การพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนชั้น ป.1 ( อ.วีณา ดือราซิง )

รูปภาพของ seetee

บทที่ 1  บทนำ  
ข้าพเจ้านางวีณา  ดือราซิง  ตำแหน่งครู อันดับ คศ. 1โรงเรียนบ้านคลองช้าง    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต1  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


 
                ประวัติการศึกษา


                ปี พ.ศ. 2530  ระดับประถมศึกษา   โรงเรียนบ้านรามัน จ. ยะลา


ปี พ.ศ. 2536  ระดับมัธยมศึกษา      โรงเรียนสตรียะลา จ.ยะลา


ปี พ.ศ. 2540  ระดับปริญญาตรี        ครุศาสตร์บัณฑิต ( การประถมศึกษา )   สถาบันราชภัฏภูเก็ต


 
                ความสำเร็จในอดีต


 
                ข้าพเจ้าเริ่มปฏิบัติงานสอนครั้งแรกที่ โรงเรียนรัชตะวิทยา จ.ยะลา สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6  วิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต  ข้าพเจ้าได้รับการอบรมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ศึกษาคว้าหาความรู้เพิ่มเติม และได้รับโอกาสจากผู้บริหาร ให้ฝึกฝนนักเรียนในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์และส่งเข้าประกวดในหน่วยงานการศึกษาต่างๆ และได้รับรางวัลต่างๆดังนี้


1. ปี พ.ศ. 2542 โครงงานการทำถ่านจากเปลือกผลไม้ ได้รับรางวัลชมเชย จากสถาบันราชภัฏยะลา


2. ปีพ.ศ. 2543โครงงานเพาะพันธ์ด้วยเยื่อกระดาษเหลือใช้ ได้รับรางวัลชมเชย จากสถาบันราชภัฏยะลา


3. ปี พ.ศ. 2544  โครงงานสารกำจัดแมลงศัตรูพืชจากเมล็ดผลไม้ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จากสถาบันราชภัฏยะลา

 4. ปี พ.ศ. 2545  โครงงานพิชิดแมลงสาบด้วยสมุนไพร ได้รับรางวัลชมเชย จากสถาบันราชภัฏยะลา และ    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมชายแดนใต้ ครั้งที่ 2 และงานแสดงศักยภาพ
    นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดยะลา จากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดยะลา


5. ปี พ.ศ. 2545  เป็นครูต้นแบบการปฏิรูปการเรียนรู้ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน


  จากการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา  2 ปี 6 เดือน ที่รับราชการครู ในโรงเรียนบ้านคลองช้าง สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นที่จะสอนให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทยและอ่านภาษาไทยได้ถูกต้อง จึงได้จัดทำสื่อการเรียนรู้ประกอบการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบเพื่อพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ของนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีการพัฒนาขึ้นตามลำดับจนเป็นที่น่าพอใจ


 
ข้อมูลโรงเรียน


โรงเรียนบ้านคลองช้าง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานีเขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2508   โดยได้รับบริจาคที่ดินจาก นายเจะยิ เจะปอ เป็นเนื้อที่ 1 ไร่  1 งาน 76.7  ตารางวา แรกทำการสอนมีอาคารเรียนแบบ  ป.1 พื้นที่ ขนาด 2 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง มีนายครื้น ไชยประสิทธิ์เป็นครูใหญ่ ปัจจุบันมีนายเสริม ยอดรัตน์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน  154  คน มีข้าราชการครูจำนวน 7 คน พนักงานราชการ 3 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน  วิทยากรสอนศาสนา  1 คน และพนักงานบริการ  1 คน มีอาคารเรียนจำนวน  3  หลัง สภาพภูมิประเทศ ตั้งอยู่ริมคลอง ดังนั้นสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่ม และประสบกับน้ำท่วมอย่างรุนแรงเกือบทุกปี และปีละหลายๆครั้ง ปัจจุบันการชลประทานได้สร้างคลองส่งน้ำชลประทานเพื่อประกอบอาชีพการทำนาของประชาชน ดังนั้นจึงสามารถช่วยระบายน้ำที่ท่วมขังได้เร็วขึ้น ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีคลองกั้นระหว่าง 2  หมู่บ้านดังได้กล่าวไว้แล้วดังนั้นทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่เป็นทุ่งนาเสียส่วนใหญ่ แต่เนื่องจากปัจจุบันนี้ยางพารามีราคาสูง ประชากรบางส่วนจึงเปลี่ยนสภาพทุ่งนาทำแปลงปลูกต้นยางพาราแทน


 
                ปัญหาการเรียนการสอนที่พบ


                ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และสอนในสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ สาระการเรียนรู้ศิลปะ และสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ปัญหาที่พบคือนักเรียนขาดทักษะการอ่าน มีรายละเอียดดังนี้


1.       นักเรียนไม่รู้จักพยัญชนะและสระ


2.       นักเรียนขาดทักษะในด้านการสะกดคำ อ่านคำไม่คล่อง อ่านเสียงเพี้ยน


3.       นักเรียนสนทนา ด้วยภาษามลายูถิ่น


4.       นักเรียนไม่เข้าใจความหมายในภาษาไทย ฟังคำสั่งและปฏิบัติตามคำสั่งไม่ถูกต้อง


ความต้องการที่จะแก้ไขปรับปรุง

 ปัญหาที่พบส่วนใหญ่มาจากการสื่อภาษามลายูถิ่นของนักเรียนและไม่เข้าใจความหมายในภาษาไทย ทำให้
เป็นปัญหาในการจัดการเรียนการสอน การไม่รู้จักพยัญชนะและสระ ทำให้นักเรียนไม่สามารถจะสะกดคำหรืออ่านคำได้ ข้าพเจ้าจึงคิดหาแนวทางปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการศึกษาค้นคว้าการพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียน และเรียนรู้จากบทเรียนในการสอนตามปกติโดยการฝึกจากง่ายไปหายาก จากรูปธรรมไปสู่นามธรรม ใช้สื่อประกอบการเรียนรู้ที่หลากหลายเช่น เกมรู้จักพยัญชนะ แผนภูมิสระสร้างคำ  บัตรคำ กระดานผสมคำ ชุดฝึกอ่าน ชุดวีซีดีหัดอ่านไทย และนิทานส่งเสริมจริยธรรมสำหรับเด็ก เป็นต้น เพื่อจะได้นำไปแก้ปัญหาดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

   
บทที่ 2

  
            เนื้อเรื่อง

  
จากปัญหาในเรื่องการอ่านของนักเรียนชั้น ป.1  ข้าพเจ้ามีแนวทางที่จะพัฒนาทักษะด้านการอ่าน โดยได้จัดทำสื่อประกอบการเรียนรู้ การรู้จักพยัญชนะและสระ การสะกดคำ การอ่านเป็นคำและอ่านเป็นประโยค ข้าพเจ้าใช้เวลาในการฝึกนักเรียนช่วงเช้าก่อนเข้าเรียนและในเวลาเรียนตามปกติของนักเรียนรวมเป็นเวลา 12 สัปดาห์


แนวคิดหรือทฤษฎีที่ใช้


                การพัฒนาศักยภาพทางภาษา


                การ์ดเนอร์ อ้างถึงพหุปัญญาในห้องเรียน : วิธีการสอนเพื่อพัฒนาปัญญาหลายด้าน ( อารี สัณหฉวี แปล ๒๕๔๓ : ๒) จำแนกความสามารถหรือปัญญาของมนุษย์ออกเป็น ๗ ด้าน คือ


๑.       ความสามารถด้านภาษา


๒.     ความสามารถด้านคณิตศาสตร์


๓.     ความสามารถด้านการมองเห็นพื้นที่


๔.     ความสามารถด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว


๕.     ความสามารถด้านดนตรี


๖.      ความสามารถด้านมนุษยสัมพันธ์


๗.     ความสามารถในด้านการเข้าใจตนเอง

 ทฤษฎีพหุปัญญาเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีความสามารถทั้ง ๗ ด้าน เพียงแต่จะมากน้อยด้านใด และ
ความสามารถหลายๆด้านจะทำงานร่วมกัน เช่น ในการประกอบอาหารจะต้องสามารถอ่านวิธีทำ (ภาษา) และคิดคำนวณปริมาณของส่วนผสมอาหาร (คณิตศาสตร์) เมื่อปรุงอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วทำให้สมาชิกในครอบครัวมีความพอใจ (มนุษยสัมพันธ์) และทำให้ตนเองมีความสุขที่ทำให้คนรักพอใจ (การเข้าใจรู้จักตนเอง) นอกจากนี้ความสามารถในแต่ละด้านยังประกอบด้วยความสามารถย่อยๆ อีกหลายประการ เช่น คนบางคนไม่มีความสามารถด้านการอ่านก็มิได้หมายความว่าด้อยความสามารถด้านภาษา เพราะบุคคลนั้นอาจเล่านิทานเก่ง หรือใช้ภาษาพูดได้คล่องแคล่ว บางคนไม่มีความสามารถทางกีฬา แต่คนนั้นอาจใช้ร่างกายได้ดีในการทอผ้า หรือเล่นหมากรุกเก่งก็ได้


                การพัฒนาศักยภาพทางภาษา หมายถึง การช่วยเหลือนักเรียนที่มีข้อบกพร่องทางภาษาและเสริมทักษะการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนที่มีความสามารถทางภาษา เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถทางภาษาเต็มตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน


                การพัฒนาทักษะทางภาษา แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ


๑.       การจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่มีข้อบกพร่องทางภาษา


๒.     การจัดกิจกรรมเสริมให้แก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางภาษา

 การเรียนรู้ภาษาควรลำดับการพัฒนาจากรูปธรรมไปสู่นามธรรม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง ควรจัดกิจกรรมที่คำนึงถึงความพร้อมของนักเรียนที่สามารถรับรู้และเข้าใจตามลำดับความยากง่าย โดยเริ่มจากของจริง ภาพ แล้วจึงเป็นสัญลักษณ์


การวางแผนการดำเนินงาน


1.       กำหนดระยะเวลาในการฝึกทักษะเป็นเวลา 12 สัปดาห์ ตามการสอนปกติ


2.       ฝึกทักษะการอ่านพยัญชนะและสระ  โดยใช้สื่อและเกมประกอบ


3.       ฝึกอ่านพยัญชนะ สระ และประสมสระ โดยใช้แผนภูมิสระสร้างคำ


4.       ฝึกอ่านแจกลูกสะกดคำ อ่านเป็นคำ และอ่านเป็นประโยค


5.       ทดสอบการอ่านของนักเรียนเป็นรายบุคคล


ประโยชน์ที่ได้รับ


1.       มีสื่อประกอบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียน


2.       ช่วยแก้ปัญหาการอ่านของนักเรียน


3.       นำสื่อที่ใช้ไปเผยแพร่ให้แก่เพื่อนครู เพื่อนำไปใช้จัดกิจกรรมในสาระภาษาไทย


กระบวนการดำเนินงาน


ข้าพเจ้าได้ดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ดังนี้

  สัปดาห์ที่  เนื้อหา ชนิดของสื่อ
1 พยัญชนะ ก – ซ      สระ –าคำที่ประสมสระ - า เกมรู้จักพยัญชนะแผนภูมิสระสร้างคำ  กระดานผสมคำ กระดานผสมคำ บัตรคำ
2 พยัญชนะ ฌ – ถ      สระ  -ูคำที่ประสมสระ  -ู เกมรู้จักพยัญชนะ  แผนภูมิสระสร้างคำ  กระดานผสมคำ บัตรคำ
3 พยัญชนะ ท – ม      สระ  -ีคำที่ประสมสระ  -ี เกมรู้จักพยัญชนะ กระดานผสมคำชุดวีซีดีหัดอ่านไทยแผนภูมิสระสร้างคำ  บัตรคำ
4 พยัญชนะ ย – ฮ      สระ  โ -คำที่ประสมสระ  โ - เกมรู้จักพยัญชนะ   กระดานผสมคำ  ชุดวีซีดีหัดอ่านไทย    ชุดการอ่าน แผนภูมิสระสร้างคำ  บัตรคำ
5 พยัญชนะไทย 44 ตัว    สระ   ไ - , ใ -คำที่ประสมสระ ไ - , ใ - เกมรู้จักพยัญชนะ   กระดานผสมคำ ชุดวีซีดีหัดอ่านไทย  ชุดการอ่าน แผนภูมิสระสร้างคำ  บัตรคำ
6 พยัญชนะไทย  44 ตัว   สระ  -ุคำที่ประสมสระ  -ุ  เกมรู้จักพยัญชนะ กระดานผสมคำ  ชุดวีซีดีหัดอ่านไทย  ชุดการอ่าน แผนภูมิสระสร้างคำ  บัตรคำ
7 พยัญชนะไทย 44 ตัว     สระ  - ะคำที่ประสมสระ  - ะ เกมรู้จักพยัญชนะ กระดานผสมคำ  ชุดวีซีดีหัดอ่านไทย  ชุดการอ่าน แผนภูมิสระสร้างคำ  บัตรคำ
8 พยัญชนะไทย 44 ตัว     สระ  -ิคำที่ประสมสระ  -ิ เกมรู้จักพยัญชนะ กระดานผสมคำ ชุดวีซีดีหัดอ่านไทย  ชุดการอ่าน แผนภูมิสระสร้างคำ  บัตรคำ
9 พยัญชนะไทย 44 ตัว    สระ  -ั ว  คำที่ประสมสระ  -ั ว  เกมรู้จักพยัญชนะ กระดานผสมคำ ชุดวีซีดีหัดอ่านไทย ชุดการอ่าน แผนภูมิสระสร้างคำ  บัตรคำ
สัปดาห์ที่ เนื้อหา ชนิดของสื่อ
10 พยัญชนะไทย 44 ตัว    สระ  เ - อคำที่ประสมสระ เ - อ เกมรู้จักพยัญชนะ กระดานผสมคำ ชุดวีซีดีหัดอ่านไทย  ชุดการอ่าน แผนภูมิสระสร้างคำ  บัตรคำ
11 พยัญชนะไทย 44 ตัว    สระ   เ - าคำที่ประสมสระ  เ - า  เกมรู้จักพยัญชนะ กระดานผสมคำ  ชุดวีซีดีหัดอ่านไทย ชุดการอ่าน แผนภูมิสระสร้างคำ  บัตรคำ
12 พยัญชนะไทย 44 ตัว    สระ   เ - , แ -คำที่ประสมสระ  เ - , แ - เกมรู้จักพยัญชนะ กระดานผสมคำ  ชุดวีซีดีหัดอ่านไทย  ชุดการอ่าน แผนภูมิสระสร้างคำ  บัตรคำ
  - หลังฝึกจะมีการทดสอบเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนเป็นระยะๆ
            


    บทที่ 3  
บทสรุป

  
ผลที่เกิดขึ้น


ความสำเร็จของตนเอง


1.       สามารถแก้ปัญหาผู้เรียนในด้านการขาดทักษะการอ่านได้ในระดับที่น่าพอใจ


2.       มีสื่อประกอบการเรียนรู้ในด้านการพัฒนาการอ่านที่หลากหลาย นักเรียนสนใจและมีเจตคติที่ดีต่อสาระภาษาไทย


ความสำเร็จของนักเรียน


1.       นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการอ่านดีขึ้นตามลำดับ


2.       นักเรียนเข้าใจความหมายในภาษาไทยดีขึ้น มีความพยายามในการสื่อสารด้วยภาษาไทยกันมากขึ้น


ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น


การเรียนรู้ภาษาควรลำดับการพัฒนาจากรูปธรรมไปสู่นามธรรม การจัดกิจกรรม

การเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ควรจัดกิจกรรมที่คำนึงถึงความพร้อมของนักเรียนที่สามารถรับรู้และเข้าใจตามลำดับความยากง่าย โดยเริ่มจากของจริง ภาพ แล้วจึงเป็นสัญลักษณ์


ประโยชน์ที่ได้รับ


1.       มีสื่อประกอบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียน


2.       ช่วยแก้ปัญหาการอ่านของนักเรียน


3.       นำสื่อที่ใช้ไปเผยแพร่ให้แก่เพื่อนครู เพื่อนำไปใช้จัดกิจกรรมในสาระภาษาไทย

 

 

หนังสืออ้างอิง

  
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน.คู่มือครูแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน


        กลุ่มทักษะภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ปีที่ ๑-๒. เอกสาร ศน. ที่ ๓๒/๒๕๓๕.


        กรุงเทพฯ  : โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว,๒๕๓๕.


อาร์มสตรอง โธมัส. พหุปัญญาในห้องเรียน : วิธีการสอนเพื่อพัฒนาปัญญาหลายด้าน. อารี สัณหฉวี


                        ผู้แปล. กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ, ๒๕๔๓.

  

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 2 คน และ ผู้เยี่ยมชม 183 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • nbrwaratchaya
  • abrahamkennemer3347