงโก-ลก  อำเภอสุไหงโก-ลก
   -  ระดับอุดมศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)  วิทยาลัยครูยะลา
   -  ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม  (พ.ม.)  วิทยาลัยครูยะลา 
       และวิทยาลัยพลศึกษายะลา
   -  ปริญญาตรี  คุรุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.)  วิชาเอกสังคมศึกษา  สถาบันราชภัฏยะลา 
      จังหวัดยะลา


  2.2   ข้อมูลโรงเรียน
  โรงเรียนวัดสิทธิสารประดิษฐ์   ตั้งอยู่ที่  หมู่ 5 ตำบลพร่อน  อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ    มีพื้นที่  3  ไร่  2  งาน  40   ตารางวา   เดิมมีชื่อว่า  โรงเรียนประชาบาลพร่อน 5  
เปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่  17  พฤษภาคม  2494    โดยท่านพระครูหงั่น  คังฆสุวัณโณ  เป็นผู้ริเริ่มและให้การสนับสนุนสถานที่ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์การเรียน
        ปัจจุบันโรงเรียนวัดสิทธิสารประดิษฐ์ มีอาคารเรียน  3  หลัง  อาคารเอนกประสงค์  1  หลังเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาล 1  ถึงชั้น ประถมศึกษาปีที่  6    จำนวนนักเรียน  187  คน  นับถือศาสนาพุทธ  38  คน   ศาสนาอิสลาม   149  คน  ครู  10  คน  พนักงานราชการ  2  คน  วิทยากรอิสลามศึกษา  1  คน  พนักงานบริการ(นักการภารโรง)  1  คน   โดยมี  นายวันชัย   กรดแก้ว    ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน 
  

 นักเรียน

ระดับชั้น   ชาย หญิง  รวม  ศาสนา       
         อิสลาม พุทธ  รวม  หมายเหตุ 
 อนุบาล  1  12  21 19  21   
 อนุบาล  2  13 22  21   1  22  
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  12 11  23  14  23   
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  16 13  29  27  29   
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  12 11  23  18  23   
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  8 11  19  14  19   
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  15 13  28  21  28   
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  10 12  22  15  22   
 รวมทั้งสิ้น  98 89   187 149  38  187   

  2.3  ปัญหาการเรียนการสอนที่พบ
   2.3.1   นักเรียนที่ขาดเรียนบ่อยจะไม่เข้าใจเนื้อหาที่ครูสอนเท่าที่ควร   เพราะก่อนจะสอนเนื้อหาใหม่  จะทบทวนความรู้เก่าก่อน  ปัญหาข้อนี้จึงเป็นอุปสรรคในการเรียนการสอน
   2.3.2   นักเรียนใส่ใจเรื่องการเรียนน้อย  ชอบเล่นกันมากกว่าประกอบกับผู้ปกครองไม่มีเวลาได้ดูแลลูกในเรื่องการเรียน  เลี้ยงลูกแบบตามใจ  นักเรียนจะมาหรือไม่มาโรงเรียนก็ได้ข้อนี้เป็นปัญหาการเรียนการสอน
   2.3.3   ครูไม่มีเวลาที่จะซ่อมเสริมนักเรียนที่เรียนอ่อน  เพราะครูแต่ละคนต้องทำหลายหน้าที่  จึงทำให้เป็นอุปสรรคในการเรียนการสอน
   2.3.4   นักเรียนยังใช้ภาษาถิ่นพูดจาในชีวิตประจำวัน  ทำให้เป็นปัญหาในการเรียนรู้
  2.4  ความต้องการที่จะแก้ไขปรับปรุง
   2.4.1  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชี้แจงให้เห็นคุณประโยชน์ของการมาเรียนอย่างสม่ำเสมอ  และโทษของการขาดเรียนบ่อย
  2.4.2  ให้ผู้ปกครองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลลูกอย่างถูกต้องในเรื่องการศึกษา
   2.4.3  ให้ทางราชส่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเพิ่มขึ้นคือโรงเรียนละ  2  คน  โดยอบรมแนวปฏิบัติที่จะนำมาใช้ในการทำงานธุรการในโรงเรียน  เพื่อลดภาระงานของครู  ซึ่งเป็นอุปสรรคในการเรียนการสอน
3.  เนื้อเรื่อง
  3.1  ประชุมคณะครูเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาการเรียนการสอนของนักเรียนทุกกลุ่มสาระ
 3.2  จัดโครงการเยี่ยมบ้านเพื่อรับทราบปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคลแล้วช่วยกันแก้ปัญหาระหว่างบ้าน  และโรงเรียนร่วมกัน
  3.3  สร้างชุดฝึกพิเศษสำหรับนักเรียนกลุ่มอ่อน  และกลุ่มปานกลาง  ใช้การฝึกฝนทักษะแบบตัวต่อตัวในระบบครูช่วยนักเรียนและเพื่อนช่วยเพื่อน
  3.4  ใช้กิจกรรมเสริมทักษะให้นักเรียนกลุ่มเก่ง  มอบหมายงานพิเศษให้เป็นกิจกรรมเสริม
  3.5  ใช้กิจกรรมโฮมรูมในการแนะแนวนักเรียนที่มีปัญหาในด้านต่าง ๆ เช่น  ด้านการเรียน  ยาเสพติด  ด้านสุขภาพฯลฯ

4.  บทสรุป 
  4.1  ผลที่เกิดจากความสำเร็จของตนเอง  ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดี  สามารถได้รางวัลในการเข้าแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการหลายครั้ง  เช่น  การตอบปัญหาทางวิชาการ  กิจกรรมแข่งขันการอ่านร้อยแก้ว  การวาดภาพ
  4.2  สรุปบทเรียนที่ได้
   -  ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น  เด็กอยากรู้อยากเรียนเพราะเน้นทบทวนความรู้เดิม  ก่อน