รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาโดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการแก้โจทย์ปัญหา

ชื่อรายงาน           รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหา  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7
                         โดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการแก้โจทย์ปัญหา
ชื่อผู้รายงาน         นางภัททิรา  สุวัฒนารักษ์
ปีการศึกษา           2550
 
บทคัดย่อ
               
                     การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะกระบวนการแก้โจทย์ปัญหา  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหา  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการแก้โจทย์ปัญหา
และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะกระบวนการแก้โจทย์ปัญหากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

หลังเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการแก้โจทย์ปัญหา   กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3/7  โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม 
ปีการศึกษา 2550  จำนวน 40 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่ แบบฝึกทักษะกระบวนการแก้โจทย์ปัญหา  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหา  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  และแบบประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะกระบวนการแก้โจทย์ปัญหา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S)  
ค่าที (t–test for Dependent)  ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ   และค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมิน           
                    ผลการศึกษาพบว่า  แบบฝึกทักษะกระบวนการแก้โจทย์ปัญหามีประสิทธิภาพเท่ากับ  79.33/76.69  สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่
กำหนด (75/75)นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการแก้
โจทย์ปัญหาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05   และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาในระดับพึงพอใจ
มากที่สุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 66 คน กำลังออนไลน์