มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับตรงเรียนแพทย์


          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2552 แบบรับตรงโดยวิธีพิเศษรวม 105 คน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 
http://home.kku.ac.th/admismd/
          -โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ รับจากทั่วประเทศ จำนวน 55 คน
          -โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับในพื้นที่ 19 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 46 คน
          -โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รับจากทั่วประเทศ จำนวน 4 คน
          คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ และโครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสกอ.
          -ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2551
          -เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
          -เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
          -เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และโรงเรียนเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้
          -เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ คือ ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพไร้ความสามารถและจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการรับบุคคลเข้าศึกษาพิจารณาเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
         -เป็นผู้ปราศจากโรคและอาการของโรคที่ทางคณะเห็นว่าอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
          -โรคอื่น ๆ หรือความผิดปรกติที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
          -กรณีเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง คณะกรรมการอำนวยการจะไม่พิจารณาผลการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับตรงโดยวิธีพิเศษ ของคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552
          คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
          -มีสัญชาติไทย
          -มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรค อาการของโรค หรือพิการตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
          -เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือบุคคลทั่วไป
          -อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 1 มิถุนายน ของปีที่เริ่มการศึกษา
          -สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด รังสีเทคนิค สหเวชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์ โดยสำเร็จการศึกษาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยต้องศึกษาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และต้องศึกษาวิชาชีวเคมีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และทุกรายวิชาต้องได้เกรดไม่ต่ำกว่า C
          -มีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
          -ในกรณีเป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จะต้องได้รับการรับรองจากผู้บังคับบัญชาว่ามีประวัติความประพฤติ และบุคลิกภาพดี และมีความตั้งใจที่จะเป็นแพทย์ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนและเพื่อชุมชน
          -ก่อนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา จะต้องทำสัญญาเป็นนักศึกษาโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท เพื่อเข้ารับราชการหรือการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วตามระเบียบและเงื่อนไขของกระทรวงสาธารณสุข
          -ผู้สมัครที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หากสอบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่คณะแพทยศาสตร์กำหนดจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกก่อน
          เอกสารประกอบใบสมัคร
          1.เอกสารใบสมัครที่พิมพ์จากหน้าจอ (หน้าตรวจสอบข้อมูล) พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัคร
          2.ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง หน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือสวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน เหมือนตัวจริงในใบสมัคร
          -ซองจดหมายขนาดมาตรฐาน (ขนาด 4.5x6.5 นิ้ว) จำนวน 1 ซอง ที่จ่าหน้าซองถึงตัวเอง โดยใช้ที่อยู่ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้สะดวก พร้อมทั้งติดแสตมป์หน้าซอง ๆ ละ 3 บาท เพื่อคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะส่งบัตรประจำตัวผู้สอบไป  ส่งเอกสารทั้งหมดเพื่อสมัครได้ที่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ (เอกสารสมัครเรียนแพทย์) ตู้ปณ.110 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเทือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
         ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104697 แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)
        ข้อมูล : คอลัมน์ “เรียนอะไรที่ไหน”นิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 392
www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์