การปกครองท้องถิ่ิน รุ่นที่ 7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

           หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ภาคพิเศษ ตามโครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขยายเวลาการเปิดรับสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิค สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2553 รับสมัครทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 รับสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 

           คุณสมบัติผู้สมัคร 
           1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาที่ กระทรวงศึกษาธิการและ ก.พ.รับรอง 
           2.เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลผู้สนใจทั่วไป มีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าดว้ ย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 กรณีที่ตรวจสอบพบผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะถือว่าผู้สมัครหมดสิทธิ์ในการเข้าศึกษา 
           เอกสารประกอบการรับสมัคร 
           1.ใบสมัครเข้าศึกษาตามแบบพิมพ์ของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
           2.สำเนาบัตรประจำตั วประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 
           3.สำเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ฉบับ 
           4.สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) 
           5.สำเนาหลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครในกรณีที่สมัครทางไปรษณีย์

           หมายเหตุ โปรดกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนและโปรดระบุศูนย์การศึกษาที่จะเข้า ศึกษาให้ชัดเจนตามรายละเอียดในใบสมัคร กรณีหากตรวจพบการปลอมแปลงเอกสารทาง ราชการจะต้องได้รับโทษตามกฎหมาย วิธีการรับสมัคร ผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์สามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ 
           1. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น อาคารศูนย์วิชาการ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
           2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท่านสังกัด 
           3. ศูนย์รับสมัครที่ทางวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น กำหนด 
           4. ดาวโหลดใบสมัครจากเวปไซต์ของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น http://cola.kku.ac.th และ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายวิชาการวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น อาคารศูนย์วิชาการ ชั้น 6มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ภายในวันและเวลาราชการ หมดเขตรับสมัคร วันที่ 14 พฤษภาคม 2553

           ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารศูนย์วิชาการ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002โทรศัพท์ 0-4320-3124 โทรสาร 0-4320-3875 มือถือกลาง 08-9711-8964 http://cola.kku.ac.th อีเมล์ cola@kku.ac.th  ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารศูนย์วิชาการ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  โทรศัพท์ : 0-4320-3124


โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้


 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 49 คน กำลังออนไลน์