แข่งเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์-ประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์

สสวท. ขอเชิญชวนนักเรียนมัธยมศึกษาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์  โดยดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ http://oho.ipst.ac.th แล้วส่ง      ใบสมัครทางไปรษณีย์หรือโทรสารไปยังศูนย์แข่งขันฯ ที่กำหนดไว้ในใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 ส.ค. 2553  และการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ http://oho.ipst.ac.th แล้วส่งใบสมัครพร้อมข้อเสนอโครงงาน (proposal) ทางไปรษณีย์หรือโทรสารไปยัง สสวท. ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 ก.ค. 2553 ดูรายละเอียดและสอบถามที่ โทรศัพท์ 0 2392 4021 ต่อ 3406, 3413 โทรสาร 0 2392 6628  website : http://oho.ipst.ac.th  e-mail : npain@ipst.ac.th

นางพรพรรณ  ไวทยางกูร   ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  เปิดเผยว่าในปี 2554 ประเทศไทยมีโอกาสเป็นเจ้าภาพ จัดกิจกรรมจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 23 ซึ่งเป็นการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ที่จะช่วยสร้างความตระหนักต่อการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ของนักเรียนไทย     

ดังนั้น เพื่อให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการ และกระตุ้นเยาวชนให้เห็นความสำคัญต่อการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท. จึงได้จัดโครงการ IPST ROBOT CONTEST 2010 ซึ่งประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ และการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 และ 4 ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดจนการบูรณาการความรู้ในด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน ให้ผู้เรียนรู้จักหาความรู้ด้วยตนเอง รู้จักใช้เหตุผล ใช้กระบวนการคิดแบบต่างๆ ที่จะทำให้เกิดทักษะในการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  
การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ แบ่งเป็น 2 รอบ คือ  รอบคัดเลือก แข่งขันวันที่ 5-7 ส.ค. 2553 ที่ศูนย์จัดการแข่งขันฯ 10 ศูนย์ฯ เพื่อคัดเลือกตัวแทน ศูนย์ฯ ละ 2 ทีม     มาแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ  รอบชิงชนะเลิศ ทีมชนะ 2 ทีมจากศูนย์จัดการแข่งขันฯ เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ วันที่ 27–30 ต.ค. 2553 ณ สถานที่จัดงานตามที่ สสวท. กำหนดในภายหลัง

คุณสมบัติผู้แข่งขัน จะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในช่วงชั้นที่ 3-4 จำนวนไม่เกิน 3 คน และครูที่ปรึกษา 1 คน ซึ่งทั้งหมดอยู่โรงเรียนเดียวกัน  สามารถส่งทีมเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละ 1 ทีม  รับใบสมัครได้ที่โรงเรียนมัธยมศึกษาทุกแห่ง หรือดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ http://oho.ipst.ac.th แล้วส่งใบสมัครทางไปรษณีย์หรือโทรสารไปยังศูนย์แข่งขันฯ ที่กำหนดไว้ในใบสมัคร ภายในวันที่ 2 ส.ค. 2553

รายชื่อศูนย์จัดการแข่งขันส่วนภูมิภาคจำนวน 10 ศูนย์ ได้แก่  ร.ร.อุตรดิตถ์ดรุณี  จ.อุตรดิตถ์  ร.ร.ลำปางกัลยาณี  จ.ลำปาง  ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น  ร.ร.เบ็ญจะมะมหาราช  จ.อุบลราชธานี  ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี จ.ชลบุรี   ร.ร.เบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช  ร.ร.พรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี  ร.ร.สตรีวิทยา 2    กทม.  ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา  และ ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี     

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์  แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ  ประเภทประยุกต์ใช้งาน สำหรับช่วงชั้นที่ 4   ประเภทซอฟต์แวร์เพื่อการเรียนรู้  และประเภทซอฟต์แวร์เกม สำหรับช่วงชั้นที่ 3   การแข่งขัน แบ่งเป็น 3 รอบ คือ  รอบที่ 1 สสวท.จะพิจารณาหัวข้อเสนอโครงงาน (Proposal) ในวันที่ 5 ก.ค.53 และประกาศผลการคัดเลือกทางอีเมล และเว็บไซต์ภายในวันที่ 16 ก.ค.53 รอบที่ 2  ผู้ผ่านรอบที่ 1 ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์แบบรูปเล่มและไฟล์ พร้อมซอฟต์แวร์ มาที่ สสวท. ภายในวันที่ 13 ส.ค.53  สสวท. จะพิจารณาคัดเลือกในวันที่ 16 ส.ค.53 และประกาศผลการคัดเลือกทางอีเมล เว็บไซต์ และไปรษณีย์ภายในวันที่ 27 ส.ค.53 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ผู้ผ่านรอบที่ 2 นำโครงงานมาจัดแสดง เพื่อตัดสิน ในวันที่ 27–30 ต.ค. 2553 ณ สถานที่จัดงานตามที่ สสวท. กำหนดในภายหลัง

คุณสมบัติทีมที่เข้าแข่งขัน โครงงานประเภทประยุกต์ใช้งาน เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในช่วงชั้นที่ 4 จำนวน 2 คน และครูที่ปรึกษา 1 คน ซึ่งทั้งหมดอยู่โรงเรียนเดียวกัน  โครงงานประเภทซอฟต์แวร์เพื่อการเรียนรู้ และประเภทซอฟต์แวร์เกม เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในช่วงชั้นที่ 3 จำนวน 2 คน และครูที่ปรึกษา 1 คน ซึ่งทั้งหมดอยู่โรงเรียนเดียวกัน  รับใบสมัครได้ที่โรงเรียนมัธยมศึกษาทุกแห่ง หรือดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ http://oho.ipst.ac.th จากนั้นส่งใบสมัคร และข้อเสนอโครงงาน (proposal) มาที่ สสวท. ภายในวันที่ 1 ก.ค. 2553

ดูรายละเอียด ดาวน์โหลดใบสมัคร  และสอบถามเพิ่มเติมที่โทรศัพท์ 0 2392 4021 ต่อ 3406, 3413 โทรสาร 0 2392 6628  เว็บไซต์  http://oho.ipst.ac.th  e-mail : npain@ipst.ac.th


มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์