การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด ภาษาไทยของเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือภาพเล่มใหญ่ (Big book)ปัญหาการเรียนการสอนที่พบ  มีดังนี้
1.  ด้านภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  ใช้ภาษามลายูท้องถิ่น (ภาษายาวี) สื่อสารกันในชีวิตประจำวัน ทำให้นักเรียนพูดภาษาไทยไม่ได้  แม้พูด    ได้บ้าง เสียงที่พูดออกมา มักจะเป็นเสียงเพี้ยน  จึงทำให้มีผลต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น
2.  นักเรียนมุสลิมที่โรงเรียนบ้านเบญญา (ทั่วๆไป) จะต้องเรียนวิชาอิสลามศึกษา ตั้งแต่อายุ 4 ปีเป็นต้นไป ในขณะที่เรียนในระดับปฐมศึกษา  ก็ต้องเรียนในตอนเย็นหรือค่ำ  ซึ่งจะเรียนที่บ้านโต๊ะครู  โต๊ะอีหม่าน หรือบ้านตนเอง ใช้เวลาประมาน 2-3 ชั่วโมงในวันหยุด เสาร์ – อาทิตย์
นักเรียนจะต้องเรียนในโรงเรียนตาดีกา  ซึ่งอาจจะเป็นมัสยิด จะมีครูสอนและปัจจุบันโรงเรียนบ้านเบญญา (บุญชอบ สาครินทร์) จะเป็นโรงเรียนตาดีกาคู่ขนาน จะพยายามช่วยกันพัฒนาการเรียนการสอน ทั้งภาษาไทยและศาสนาอิสลาม  แต่ผลที่ตามมาก็มีมากมาย  นั่นคือ  นักเรียนขาดเรียน  นักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 
3.  ปัญหานักเรียนขาดเรียน  นักเรียนบางคนจะขาดเรียนติดต่อกันครั้งละหลายวัน  บางครั้งติดตามผู้ปกครองไปต่างอำเภอ หรือผู้ปกครองไปทำงานที่อื่น จะนำบุตรไปด้วย
4.  ปัญหาการเอาใจใส่ดูแล  ผู้ปกครองบางคนไปทำงานที่ประเทศมาเลเซีย  ปล่อยให้บุตรอาศัยอยู่กับปู่ย่า ตายายจึงขาดการอบรมสั่งสอนบุตรหลานในด้านการศึกษา  เช่น นักเรียนไม่เข้าใจในบทเรียน ปู่ย่า ตายาย หรือญาติๆ ก็ไม่สามารถให้คำปรึกษาได้เนื่องจาก ความไม่รู้หนังสือไทย
5.  ปัญหาการหย่าร้าง / กำพร้า  ชุมชนนี้มีปัญหาการหย่าร้างมาก นักเรียนประมาณ 40 – 45% ได้รับความกระทบจากบิดา – มารดาหย่าร้าง และบิดา – มารดาถึงแก่กรรม   การเรียนของนักเรียนจึงประสบปัญหา เพราะขาดกำลังใจ และผู้เลี้ยงดูตลอดจนความอบอุ่นที่พึงได้รับ
6.  ปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้   ทำให้การเรียนการสอนไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ  ต้องหยุดเรียนบ้าง  ต้องเลิกเรียนเร็วขึ้นกว่าเดิม ต้องปิดภาคเรียนที่ 2 ก่อนกำหนด ผลกระทบต่อนักเรียนคือ การอ่าน การฝึกลีลามือ ไม่ต่อเนื่องจากการ ปิดภาคเรียนที่ 2 นานกว่าเดิม

ความต้องการที่จะแก้ไขปรับปรุง
ข้าพเจ้ามีความต้องการที่จะแก้ไขปรับปรุงในการเรียนการสอน โดยคิดว่า ต้องผลิตสื่อ เพื่อแก้ปัญหาการฟังการพูดภาษาไทย  ของนักเรียนอนุบาล 2 ซึ่งข้าพเจ้ารับผิดชอบ
ดังนั้น จึงผลิตสื่อหนังสือภาพเล่มใหญ่  หรือ Big book ใช้ประกอบการเรียนการสอนในบางหน่วยการเรียน   นักเรียนในระดับชั้นปฐมวัยทั้งอนุบาล 1 – 2 ต้องเรียนรู้จากการกระทำซ้ำๆ บ่อยๆ จึงจะได้ผลจากการเรียนรู้ในสิ่งนั้นๆ แล้วจึงกลายเป็นประสบการณ์ที่ยั่งยืน

เนื้อเรื่อง
1.  สิ่งที่ได้ทำขึ้นเพื่อเป็นการปรับปรุงพัฒนา
ได้จัดทำสื่อการเรียนการสอน  เป็นหนังสือภาพเล่มใหญ่ ( Big book )  เพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนและพัฒนาการฟังการพูดภาษาไทย  ในชั้นอนุบาล 2 ซึ่งนักเรียนใช้ภาษายาวีถิ่นในชีวิตประจำวัน
   2.   แนวความคิดหรือทฤษฎีที่ใช้
สืบเนื่องจากการได้เข้ารับการอบรมซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลาเขต 1 ได้จัดขึ้นเรื่องการผลิตหนังสือนิทานภาพเล่มใหญ่              ( big book ) เพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนในชั้นปฐมวัยซึ่งนับว่าเป็นสิ่งดีมาก  เพราะข้าพเจ้ามีปัญหาในการสอนมาหลายปีแล้ว  เนื่องจากเด็กปฐมวัยพูดภาษาไทยไม่ค่อยได้  เมื่อได้รับโอกาสอันดีมีค่ามากในการอบรมครั้งนั้น  จึงพยายามนำความรู้ที่ได้รับมาผลิตสื่อได้หลายเล่ม และหลากหลาย  เป็นสิ่งที่ภูมิใจมาก  เพราะความมุ่งหวังที่สุดของความเป็นครู คือต้องการให้นักเรียนที่อยู่ในท้องถิ่นนี้ ซึ่งมีภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง พูดภาษาไทยได้ดีเทียบกับเด็กนักเรียนไทยที่อื่น  ข้าพเจ้าได้นำทฤษฎีการเรียนรู้ของบรูเนอร์  ซึ่งเน้นหลักการกระบวนความคิด ซึ่งประกอบด้วย 4 ข้อคือ แรงจูงใจ            ( Motivation ) โครงสร้าง  ( Streectree )  ลำดับขั้นความต่อเนื่อง ( Sequence )  และการเสริมแรง  ( Reinforeement )
3.  การวางแผนการทำงาน
ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตร  เนื้อหาหน่วยการเรียนที่ต้องการจะนำมาประกอบในการผลิตสื่อ  เพื่อใช้ในการเรียนการสอน  โดยศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา  กำหนดขอบข่ายของเนื้อหา  วัตถุประสงค์ของหน่วยการเรียน  ตลอดจนกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนปฐมวัยสนใจ เข้าใจได้ง่าย  และเหมาะสำหรับการฝึกซ้ำๆบ่อยๆ เพื่อกลายเป็นประสบการณ์ที่ยั่งยืนต่อไป
4.   กระบวนการดำเนินงาน
กระบวนการดำเนินงาน  ได้นำ ทฤษฎีการบริหาร  P  D  C  A  ของ Deming  มาใช้

  1.  ศึกษาปัญหา
และความสำคัญของปัญหา

-  เด็กมีทักษะการฟังการพูดภาษาไ ทยต่ำกว่าเป้าหมายของโรงเรียน
-  ทักษะการฟังการพูดภาษาไทยมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันและเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ในชั้นสูงขึ้น
2. วิธีแก้ปัญหา /  พัฒนา      ตัวแปรต้น /  นวัตกรรม
-  การพัฒนาทักษะการฟังการพูดภาษาไทยด้วยหนังสือภาพเล่มใหญ่ ( Bog book )
3. การวัดผล   การสังเกตในการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
การอ่านตาม, การสนทนาโต้ตอบ, การเล่าเรื่อง, การเสนอความคิดเห็นวัตถุประสงค์ของหน่วยการเรียน ตลอดจนกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนปฐมวัยสนใจ เข้าใจได้

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้หนังสือภาพเล่มใหญ่ (Big book)
การฝึกทักษะ การฟัง การพูด สนทนาโต้ตอบ เล่าเป็นเรื่องราว และพูดแสดงความคิดเห็น โดยใช้สื่อหนังสือภาพเล่มใหญ่ (Big book) ใช้กระบวนการ 8 ขั้นตอนดังนี้
1. อภิปรายก่อนอ่าน   ครูนำสิ่งของ รูปภาพ ที่เกี่ยวข้อง หรือสัมพันธ์กับเรื่องที่จะอ่านให้นักเรียนฟัง
1.1    เพื่อดึงประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ในตัวเด็กมาสนทนา
1.2    เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความหมาย
1.3    เป็นฝึกพูดเป็นเรื่องราว
2. สนทนาเกี่ยวกับภาพ เรื่องที่จะอ่านให้นักเรียนฟัง เริ่มสนทนาจากปกและเนื้อเรื่อง แต่ละหน้า เพื่อ
2.1    ให้นักเรียนสนทนาและคาดเดาเหตุการณ์ในเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบ
2.2    เพื่อให้นักเรียนได้สนทนา เป็นการฝึกพูดเป็นเรื่องราว
3. ครูอ่านเรื่องให้นักเรียนฟังเป็นการฝึกการฟัง เพื่อจับใจความสำคัญของเรื่องที่ฟัง
4. ครูและนักเรียนสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องที่ครูอ่านให้ฟัง เป็นการฝึกสนทนาโต้ตอบ
5. นักเรียนแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ครูอ่านให้ฟัง เป็นการฝึกการแสดงความคิดเห็นของนักเรียน
6. นักเรียนวาดภาพเป็นเรื่องราว พร้อมเล่าเรื่องราวประกอบ เป็นการฝึกการเล่าเรื่องใหม่ของนักเรียน
7. ครูและนักเรียนสนทนาโต้ตอบเรื่องที่นักเรียนวาดภาพและเล่าเรื่อง
8. ครูเล่าเรื่องใหม่ สนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องใหม่ ให้นักเรียนเล่าเรื่องและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง เป็นการฝึกสนทนา เล่าเรื่องและแสดงความคิดเห็นเรื่องใหม่ที่ฟัง เป็นการประเมินการสนทนา การเล่าเรื่องราว และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟัง

ผลงานของ  นางนงเยาว์  จาราแว  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนบ้านเบญญา(บุญชอบ  สาครินทร์) หมู่ 2 ต.ตาเซะ อ.เมือง จ.ยะลา 9500

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 315 คน กำลังออนไลน์