ข้อสอบพัฒนาการคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย (ท้ายหน่วยที่ 2) ป.1

รูปภาพของ supatkul

ข้อสอบพัฒนาการคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย (ท้ายหน่วยที่ 2) ป.1

1. สระอ่านอย่างไร

  ก. อี
  ข. สี
  ค. มี
2. สระ แ- อ่านอย่างไร
  ก. แก
  ข. แล
  ค. แอ
3. ข้อใดมีความหมายต่างจากข้ออื่น
  ก. ตามีแห
  ข. แหมีตาี
  ค. แหตามีี
4. ข้อใดมีสระต่างจากข้ออื่น
  ก. อาดี
  ข. นาปี
  ค. แพสี
5. คำว่า ดูแล ประสมด้วยสระใดบ้าง
  ก. สระ และสระ แ-
  ข. สระ และสระ -า
  ค. สระ และสระ
6. คำใด ที่อ่านเสียงสระเดียวกัน
  ก. จะ – และ
  ข. เจ้า – จะ
  ค. ที่ – สี่
7. ตา...........ลูกหมา ควรเติมข้อใด
  ก. ดี
  ข. มี
  ค. สี
8. ส + + แ– + ก     เขียนอย่างไร
  ก. สีแก
  ข. แสกี
  ค. แกสี
9. ข้อใด มีสระเหมือนคำว่า มีแห
  ก. ชีวา
  ข. ตีแพ
  ค. ตาแช
10. ตัวเลขใดอ่านออกเสียงแล้วมีสระ แ– ประสม
  ก. 6
  ข. 7
  ค. 8
11. สระ แ– เขียนไว้ด้านใดของพยัญชนะต้น
  ก. ด้านหน้า
  ข. ด้านล่าง
  ค. ด้านหลัง
12. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  ก. สระ เป็นสระเสียงสั้น
  ข. สระ  เป็นสระที่เขียนไว้ด้านบนพยัญชนะ
  ค. สระ  อ่านว่า อี
13. ข้อใดมีพยัญชนะเหมือนคำว่า มีดี
  ก. สามี
  ข. มาดู
  ค. ตีงู
14. มานีดูตาอีกา ประโยคนี้มีสระใดประสมอยู่มากที่สุด
  ก. -า
  ข.
  ค.
15. ข้อใดถูกต้อง
  ก. ป +  อ่านว่า ปอ – อี – ปี
  ข. ข + แ– อ่านว่า ขอ – ออ – แอ
  ค. ร + อ่านว่า รอ – ออ – รอ
ให้นักเรียนฟังครูอ่านคำ จากนั้นให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ตรงกับครูอ่าน จากข้อที่ 16 – 20
16.
  ก. คา
  ข. หา
  ค. นา
17.
  ก. อา
  ข. ปี
  ค. แห
18.
  ก. สี
  ข. สา
  ค. แส
19.
  ก. แบบ
  ข. แก
  ค. แล
20.
  ก. ปู
  ข. ปา
  ค. ปี

สำหรับคร
ข้อ 16. หา
ข้อ 17. แห
ข้อ 18. สี
ข้อ 19. แบ
ข้อ 20. ปี

สร้างโดย: 
สุพัฒน์กุล ภัคโชค

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 39 คน กำลังออนไลน์