มธบ. รับศึกษาต่อนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

         มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์(มธบ.) รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรนิติศาตรดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2551 รอบที่ 2 
         คุณสมบัติผู้สมัคร

         1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางนิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 
         2.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในศาสตร์ทางกระบวนการยุติธรรมทางอาญา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาอื่นที่คณะกรรมการนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตเห็นสมควรอนุมัติให้เข้าศึกษาได้ จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองด้วย
         3.ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
         4.ไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรค โรคติดยาเสพติดให้โทษที่ร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
         5.ไม่เคยรับโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
         6.ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดมาก่อนเนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย
         7.ผู้สมัครเป็นนักศึกษาต้องมีภูมิลำเนาที่พักอยู่เป็นหลักแหล่ง ซึ่งทางมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้สะดวก
         8.มีความรู้ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน หรือภาษาอื่นที่คณะกรรมการนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตเห็นสมควรในระดับที่สามารถศึกษาค้นคว้าตามหัวข้อที่เสนอจากตำราต่างประเทศด้วยตนเองได้
         9.มีผลการสอบภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หรือของสถาบันภาษาต่างประเทศที่คณะกรรมการนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตเห็นสมควร
         รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2551
         ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์
www.dpu.ac.th
         (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์ 60104716 แล้วส่ง  SMS  มาที่ 42644)
         ข้อมูล : คอลัมน์ “เรียนต่อหลังป.ตรี”นิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 392
www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 36 คน กำลังออนไลน์