การพัฒนาการอ่านหนังสือไม่ออก เขียนไม่ได้วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดสิทธิสารประดิษฐ์


แบบบันทึกการดำเนินงาน
โรงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการศึกษา  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้
................................................

1.  การพัฒนาการอ่านหนังสือไม่ออก  เขียนไม่ได้วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนวัดสิทธิสารประดิษฐ์
  1.1  ความสำคัญ  การอ่านหนังสือไม่ออก  เขียนไม่ได้ถือเป็นเรื่องสำคัญ  ที่จะต้องหาทางแก้ไข เพราะเป็นหัวใจของการเรียนรู้หลากหลาย  และเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการเรียนการสอน  หรือพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนให้ดีขึ้น
  1.2  แนวทางในการพัฒนา
   1.  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน  เพื่อชี้ให้เห็นคุณค่าของการศึกษา
   2.  ผู้ปกครองช่วยแก้ปัญหานักเรียนที่ขาดเรียน
  3.  ขอความร่วมมือผู้ปกครองดูแลงานของนักเรียนเมื่ออยู่ที่บ้าน
  4.  สอนในลักษณะฝึกซ้ำ ๆ  เพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้   ครูปรับเปลี่ยนบุคลิกการสอน
        ให้นักเรียนกล้าคิด  กล้าถาม  กล้าตัดสินใจมากขึ้น
2.  บทนำ
  2.1  ข้าพเจ้า  นางประทุม   จันทร์แก้ว  ตำแหน่ง  ครูโรงเรียนวัดสิทธิสารประดิษฐ์  อำเภอตากใบ 
         จังหวัดนราธิวาส
 -  ประวัติการศึกษา
  -  ชั้นประถมศึกษาตอนต้น  ป.1  -  ป.4  โรงเรียนอินทระวิทยา  อำเภอสุไหงโก-ลก
  -  ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย  ป.5  -  ป.7  โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก  อำเภอสุไหงโก-ลก
  -  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ม.1-ม.3  โรงเรียนสุไหงโก-ลก  อำเภอสุไหงโก-ลก
   -  ระดับอุดมศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)  วิทยาลัยครูยะลา
   -  ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม  (พ.ม.)  วิทยาลัยครูยะลา 
       และวิทยาลัยพลศึกษายะลา
   -  ปริญญาตรี  คุรุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.)  วิชาเอกสังคมศึกษา  สถาบันราชภัฏยะลา 
      จังหวัดยะลา


  2.2   ข้อมูลโรงเรียน
  โรงเรียนวัดสิทธิสารประดิษฐ์   ตั้งอยู่ที่  หมู่ 5 ตำบลพร่อน  อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ    มีพื้นที่  3  ไร่  2  งาน  40   ตารางวา   เดิมมีชื่อว่า  โรงเรียนประชาบาลพร่อน 5  
เปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่  17  พฤษภาคม  2494    โดยท่านพระครูหงั่น  คังฆสุวัณโณ  เป็นผู้ริเริ่มและให้การสนับสนุนสถานที่ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์การเรียน
        ปัจจุบันโรงเรียนวัดสิทธิสารประดิษฐ์ มีอาคารเรียน  3  หลัง  อาคารเอนกประสงค์  1  หลังเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาล 1  ถึงชั้น ประถมศึกษาปีที่  6    จำนวนนักเรียน  187  คน  นับถือศาสนาพุทธ  38  คน   ศาสนาอิสลาม   149  คน  ครู  10  คน  พนักงานราชการ  2  คน  วิทยากรอิสลามศึกษา  1  คน  พนักงานบริการ(นักการภารโรง)  1  คน   โดยมี  นายวันชัย   กรดแก้ว    ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน 
  

 นักเรียน

ระดับชั้น   ชาย หญิง  รวม  ศาสนา       
         อิสลาม พุทธ  รวม  หมายเหตุ 
 อนุบาล  1  12  21 19  21   
 อนุบาล  2  13 22  21   1  22  
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  12 11  23  14  23   
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  16 13  29  27  29   
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  12 11  23  18  23   
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  8 11  19  14  19   
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  15 13  28  21  28   
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  10 12  22  15  22   
 รวมทั้งสิ้น  98 89   187 149  38  187   

  2.3  ปัญหาการเรียนการสอนที่พบ
   2.3.1   นักเรียนที่ขาดเรียนบ่อยจะไม่เข้าใจเนื้อหาที่ครูสอนเท่าที่ควร   เพราะก่อนจะสอนเนื้อหาใหม่  จะทบทวนความรู้เก่าก่อน  ปัญหาข้อนี้จึงเป็นอุปสรรคในการเรียนการสอน
   2.3.2   นักเรียนใส่ใจเรื่องการเรียนน้อย  ชอบเล่นกันมากกว่าประกอบกับผู้ปกครองไม่มีเวลาได้ดูแลลูกในเรื่องการเรียน  เลี้ยงลูกแบบตามใจ  นักเรียนจะมาหรือไม่มาโรงเรียนก็ได้ข้อนี้เป็นปัญหาการเรียนการสอน
   2.3.3   ครูไม่มีเวลาที่จะซ่อมเสริมนักเรียนที่เรียนอ่อน  เพราะครูแต่ละคนต้องทำหลายหน้าที่  จึงทำให้เป็นอุปสรรคในการเรียนการสอน
   2.3.4   นักเรียนยังใช้ภาษาถิ่นพูดจาในชีวิตประจำวัน  ทำให้เป็นปัญหาในการเรียนรู้
  2.4  ความต้องการที่จะแก้ไขปรับปรุง
   2.4.1  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชี้แจงให้เห็นคุณประโยชน์ของการมาเรียนอย่างสม่ำเสมอ  และโทษของการขาดเรียนบ่อย
  2.4.2  ให้ผู้ปกครองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลลูกอย่างถูกต้องในเรื่องการศึกษา
   2.4.3  ให้ทางราชส่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเพิ่มขึ้นคือโรงเรียนละ  2  คน  โดยอบรมแนวปฏิบัติที่จะนำมาใช้ในการทำงานธุรการในโรงเรียน  เพื่อลดภาระงานของครู  ซึ่งเป็นอุปสรรคในการเรียนการสอน
3.  เนื้อเรื่อง
  3.1  ประชุมคณะครูเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาการเรียนการสอนของนักเรียนทุกกลุ่มสาระ
 3.2  จัดโครงการเยี่ยมบ้านเพื่อรับทราบปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคลแล้วช่วยกันแก้ปัญหาระหว่างบ้าน  และโรงเรียนร่วมกัน
  3.3  สร้างชุดฝึกพิเศษสำหรับนักเรียนกลุ่มอ่อน  และกลุ่มปานกลาง  ใช้การฝึกฝนทักษะแบบตัวต่อตัวในระบบครูช่วยนักเรียนและเพื่อนช่วยเพื่อน
  3.4  ใช้กิจกรรมเสริมทักษะให้นักเรียนกลุ่มเก่ง  มอบหมายงานพิเศษให้เป็นกิจกรรมเสริม
  3.5  ใช้กิจกรรมโฮมรูมในการแนะแนวนักเรียนที่มีปัญหาในด้านต่าง ๆ เช่น  ด้านการเรียน  ยาเสพติด  ด้านสุขภาพฯลฯ

4.  บทสรุป 
  4.1  ผลที่เกิดจากความสำเร็จของตนเอง  ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดี  สามารถได้รางวัลในการเข้าแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการหลายครั้ง  เช่น  การตอบปัญหาทางวิชาการ  กิจกรรมแข่งขันการอ่านร้อยแก้ว  การวาดภาพ
  4.2  สรุปบทเรียนที่ได้
   -  ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น  เด็กอยากรู้อยากเรียนเพราะเน้นทบทวนความรู้เดิม  ก่อนจะสอนความรู้ใหม่
   -  แรงบันดาลใจเพื่อการดำเนินงาน  คณะครูโรงเรียนเดียวกันและเพื่อนร่วมอาชีพเดียวกัน
  4.3  ประโยชน์ที่ได้รับ
  -  ที่เกิดกับตนเอง  มีความภาคภูมิใจในอาชีพ  ที่สามารถทำให้ลูกศิษย์มีความรู้  คู่คุณธรรม  ที่จะนำไปเรียนที่ชั้นสูงต่อไป
   -  แนวการพัฒนาผู้เรียน  ให้นักเรียนที่เก่งดูแลนักเรียนที่อ่อน
   -  การเผยแพร่กับบุคคลอื่น  เกี่ยวกับการเรียนการสอน  จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน  เมื่อมีปัญหาด้านการเรียนการสอน  หรือวิธีสอนที่ทำให้นักเรียน เรียนรู้ได้เร็วและเข้าใจง่าย  ก็จะนำไปเผยแพร่กับครูโรงเรียนอื่น ๆ   ที่สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  เหมือนกัน

 

โดย ครูประทุม   จันทร์แก้ว

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 257 คน กำลังออนไลน์