แม่โจ้ รับสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

          สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าเรียนปริญญาตรีที่ 2 ที่มีระยะเวลาเรียน 4 ภาคการศึกษา (45 หน่วยกิต) เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา และเปลี่ยนเส้นทางในการประกอบอาชีพ เข้าสู่งานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นที่ยอมรับต่อหน่วยงาน อื่น ๆ ภาคการศึกษาที่ 1/2553 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่  30 เมษายน 2553 รับสมัครจำนวน 45 คน
          คุณสมบัติผู้สมัคร
          1. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าโดยไม่จำกัดสาขาวิชาที่จบการศึกษา
          2. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาแล้ว ไม่เกิน 5 ปี ( จบปีการศึกษา 2548 หรือมากกว่า )
          3.ต้องการศึกษาปริญญาตรีเพิ่มเติมอีกสาขาหนึ่ง ซึ่งไม่ซ้ำกับปริญญาต
          ค่าใช้จ่าย
          • ค่าหน่วยกิตเหมาจ่าย เทอมปกติ เทอมละ 13,500 บาท และ ภาคฤดูร้อน 6,750 บาท
          • 3 ภาคการศึกษาปกติและ 1 ภาคฤดูร้อน รวมทั้งสิ้น 47,250 บาทตลอดหลักสูตร
          เอกสารประกอบการสมัคร
          1. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
          2. รายละเอียดวิชาของทุกวิชาที่ปรากฏอยู่ในใบแสดงผลการศึกษา ( Transcript) เพื่อการเทียบโอน
          3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

          การจัดการเรียนการสอน
          • จัดการเรียนการสอนภาคการศึกษา ปกติ 3 - 4 วิชา และ ภาคฤดูร้อน 2 วิชา
          • ทุก วิชา มีระยะเวลา เรียน ตั้งแต่ 2 เดือน และ/หรือ 4 เดือน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของผู้เรียนเป็นหลัก)
          ติดต่อสอบถามได้ที่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์สำนักงาน 0-5387-3599 หรือ 0-5387-3569 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-7066-4430 หรือ 08-5010-1507 E – mail : apply_itmju@hotmail.com ( msn, mail ) เว็บไซต์รายละเอียดหลักสูตรปริญญาตรีที่สอง http://www.itsci.mju.ac.th/SecondBachelor53/


โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์