บทย่อย่อ แบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความ โดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียน

ชื่อเรื่องวิจัย      แบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความ โดยใช้แบบฝึกทักษะ  สำหรับนักเรียน           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนบ้านน้ำชุน   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์  เขต  2   ชื่อผู้ศึกษา         นางรวีวรรณ       ตันอุดม   ปี พ.ศ.            2552   บทคัดย่อ      การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์  (1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความ  กลุ่มสาระภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2  ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80   (2)   เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    เรื่องการพัฒนาการเขียนเรียงความ    ของนักเรียน  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน    โดยใช้แบบฝึกทักษะ  (3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/2  โรงเรียนบ้านน้ำชุน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 2 1.   ประชากรได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2551  ของโรงเรียนบ้านน้ำชุน    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์   เขต  2   จำนวน   51  คน           2.   กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/2   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2551 ของโรงเรียนบ้านน้ำชุน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เขต 2 จำนวน 19 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นเอง  คือ     (1) แบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความ   4  กิจกรรม    (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์   จำนวน  30  ข้อ    (3)แผนการจัดการเรียนรู้   15  ชั่วโมง   (4) แบบประมินความพึงพอใจกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ ผลการวิจัยพบว่า    (1)  แบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80 / 80  คือมีประสิทธิภาพ  90.75 / 90.17  (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและ หลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความ    พบว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  (3) นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความ  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 66 คน กำลังออนไลน์