แม่ฟ้าหลวง คัดเรียนนานาชาติ


           มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนนานาชาติ หรือสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2553 
           คุณสมบัติผู้สมัคร
           1.เป็นนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาภาคการศึกษาสุดท้าย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ Grade 12 หรือ Year 12 อยู่ที่โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
           2.เป็นนักเรียนไทยที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ Grade 12 หรือ Year 12 จากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
           3.เป็นนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาภาคการศึกษาสุดท้าย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ Grade 12 หรือ Year 12 ในต่างประเทศ
           4.เป็นนักเรียนไทยที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ สอบผ่านการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากประเทศนั้น และได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
           5.เป็นนักเรียนไทยที่สำเร็จการศึกษาในประเทศไทย สอบผ่านการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า หรือ Grade 12 หรือ Year 12 หรือสอบผ่านการศึกษาระดับเกรด 12 จากโรงเรียนนานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
           หมายเหตุ : ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ หรือหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย และผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องมีจดหมายรับรองการเทียบวุฒิการศึกษากระทรวงศึกษาธิการของไทยมายื่นในวันสมัครด้วย


           หลักเกณฑ์การพิจารณา
           พิจารณาจากคุณสมบัติเบื้องต้น ผลการศึกษา ความสามารถในการเรียน และอาจมีการสอบข้อเขียน หรือสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการของสำนักวิชาเป็นผู้ทดสอบ
           -ภาคการศึกษาต้น (เรียน มิ.ย.-ก.ย. 53) หมดเขตรับสมัคร 21 พฤษภาคม 2553
           -ภาคการศึกษาปลาย (เรียน พ.ย. 53-มี.ค. 54) หมดเขตรับสมัคร 30 กันยายน 2553


           เอกสารการสมัคร
           1.ใบสมัครที่ติดรูปถ่ายหน้าตรง สวมเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว
           2.หนังสือรับรองการเทียบคุณวุฒิ หรือหนังสือราชการที่แสดงว่าอยู่ระหว่างการเทียบคุณวุฒิที่ออกให้
โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 1 ฉบับ
           3.สำเนาประกาศนียบัตร 1 ฉบับ
           ใบสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนนานาชาติ หรือผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
           ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ หรือสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
           4.สำเนาระเบียนผลการเรียน หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) 1 ฉบับ
           5.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
           6.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
           7.ค่าสมัคร 300 บาท
           สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.mfu.ac.th/division/admission/ หรือสอบถามที่ส่วนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โทรศัพท์ 0-5391-6103-6 และ E-mail: admission@mfu.ac.th 


โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้ www.elearneasy.com


           

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์