โควตาภาคเหนือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีนโยบายที่จะส่งเสริม และกระจายโอกาสให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี และกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในเขตพัฒนา 17 จังหวัดภาคเหนือ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2552 จึงจัดโครงการรับนักศึกษา ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ รับสมัครด้วยตนเองถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2551 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
         
1. หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับ
          -ศิลปศาสตรบัณฑิต  ภาษาอังกฤษ  จำนวนรับ 50 คน
          -ศิลปศาสตรบัณฑิต  ภาษาจีนธุรกิจ (เลือกสอบภาษาอังกฤษ) จำนวนรับ 40 คน
          -ศิลปศาสตรบัณฑิต  ภาษาจีนธุรกิจ (เลือกสอบภาษาจีน) จำนวนรับ 10 คน
          -ศึกษาศาสตรบัณฑิต  การสอนภาษาจีน (เลือกสอบภาษาอังกฤษ) จำนวนรับ 10 คน
          -ศึกษาศาสตรบัณฑิต  การสอนภาษาจีน (เลือกสอบภาษาจีน) จำนวนรับ 5 คน
          -นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์จำนวนรับ 80 คน
          -บัญชีบัณฑิต  การบัญชี จำนวนรับ 20 คน
          -เศรษฐศาสตรบัณฑิต  เศรษฐศาสตร์  จำนวนรับ 20 คน
          -บริหารธุรกิจบัณฑิต  บริหารธุรกิจ จำนวนรับ 50 คน
          -บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยว  จำนวนรับ 35 คน
          -บริหารธุรกิจบัณฑิต  การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ จำนวนรับ 20 คน
          -บริหารธุรกิจบัณฑิต  การจัดการธุรกิจการบินจำนวนรับ 35 คน
          -วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวนรับ 15 คน
          -วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ  จำนวนรับ 15 คน
          -วิทยาศาสตรบัณฑิต  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนรับ 20 คน
          -วิทยาศาสตรบัณฑิต  วิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวนรับ 20 คน
          -วิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมซอฟต์แวร์  จำนวนรับ 15 คน
          -วิทยาศาสตรบัณฑิต  เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว จำนวนรับ 15 คน
          -วิทยาศาสตรบัณฑิต  เคมีประยุกต์ (เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) จำนวนรับ 10 คน
          -วิทยาศาสตรบัณฑิต  เคมีประยุกต์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์) จำนวนรับ 10 คน
          -วิทยาศาสตรบัณฑิต  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (เทคโนโลยีชีวภาพ) จำนวนรับ 10 คน
          -วิทยาศาสตรบัณฑิต  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (จุลชีววิทยาประยุกต์) จำนวนรับ 10 คน
          -วิทยาศาสตรบัณฑิต  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (วิทยาศาสตร์การเกษตร) จำนวนรับ 10 คน
          -วิทยาศาสตรบัณฑิต  เทคโนโลยีการอาหาร  จำนวนรับ 20 คน
          -วิทยาศาสตรบัณฑิต  เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ จำนวนรับ 15 คน
          -วิทยาศาสตรบัณฑิต  วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง  จำนวนรับ 20 คน
          -วิทยาศาสตรบัณฑิต  เทคโนโลยีความงาม  จำนวนรับ 15 คน
          -การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  การแพทย์แผนไทยประยุกต์  จำนวนรับ 15 คน
          -สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาธารณสุขศาสตร์  จำนวนรับ 20 คน
 
          -กายภาพบำบัดบัณฑิต  กายภาพบำบัด จำนวนรับ 15 คน
          -พยาบาลศาสตรบัณฑิต  พยาบาลศาสตร์ จำนวนรับ 20 คน
         
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
          2.1 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
          2.2 เป็นผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างแท้จริง
          2.3 เป็นผู้ที่มีความสามารถในการศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
          2.4 เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          2.5 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า ของโรงเรียนในเขตพัฒนา 17 จังหวัดภาคเหนือ
          2.6 เป็นผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาชั้น ม.4 - ม.5 (รวม 4 เทอม) หรือเทียบเท่า ดังนี้
          กลุ่มสาชาวิชาด้านภาษาและนิติศาสตร์ (สาขาวิชาที่ 1 -6) จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (GPA) และกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 2.50
           กลุ่มสาขาวิชาด้านการจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (สาขาวิชาที่ 7 - 18) จะต้องมีผลการเรียนฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50
          กลุ่มสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชาที่ 19 - 31) จะต้องมีผลการเรียนฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50
          2.7 คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการโรค หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้
          1. มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          2. มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (psychosis) โรคประสาทรุนแรง (severe neurosis) หรือโรคบุคลิกแปรปรวน โดยเฉพาะ antisocial personality หรือ borderline personality รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
          3. โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่จะมีผลต่อผู้รับบริการหรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          4. โรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น
          • โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยมีการ
รับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)
          • โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และประกอบวิชาชีพเวชกรรม
          • โรคความดันเลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนทำให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร
          • ภาวะไตวายเรื้อรัง
          • โรคติดสารเสพติดให้โทษ
          5. ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
          6. ความผิดปกติในการมองเห็นภาพโดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
          • สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นตาแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
          • สายตาข้างดี ต่ำกว่า G/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
          • ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ
          7. หูหนวกหรือหูตึง (threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จากความผิดปกติทางประสาทและการได้ยิน(sensor neural hearing loss) ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีขึ้น
          8. โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
ทั้งนี้คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคตรวจบางรายเพิ่มเติมได้
         
หลักฐานการสมัคร
          1. ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วน พร้อมทั้งติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว เรียบร้อยแล้ว
          2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
          3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ ชื่อ - สกุล ปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่นๆ)
          4. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1หรือ ปพ.1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคเรียน (ชั้น ม.4 -ม.5) โดยให้โรงเรียนคำนวณ และบันทึกผลการเรียนในช่องผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร และผลการเรียนรวมเฉลี่ย พร้อมทั้งให้นายทะเบียนลงนามและประทับตราสถานศึกษาด้วย

          ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 2 สามารถขอรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ หรือที่ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ห้อง 108 อาคารเรียนรวม C1 หรือ Download ใบสมัครทาง http://www.mfu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
         
วิธีการสมัคร
          1. สมัครผ่านโรงเรียน
          นักเรียนสมัครผ่านโรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ พร้อมทั้งชำระค่าสมัครคนละ 300 บาท ทั้งนี้ ขอทางโรงเรียนโปรดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร และรวบรวมเอกสารการสมัคร พร้อมธนาณัติค่าสมัคร สั่งจ่ายในนาม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปณ. สาขาบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จัดส่งทางไปรษณีย์ไปตามที่อยู่ข้างล่างนี้ ภายในวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2551 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ จ่าหน้าซอง เรียน หัวหน้าส่วนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด
อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 ใบสมัคร ป.ตรี โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ
         
2. สมัครด้วยตนเอง โดย
          2.1 ทางไปรษณีย์ โดยจัดส่งเอกสารการสมัคร พร้อมค่าสมัคร 300 บาท ในรูปของไปรษณีย์ธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” ปณ. สาขาบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2551 (ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ) แล้วจัดส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษตามที่อยู่ในข้อ 1.
          2.2 สมัครด้วยตนเอง ที่ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ห้อง 108 อาคารเรียนรวม C1 พร้อมค่าสมัคร 300 บาท ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2551 ระหว่างเวลา 08.00 - 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
** เมื่อผู้สมัครยื่นใบสมัครแล้ว จะถือว่าผู้สมัครได้ตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว หากตรวจพบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกฯ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้แก่ผู้สมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
         
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  หรือ โทรศัพท์ 0-5391-6103 ถึง 4
 
          (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104727แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)
          ข้อมูล : คอลัมน์ “เรียนอะไรที่ไหน”นิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 392
www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 31 คน กำลังออนไลน์