การพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

การพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
โรงเรียนวัดสิทธิสารประดิษฐ์

หลักการและเหตุผล
    การปฏิรูปการเรียนรู้ตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542   ได้กำหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  การจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องผสมผสานความรู้ด้านต่าง ๆ ต้องมีลักษณะหลากหลายตามความเหมาะสมของแต่ละระดับโดยพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  ครูนับว่าเป็นผู้มีบทบาทที่สำคัญยิ่งของการปฏิรูปการเรียนรู้  ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  คือยึดผู้เรียนเป็นหลักให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  ทั้งด้านความรู้  คุณธรรม  และทักษะกระบวนการ  ในทางปฏิบัติครูจำเป็นต้องศึกษา  วิเคราะห์และออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน  ธรรมชาติของวิชา  บริบทของสังคม  และวัฒนธรรม
    ปัจจุบันโลกเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ จนเป็นสังคมข้อมูลข่าวสาร  (Information  Society)   วิธีสอนที่เน้นให้ผู้เรียนท่องจำเนื้อหาวิชาต่าง ๆ จึงใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไป  เพราะความรู้ที่นักเรียนจะได้รับมีมากมายเกิดขึ้น  และแลกเปลี่ยนทุกขณะ  นักเรียนไม่สามารถจดจำความรู้ทั้งหมดได้และเมื่อจบการศึกษาไปแล้ว  ความรู้ที่ได้รับจากการท่องจำนั้นจะไม่สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงของนักเรียนได้  เพราะไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน
   จากสถานการณ์ดังกล่าวจึงนำไปสู่แนวคิดปรัชญาการศึกษาแบบใหม่ที่เชื่อว่าการศึกษา  คือการเรียนรู้  ดังนั้นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จึงยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

โดยมีแนวทางการพัฒนาที่มุ่งเน้น
   การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการสำคัญในการนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติแก่ผู้เรียนที่คำนึงถึงสมรรถนะสำคัญ  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นเป้าหมายสำคัญสำหรับพัฒนาผู้เรียน  ซึ่งผู้สอนพยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู้  จัดการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมตามมาตรฐานการเรียนรู้  รวมทั้งปลูกฝังเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์  พัฒนาทักษะต่าง ๆ อันเป็นสมรรถนะสำคัญที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียนที่พึงมีให้มีคุณธรรม  จริยธรรม

ปัญหา 

 แนวทางพัฒนา
 

 1.  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
     - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ รูปแบบ
   -  การเรียนรู้แบบร่วมมือ
   -  การมีส่วนร่วม
   -  แบบบูรณาการ
   -  แสดงบทบาทสมมติ
   -  กลุ่ม  เกม  เพลง  นิทาน
 2.  ด้านพฤติกรรม
   -  ขาดความรับผิดชอบ
   -  ขาดความประหยัด
   -  ขาดความมีน้ำใจ
   -  เป็นการเรียนรู้การดำเนินชีวิตแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   -  แบบมีส่วนร่วม
   -  แบบบูรณาการ


  

ประวัติของข้าพเจ้า
 ข้าพเจ้า  นางสาวอัจฉรา  นุ่นเกลี้ยง  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
วิชาโทสุขศึกษา  จากสถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี    ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง  ครูโรงเรียนวัดสิทธิสารประดิษฐ์

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
   โรงเรียนวัดสิทธิสารประดิษฐ์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส  เขต   2   
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่หมู่ที่  5  ตำบลพร่อน  
อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส  เดิมมีชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลพร่อน  5  เปิดทำการสอนตั้งแต่  วันที่  17  พฤษภาคม  2494  โดยท่านพระครูหงั่น  คังฆสุวัณโณ  เป็นผู้ริ่เริ่มและให้การสนับสนุนเปิดทำการสอนชั้น ป. 1  -  ป. 4  ปัจจุบันโรงเรียนวัดสิทธิสารประดิษฐ์เปิดทำการสอนตั้งแต่  ชั้นอนุบาล  1  -  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีนักเรียนในปีการศึกษา  2552  จำนวน  187  คน  ครูและบุคลากรจำนวน   14  คน  โดยมี
นายวันชัย   กรดแก้ว   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
  สภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดสิทธิสารประดิษฐ์มีการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลาย  มีการปรับกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะกับธรรมชาติของวิชา  แต่ปัญหาที่พบจากการจัดการเรียนการสอนพบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ต่ำ  จะเห็นว่าผลการทดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน  (NT)   ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  35.61  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  เฉลี่ยร้อยละ  30.50  ในปีการศึกษา  2551   ซึ่งในปีที่ผ่านมาปัญหาเกิดจากการอ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้ในภาษาไทย  จึงส่งผลไปยังกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ไปด้วย   กอปรกับปัญหาที่พบในพฤติกรรมของผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ควรที่มีพฤติกรรมต้องพัฒนาปรับปรุงเพื่อมีพฤติกรรมที่ถาวร  ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะเกิดจากด้านตัวครูผู้สอนขาดความใกล้ชิดในระยะที่มีเหตุการณ์  การดูแลนักเรียนในระยะที่มีการเดินทางเป็นการกำหนดเวลาหรือการบังคับการไป-กลับของครู  จึงทำให้ความดูแลอบรมบ่มนิสัยในด้านนี้ไม่ได้ดูแลอย่างใกล้ชิด  ส่วนด้านนักเรียนปัญหาที่เกิดจากการไม่เข้าใจ ไม่เอาใจใส่ต่อพฤติกรรมด้านนี้  จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น
  โรงเรียนวัดสิทธิสารประดิษฐ์  ได้ทำการศึกษาแนวทางการแก้ปัญหา  โดยได้ทำการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน  การจัดรูปแบบโดยการจัดความรู้สู่ผู้เรียนโดยระบบ  KM  ที่มีการประชุม  เสวนาในโรงเรียน  กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายและตามแนวคิดของนักการศึกษา
  จอห์น  ดิวอี้ (1885:28)  กล่าวว่า  “ครูควรต้องเข้าใจให้นักเรียนเกิดความสนใจนักเรียน   ให้นักเรียนทำกิจกรรมด้วยตนเอง  ครูควรอยู่ในฐานะเป็นผู้จัดเตรียมประสบการณ์  ต้องจัดให้ตรงกับความสนใจของเด็กด้วยและให้เด็กมีการพัฒนาพร้อม ๆ กันทั้ง  4  ด้าน  คือ  ด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา”
  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  หรือการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  หมายถึง  กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้สอนได้จัดหรือดำเนินการให้สอดคล้องกับผู้เรียน  ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  ความสามารถทางปัญญา  มีการเรียนรู้โดยบูรณาการคุณธรรมค่านิยมอันพึงประสงค์ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริง  ได้พัฒนากระบวนการคิด  วิเคราะห์  ศึกษา  ค้นคว้า  ทดลอง  และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตามความถนัด  ความสนใจ  ด้วยวิธีการ  กระบวนการ  และแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงทั้งในและนอกห้องเรียน  มีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง  ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ตามมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนด
 วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  อาศัยแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542(หมวด4)  เป็นพื้นฐานในการศึกษา  ค้นคว้า  และพิจารณาเลือกใช้รูปแบบหรือวิธีการจัดการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสม  เทคนิค  และวิธีการศึกษาค้นคว้า  มีดังนี้ 
  1.  การวิเคราะห์ผู้เรียน  การรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล  หรือรายกลุ่ม  ช่วยให้ครูผู้สอนมีข้อมูลที่สำคัญในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม  หลักการวิเคราะห์ผู้เรียน  ซึ่งคำนึงถึงองค์ประกอบที่สำคัญ  3  องค์ประกอบ  คือ  ธรรมชาติของผู้เรียน  ประสบการณ์และพื้นฐานความรู้เดิม  และวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน
  2.  การใช้จิตวิทยาการเรียนรู้และการบูรณาการคุณธรรม  ค่านิยมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
  3.  การวิเคราะห์หลักสูตรขั้นพื้นฐาน  เชื่อมโยงกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา
 4.  การออกแบบการเรียนรู้ตามสภาพจริงให้สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรและเชื่อมโยงบูรณาการระหว่างกลุ่มวิชาโดยใช้ผลการเรียนรู้ที่กำหนดเป็นหลักและใช้กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ อย่างไร

  5.  การออกแบบการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  เพื่อสะท้อนภาพให้เห็นชัดเจนว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ   อย่างไร

การวางแผนในการพัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 เพื่อการพัฒนาผู้เรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบในการสอนซึ่งมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้  โดย
 1.  การสอนแบบมีส่วนร่วมโดยการให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำงาน  การทำงานกลุ่ม  และนำไปบูรณาการกับวิชาอื่น  เช่น  วิชาศิลปะ  นอกจากนี้ยังมีการนำเกม  เพลง  นิทาน  บทบาทสมมติ  มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับนักเรียนในด้านการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน 
 2.  ศึกษาทฤษฎีแนวคิดที่สอดคล้องกับปัญหาและจุดเน้นที่จะพัฒนาให้ดีขึ้น  ซึ่งในแต่ละจุดเน้นจะเรียนรู้ในรูปบูรณาการการเรียนรู้ในกลุ่มสาระอื่นและกลุ่มสาระเดียวกัน  และสอดแทรกแนวคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเรียนรู้ในกิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนรู้
  3.  วิเคราะห์หลักสูตรในการจัดการเรียนรู้ให้สัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานศึกษา
  ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นำรูปแบบที่คำนึงถึงรูปแบบ  3  กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 
   1.  กลุ่มรูปแบบการสอนที่เน้นกระบวนการคิด
   2.  กลุ่มรูปแบบการสอนที่เน้นการมีส่วนร่วม
   3.  กลุ่มรูปแบบการสอนที่เน้นการพัฒนาพฤติกรรมและค่านิยม 

กระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาผู้เรียนของรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้  จุดเน้นที่ต้องพัฒนา    กระบวนการดำเนินการ
 ภาษาอังกฤษ   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 -  ฟังไม่เข้าใจ
 -  พูดสื่อสารง่าย ๆ ไม่ได้
 -  อ่านเรื่อง  นิทานสั้น ๆ ไม่ได้ 

 1. ก่อนการเรียนมีการคัดกรองนักเรียนเรียนอ่อน ปานกลางและเก่ง  และนำนักเรียนพูดคุยเรื่องต่าง ๆ อาจจะเป็นภาษาไทยบ้างเป็นภาษาอังกฤษบ้าง  เพื่อให้นักเรียนคุ้นชินกับการฟังและการพูด
2.  เชื่อมโยงการเข้าสู่บทเรียนโดยการใช้เกม  เพลง  นิทานเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนรู้ในวิชาภาษาอังกฤษ
3.  สอนเนื้อหาโดยใช้สถานการณ์ที่กำหนดให้
4.  จัดกลุ่มให้นักเรียนทำงานโดยให้ในกลุ่มมีทั้งเด็กเก่ง ปานกลาง  และอ่อน  เพื่อให้คนเก่งได้ช่วยสอนเพื่อนที่เรียนอ่อนกว่า
5.  ให้นักเรียนในกลุ่มแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดประดิษฐ์ชิ้นงานจากเรื่องที่เรียน
6.  ครูช่วยแนะนำในกรณีที่นักเรียนเกิดปัญหา
7.  นำไปบูรณาการกับวิชาอื่น เช่น  วิชาศิลปะ  ในการประดิษฐ์ชิ้นงาน
8.  ครูช่วยปรับปรุงแก้ไขและให้นักเรียนฝึกทำซ้ำ ๆ เพื่อให้เกิดทักษะทั้งทางด้านการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน

 


  จากการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนั้น  ส่งผลให้พบว่า
 ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่เรียนรู้อยากเรียนรู้  เรียนอย่างมีความสุข  สนุกกับการร่วมกิจกรรมผู้เรียนได้แสดงด้วยตนเอง  ครูเป็นผู้ชี้แนะแนวทาง  ประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนได้ตามสภาพจริงซึ่งการปฏิรูปการศึกษาไม่ใช่จะปฏิรูปเฉพาะสาระวิชาใดวิชาหนึ่งจะเรียนรู้ไปพร้อมกันเหมือนการดำเนินชีวิตที่แสดงถึงได้ประสบการณ์และเดินไปในรูปแบบบูรณาการ
 ตัวครูจะมีการเปลี่ยนพฤติกรรม  เป็นครูมืออาชีพที่มีความตระหนักความพร้อมที่จะมอบความรู้  ประสบการณ์ชีวิตให้แก่ผู้เรียนอย่างเต็มใจ  เกิดความสุขในใจครูที่ได้มอบสิ่งดี ๆ แก่ผู้เรียนเห็นการพัฒนาของผู้เรียนในทางที่ดีขึ้นตามอัตภาพของผู้เรียนแต่ละคนที่พึงได้พึงมี  มีการทำงานอย่างระบบขึ้นเช่น  มีการวิเคราะห์ผู้เรียน  วิเคราะห์หลักสูตร  ออกแบบการเรียนรู้  สู่การเขียนแผนการเรียนรู้  การจัดกิจกรรมสู่ผู้เรียน  ร่วมกิจกรรมกับผู้เรียนร่วมกิจกรรมกับผู้เรียน  และประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง เป็นต้น
 ด้านผู้บริหารให้การสนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาของสถานศึกษา
  ชุมชนเกิดความพึงพอใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนและให้ความเชื่อมั่นแก่สถานศึกษา

ประโยชน์ที่ได้รับ
 -  ผู้สอนได้รู้ว่าการจัดการเรียนรู้อย่างนี้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนเป็นสิ่งสำคัญที่สร้างให้ผู้เรียนเป็นผู้รู้ตามอัตภาพของเขาได้
  -  ผู้สอนมีความกระตือรือร้นเพื่อสร้างประสบการณ์แก้ปัญหาในการพัฒนา
 -  ผู้สอนมีใจรักเด็กรู้จักเด็กเป็นรายบุคคลมากขึ้น
 -  การใช้แนวการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดขึ้นได้นั้นต้องอาศัยเทคนิคความรู้จึงเป็นผู้ที่พัฒนาตนเอง
อยู่เสมอ
 -  พฤติกรรมนักเรียนเปลี่ยนไป
  -  นักเรียนมีใจรักในวิชาภาษาอังกฤษมากขึ้น
 -  นักเรียนมีทักษะฟังและพูดสื่อสารได้มากขึ้น

แนวการพัฒนาผู้เรียน
 จึงพบว่าการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลสำเร็จนั้นผู้สอนจะต้องมีการประเมินโดยวิธีที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นก่อนเรียน  ขณะเรียน  หลังเรียน  ทั้งในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการทำงานสู่ระบบ  มีความเข้าใจในตัวผู้เรียน  ปรับพฤติกรรมของครูผู้สอน  ปรับกิจกรรมการเรียนการสอน  สร้างนวัตกรรมและใช้นวัตกรรมให้เหมาะสม  เพื่อความสำเร็จของผู้เรียน  ผู้สอนและสถานศึกษา เป็นต้น
 จากแนวการพัฒนาผู้สอนได้เข้ากลุ่มเครือข่ายและผู้สนใจได้ร่วมกันประชุม  เสวนา  หาแนวทางสรุปองค์ความรู้ของกันและกันเพื่อนำมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของผู้เรียนที่เรารับผิดชอบต่อไปที่มุ่งเน้นการปฏิรูปการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมากขึ้น  ซึ่งเป็นการนำผู้เรียนสู่การเป็น  คนดี  คนเก่ง  และมีความสุข

 

รูปภาพของ nina

ขอบคุณมากค่ะที่นำผลงานขึ้นบล๊อก

นินา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 46 คน กำลังออนไลน์