ศิลปากร รับโครงการวิทยาศาสตร์เพิ่มพิเศษ

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาตามโครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์เพิ่มพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2553 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่  10 พฤษภาคม 2553
          สาขาวิชา/จำนวนรับ
          -สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 15 คน
          -สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 15 คน
          -สาขาวิชาสถิติ 15 คน
          -สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 30 คน
          -สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 60 คน
          -สาขาวิชาชีววิทยา 20 คน
          -สาขาวิชาจุลชีววิทยา 10 คน
          -สาขาวิชาเคมี 20 คน
          -สาขาวิชาฟิสิกส์ 15 คน
          -สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 10 คน
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
          1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า
          2. ไม่เป็นโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          3. มีความประพฤติเรียบร้อย และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
          4. เป็นผู้ที่มีผู้รับรองว่าจะอุดหนุนค่าบำรุงและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาการศึกษา
          หลักฐานประกอบการสมัคร (เอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน)
          1. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้วเรียบร้อยแล้ว
          2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
          3. สำเนาผลการศึกษา หรือหลักฐานการศึกษาที่แสดงว่ามีคุณสมบัติตามกำหนดไว้ในการเข้าศึกษา ณ สถาบันอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (รบ.1ป หรือหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน)
          4. สำเนาผลคะแนนวิชา GAT , PAT 1 และ PAT 2 จำนวน 3 วิชา ตามที่ระบุไว้ในเกณฑ์การคัดเลือก (นำต้นฉบับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย) หรือ
          5. สำเนาผลคะแนน O-NET จำนวน 5 วิชา และ A-NET จำนวน 3 วิชา ตามที่ระบุไว้ในเกณฑ์การคัดเลือก (นำต้นฉบับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย)
          ผู้สมัครที่ส่งหลักฐานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามรายการข้างต้นถือว่าขาดคุณสมบัติ และไม่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบหลักฐานกับต้นฉบับอีกครั้งในวันที่ผู้สมัครมารายงานตัวหลังจากได้รับการคัดเลือกแล้ว หากพบว่าไม่ถูกต้องตามคุณสมบัติทั่วไป จะถูกตัดสิทธิเข้าศึกษา
          วิธีการสมัคร
          1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก http://www.sc.su.ac.th
          2. กรอกใบสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อตามโครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์เพิ่มพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2553
          3. ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานการสมัครที่งานบริการการศึกษา อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ชั้นล่าง คณะวิทยาศาสตร์ ในวันและเวลาราชการ ภายในวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2553
          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ที่คณะวิทยาศาสตร์ หรือที่ http://www.sc.su.ac.th
            


โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 69 คน กำลังออนไลน์