วิจัย

โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ชื่อเรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)

บทสรุปผลที่เกิดขึ้น                 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศผลเกิดขึ้นดังนี้                ผลที่เกิดขึ้นกับตนเอง                     -  สามารถผลิต และใช้ สื่อการเรียนการสอน ในการแก้ปัญหาผู้เรียน    -  รู้จักนำวิจัยในชั้นเรียน มาแก้ปัญหาผู้เรียนได้   -   มีผลงานไว้สำหรับเผยแพร่ และสำหรับเป็นเอกสารไว้อ้างอิงได้                 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน-          นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น สรุปบทเรียนที่ได้               ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น     ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นกับตนเอง คือ การแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้โดยการวิจัย สามารถแก้ปัญหาได้ในวิชาอื่นๆได้ และการแก้ปัญหาต่างๆแรงบันดาลใจ                                สำหรับแรงบันดาลใจในการทำงานนั้น คือนักเรียนโรงเรียนสะนอพิทยาคม เพราะนอกจากพวกเขาเป็นนักเรียนที่ค่อนข้างมีฐานะยากจน  และยังด้อยโอกาสในหลายๆ เรื่อง ข้าพเจ้าอยากแก้ปัญหา ช่วยเหลือเพื่อเขาจะได้เรียนรู้  และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  อินเทอร์เน็ต  ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานให้กับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไปประโยชน์ที่ได้รับ ประโยชน์ที่เกิดกับตนเอง 1.       ได้รู้จักวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย2.       มีความรู้และสามารถทำวิจัยในชันเรียนได้3.       การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างผู้เรียนและครู แนวทางการพัฒนาผู้เรียน                 สำหรับการวิจัยแก้ปัญหาในครั้งนี้สามารถนำไปใช้กับเนื้อหาอื่นหรือนักเรียนในระดับชั้นเรียนอื่นๆได้  หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งอาจจะพัฒนารูปแบบของการแก้ปัญหาได้ตามความเหมาะสม      การเผยแพร่กับบุคคลอื่นต่อไปสำหรับเอกสารงานวิจัยแก้ปัญหาการเรียนการสอนครั้งนี้  ได้เผยแพร่ให้กับ-          ครูในโรงเรียน-          บุคคลที่สนใจ -          นำส่งต้นสังกัด-          นำเสนอผลงานให้กับคณะกรรมการที่มาประเมินวิทยฐานะชำนาญการ ,สมศ.   

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 114 คน กำลังออนไลน์