การพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนชั้น ป.1 ( อ.วีณา ดือราซิง )

รูปภาพของ seetee

บทที่ 1  บทนำ  
ข้าพเจ้านางวีณา  ดือราซิง  ตำแหน่งครู อันดับ คศ. 1โรงเรียนบ้านคลองช้าง    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต1  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


 
                ประวัติการศึกษา


                ปี พ.ศ. 2530  ระดับประถมศึกษา   โรงเรียนบ้านรามัน จ. ยะลา


ปี พ.ศ. 2536  ระดับมัธยมศึกษา      โรงเรียนสตรียะลา จ.ยะลา


ปี พ.ศ. 2540  ระดับปริญญาตรี        ครุศาสตร์บัณฑิต ( การประถมศึกษา )   สถาบันราชภัฏภูเก็ต


 
                ความสำเร็จในอดีต


 
                ข้าพเจ้าเริ่มปฏิบัติงานสอนครั้งแรกที่ โรงเรียนรัชตะวิทยา จ.ยะลา สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6  วิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต  ข้าพเจ้าได้รับการอบรมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ศึกษาคว้าหาความรู้เพิ่มเติม และได้รับโอกาสจากผู้บริหาร ให้ฝึกฝนนักเรียนในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์และส่งเข้าประกวดในหน่วยงานการศึกษาต่างๆ และได้รับรางวัลต่างๆดังนี้


1. ปี พ.ศ. 2542 โครงงานการทำถ่านจากเปลือกผลไม้ ได้รับรางวัลชมเชย จากสถาบันราชภัฏยะลา


2. ปีพ.ศ. 2543โครงงานเพาะพันธ์ด้วยเยื่อกระดาษเหลือใช้ ได้รับรางวัลชมเชย จากสถาบันราชภัฏยะลา


3. ปี พ.ศ. 2544  โครงงานสารกำจัดแมลงศัตรูพืชจากเมล็ดผลไม้ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จากสถาบันราชภัฏยะลา

 4. ปี พ.ศ. 2545  โครงงานพิชิดแมลงสาบด้วยสมุนไพร ได้รับรางวัลชมเชย จากสถาบันราชภัฏยะลา และ    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมชายแดนใต้ ครั้งที่ 2 และงานแสดงศักยภาพ
    นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดยะลา จากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดยะลา


5. ปี พ.ศ. 2545  เป็นครูต้นแบบการปฏิรูปการเรียนรู้ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน


  จากการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา  2 ปี 6 เดือน ที่รับราชการครู ในโรงเรียนบ้านคลองช้าง สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นที่จะสอนให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทยและอ่านภาษาไทยได้ถูกต้อง จึงได้จัดทำสื่อการเรียนรู้ประกอบการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบเพื่อพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ของนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีการพัฒนาขึ้นตามลำดับจนเป็นที่น่าพอใจ


 
ข้อมูลโรงเรียน


โรงเรียนบ้านคลองช้าง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานีเขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2508   โดยได้รับบริจาคที่ดินจาก นายเจะยิ เจะปอ เป็นเนื้อที่ 1 ไร่  1 งาน 76.7  ตารางวา แรกทำการสอนมีอาคารเรียนแบบ  ป.1 พื้นที่ ขนาด 2 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง มีนายครื้น ไชยประสิทธิ์เป็นครูใหญ่ ปัจจุบันมีนายเสริม ยอดรัตน์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน  154  คน มีข้าราชการครูจำนวน 7 คน พนักงานราชการ 3 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน  วิทยากรสอนศาสนา  1 คน และพนักงานบริการ  1 คน มีอาคารเรียนจำนวน  3  หลัง สภาพภูมิประเทศ ตั้งอยู่ริมคลอง ดังนั้นสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่ม และประสบกับน้ำท่วมอย่างรุนแรงเกือบทุกปี และปีละหลายๆครั้ง ปัจจุบันการชลประทานได้สร้างคลองส่งน้ำชลประทานเพื่อประกอบอาชีพการทำนาของประชาชน ดังนั้นจึงสามารถช่วยระบายน้ำที่ท่วมขังได้เร็วขึ้น ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีคลองกั้นระหว่าง 2  หมู่บ้านดังได้กล่าวไว้แล้วดังนั้นทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่เป็นทุ่งนาเสียส่วนใหญ่ แต่เนื่องจากปัจจุบันนี้ยางพารามีราคาสูง ประชากรบางส่วนจึงเปลี่ยนสภาพทุ่งนาทำแปลงปลูกต้นยางพาราแทน


 
                ปัญหาการเรียนการสอนที่พบ


                ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และสอนในสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ สาระการเรียนรู้ศิลปะ และสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ปัญหาที่พบคือนักเรียนขาดทักษะการอ่าน มีรายละเอียดดังนี้


1.       นักเรียนไม่รู้จักพยัญชนะและสระ


2.       นักเรียนขาดทักษะในด้านการสะกดคำ อ่านคำไม่คล่อง อ่านเสียงเพี้ยน


3.       นักเรียนสนทนา ด้วยภาษามลายูถิ่น


4.       นักเรียนไม่เข้าใจความหมายในภาษาไทย ฟังคำสั่งและปฏิบัติตามคำสั่งไม่ถูกต้อง


ความต้องการที่จะแก้ไขปรับปรุง

 ปัญหาที่พบส่วนใหญ่มาจากการสื่อภาษามลายูถิ่นของนักเรียนและไม่เข้าใจความหมายในภาษาไทย ทำให้
เป็นปัญหาในการจัดการเรียนการสอน การไม่รู้จักพยัญชนะและสระ ทำให้นักเรียนไม่สามารถจะสะกดคำหรืออ่านคำได้ ข้าพเจ้าจึงคิดหาแนวทางปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการศึกษาค้นคว้าการพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียน และเรียนรู้จากบทเรียนในการสอนตามปกติโดยการฝึกจากง่ายไปหายาก จากรูปธรรมไปสู่นามธรรม ใช้สื่อประกอบการเรียนรู้ที่หลากหลายเช่น เกมรู้จักพยัญชนะ แผนภูมิสระสร้างคำ  บัตรคำ กระดานผสมคำ ชุดฝึกอ่าน ชุดวีซีดีหัดอ่านไทย และนิทานส่งเสริมจริยธรรมสำหรับเด็ก เป็นต้น เพื่อจะได้นำไปแก้ปัญหาดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

   
บทที่ 2

  
            เนื้อเรื่อง

  
จากปัญหาในเรื่องการอ่านของนักเรียนชั้น ป.1  ข้าพเจ้ามีแนวทางที่จะพัฒนาทักษะด้านการอ่าน โดยได้จัดทำสื่อประกอบการเรียนรู้ การรู้จักพยัญชนะและสระ การสะกดคำ การอ่านเป็นคำและอ่านเป็นประโยค ข้าพเจ้าใช้เวลาในการฝึกนักเรียนช่วงเช้าก่อนเข้าเรียนและในเวลาเรียนตามปกติของนักเรียนรวมเป็นเวลา 12 สัปดาห์


แนวคิดหรือทฤษฎีที่ใช้


                การพัฒนาศักยภาพทางภาษา


                การ์ดเนอร์ อ้างถึงพหุปัญญาในห้องเรียน : วิธีการสอนเพื่อพัฒนาปัญญาหลายด้าน ( อารี สัณหฉวี แปล ๒๕๔๓ : ๒) จำแนกความสามารถหรือปัญญาของมนุษย์ออกเป็น ๗ ด้าน คือ


๑.       ความสามารถด้านภาษา


๒.     ความสามารถด้านคณิตศาสตร์


๓.     ความสามารถด้านการมองเห็นพื้นที่


๔.     ความสามารถด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว


๕.     ความสามารถด้านดนตรี


๖.      ความสามารถด้านมนุษยสัมพันธ์


๗.     ความสามารถในด้านการเข้าใจตนเอง

 ทฤษฎีพหุปัญญาเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีความสามารถทั้ง ๗ ด้าน เพียงแต่จะมากน้อยด้านใด และ
ความสามารถหลายๆด้านจะทำงานร่วมกัน เช่น ในการประกอบอาหารจะต้องสามารถอ่านวิธีทำ (ภาษา) และคิดคำนวณปริมาณของส่วนผสมอาหาร (คณิตศาสตร์) เมื่อปรุงอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วทำให้สมาชิกในครอบครัวมีความพอใจ (มนุษยสัมพันธ์) และทำให้ตนเองมีความสุขที่ทำให้คนรักพอใจ (การเข้าใจรู้จักตนเอง) นอกจากนี้ความสามารถในแต่ละด้านยังประกอบด้วยความสามารถย่อยๆ อีกหลายประการ เช่น คนบางคนไม่มีความสามารถด้านการอ่านก็มิได้หมายความว่าด้อยความสามารถด้านภาษา เพราะบุคคลนั้นอาจเล่านิทานเก่ง หรือใช้ภาษาพูดได้คล่องแคล่ว บางคนไม่มีความสามารถทางกีฬา แต่คนนั้นอาจใช้ร่างกายได้ดีในการทอผ้า หรือเล่นหมากรุกเก่งก็ได้


                การพัฒนาศักยภาพทางภาษา หมายถึง การช่วยเหลือนักเรียนที่มีข้อบกพร่องทางภาษาและเสริมทักษะการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนที่มีความสามารถทางภาษา เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถทางภาษาเต็มตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน


                การพัฒนาทักษะทางภาษา แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ


๑.       การจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่มีข้อบกพร่องทางภาษา


๒.     การจัดกิจกรรมเสริมให้แก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางภาษา

 การเรียนรู้ภาษาควรลำดับการพัฒนาจากรูปธรรมไปสู่นามธรรม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง ควรจัดกิจกรรมที่คำนึงถึงความพร้อมของนักเรียนที่สามารถรับรู้และเข้าใจตามลำดับความยากง่าย โดยเริ่มจากของจริง ภาพ แล้วจึงเป็นสัญลักษณ์


การวางแผนการดำเนินงาน


1.       กำหนดระยะเวลาในการฝึกทักษะเป็นเวลา 12 สัปดาห์ ตามการสอนปกติ


2.       ฝึกทักษะการอ่านพยัญชนะและสระ  โดยใช้สื่อและเกมประกอบ


3.       ฝึกอ่านพยัญชนะ สระ และประสมสระ โดยใช้แผนภูมิสระสร้างคำ


4.       ฝึกอ่านแจกลูกสะกดคำ อ่านเป็นคำ และอ่านเป็นประโยค


5.       ทดสอบการอ่านของนักเรียนเป็นรายบุคคล


ประโยชน์ที่ได้รับ


1.       มีสื่อประกอบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียน


2.       ช่วยแก้ปัญหาการอ่านของนักเรียน


3.       นำสื่อที่ใช้ไปเผยแพร่ให้แก่เพื่อนครู เพื่อนำไปใช้จัดกิจกรรมในสาระภาษาไทย


กระบวนการดำเนินงาน


ข้าพเจ้าได้ดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ดังนี้

  สัปดาห์ที่  เนื้อหา ชนิดของสื่อ
1 พยัญชนะ ก – ซ      สระ –าคำที่ประสมสระ - า เกมรู้จักพยัญชนะแผนภูมิสระสร้างคำ  กระดานผสมคำ กระดานผสมคำ บัตรคำ
2 พยัญชนะ ฌ – ถ      สระ  -ูคำที่ประสมสระ  -ู เกมรู้จักพยัญชนะ  แผนภูมิสระสร้างคำ  กระดานผสมคำ บัตรคำ
3 พยัญชนะ ท – ม      สระ  -ีคำที่ประสมสระ  -ี เกมรู้จักพยัญชนะ กระดานผสมคำชุดวีซีดีหัดอ่านไทยแผนภูมิสระสร้างคำ  บัตรคำ
4 พยัญชนะ ย – ฮ      สระ  โ -คำที่ประสมสระ  โ - เกมรู้จักพยัญชนะ   กระดานผสมคำ  ชุดวีซีดีหัดอ่านไทย    ชุดการอ่าน แผนภูมิสระสร้างคำ  บัตรคำ
5 พยัญชนะไทย 44 ตัว    สระ   ไ - , ใ -คำที่ประสมสระ ไ - , ใ - เกมรู้จักพยัญชนะ   กระดานผสมคำ ชุดวีซีดีหัดอ่านไทย  ชุดการอ่าน แผนภูมิสระสร้างคำ  บัตรคำ
6 พยัญชนะไทย  44 ตัว   สระ  -ุคำที่ประสมสระ  -ุ  เกมรู้จักพยัญชนะ กระดานผสมคำ  ชุดวีซีดีหัดอ่านไทย  ชุดการอ่าน แผนภูมิสระสร้างคำ  บัตรคำ
7 พยัญชนะไทย 44 ตัว     สระ  - ะคำที่ประสมสระ  - ะ เกมรู้จักพยัญชนะ กระดานผสมคำ  ชุดวีซีดีหัดอ่านไทย  ชุดการอ่าน แผนภูมิสระสร้างคำ  บัตรคำ
8 พยัญชนะไทย 44 ตัว     สระ  -ิคำที่ประสมสระ  -ิ เกมรู้จักพยัญชนะ กระดานผสมคำ ชุดวีซีดีหัดอ่านไทย  ชุดการอ่าน แผนภูมิสระสร้างคำ  บัตรคำ
9 พยัญชนะไทย 44 ตัว    สระ  -ั ว  คำที่ประสมสระ  -ั ว  เกมรู้จักพยัญชนะ กระดานผสมคำ ชุดวีซีดีหัดอ่านไทย ชุดการอ่าน แผนภูมิสระสร้างคำ  บัตรคำ
สัปดาห์ที่ เนื้อหา ชนิดของสื่อ
10 พยัญชนะไทย 44 ตัว    สระ  เ - อคำที่ประสมสระ เ - อ เกมรู้จักพยัญชนะ กระดานผสมคำ ชุดวีซีดีหัดอ่านไทย  ชุดการอ่าน แผนภูมิสระสร้างคำ  บัตรคำ
11 พยัญชนะไทย 44 ตัว    สระ   เ - าคำที่ประสมสระ  เ - า  เกมรู้จักพยัญชนะ กระดานผสมคำ  ชุดวีซีดีหัดอ่านไทย ชุดการอ่าน แผนภูมิสระสร้างคำ  บัตรคำ
12 พยัญชนะไทย 44 ตัว    สระ   เ - , แ -คำที่ประสมสระ  เ - , แ - เกมรู้จักพยัญชนะ กระดานผสมคำ  ชุดวีซีดีหัดอ่านไทย  ชุดการอ่าน แผนภูมิสระสร้างคำ  บัตรคำ
  - หลังฝึกจะมีการทดสอบเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนเป็นระยะๆ
            


    บทที่ 3  
บทสรุป

  
ผลที่เกิดขึ้น


ความสำเร็จของตนเอง


1.       สามารถแก้ปัญหาผู้เรียนในด้านการขาดทักษะการอ่านได้ในระดับที่น่าพอใจ


2.       มีสื่อประกอบการเรียนรู้ในด้านการพัฒนาการอ่านที่หลากหลาย นักเรียนสนใจและมีเจตคติที่ดีต่อสาระภาษาไทย


ความสำเร็จของนักเรียน


1.       นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการอ่านดีขึ้นตามลำดับ


2.       นักเรียนเข้าใจความหมายในภาษาไทยดีขึ้น มีความพยายามในการสื่อสารด้วยภาษาไทยกันมากขึ้น


ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น


การเรียนรู้ภาษาควรลำดับการพัฒนาจากรูปธรรมไปสู่นามธรรม การจัดกิจกรรม

การเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ควรจัดกิจกรรมที่คำนึงถึงความพร้อมของนักเรียนที่สามารถรับรู้และเข้าใจตามลำดับความยากง่าย โดยเริ่มจากของจริง ภาพ แล้วจึงเป็นสัญลักษณ์


ประโยชน์ที่ได้รับ


1.       มีสื่อประกอบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียน


2.       ช่วยแก้ปัญหาการอ่านของนักเรียน


3.       นำสื่อที่ใช้ไปเผยแพร่ให้แก่เพื่อนครู เพื่อนำไปใช้จัดกิจกรรมในสาระภาษาไทย

 

 

หนังสืออ้างอิง

  
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน.คู่มือครูแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน


        กลุ่มทักษะภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ปีที่ ๑-๒. เอกสาร ศน. ที่ ๓๒/๒๕๓๕.


        กรุงเทพฯ  : โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว,๒๕๓๕.


อาร์มสตรอง โธมัส. พหุปัญญาในห้องเรียน : วิธีการสอนเพื่อพัฒนาปัญญาหลายด้าน. อารี สัณหฉวี


                        ผู้แปล. กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ, ๒๕๔๓.

  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์