จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คัดคนเก่งศิลปะ-กีฬาฯ

           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบวิขาเฉพาะเพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นนิสิตคณะค่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2554 จำนวน 28 คน ตามโครงการคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะโดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ)คณะครุศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ รับสมัครสอบวันที่  17 พฤษภาคมถึงวันที่  4  มิถุนายน 2553 รับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าเรียนวันที่ 1-7 กันยายน 2553
           คุณสมบัติผู้สมัคร
           1.มีสัญชาติไทยหรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
           2.เป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทืยบเท่า
           3.มีประวัติ ผลงาน และความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะอย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้
           3.1คณะครุศาสตร์
           สาขาวิชาเดนตรีศึกษา
           วิชาเอกดนตรีไทย ผู้สมัครต้องมีผลงานทางดนตรีไทยที่ชนะการประกวด หรือการแสดงในระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ หรือชนะการประกวดระดับจังหวัด
           วิชาเอกดนตรีสากล ผู้สมัครต้องมีผลงานดีเด่นทางดนตรีสากลหรือในเครื่องมือที่ใช้าสอบ เข่น ชนะการประกวด หรือเข้าร่วมโครงการดนตรีระดับนานาชาติ หรือรัเบชาตืเท่านั้น และ/หรือผู้ที่มีใบรับรอง หรือหลักฐานทางเอกสารที่ยืนยันได้ว่าผ่านการทดสอบในระดับเกียรตินิยมจากสถาบันมาตรฐานทางดนตรีสากลที่เทียบเท่าหรือสูงกว่าเกรด 8 ของ Trinity College Music
           3.2คณะศิลปกรรมศาสตร์
           สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
           วิชาเอกดุริยางคศิลป์ไทย ผู้สมัครต้องมีผลงานทางดนตรีไทยหี่ชนะการประกวดในระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ หรือการแสดงในระดับจังหวัด หรือสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยนาฎศิลป์ มีคะแนนในรายวิชาปฏิบัติ ซึ่งเป็นวิชาเอกดนตรีไทย และชับร้องไทยในระดับดีมาก (4.00)ตลอดการศึกษาในระดับชั้นกลาง ไม่รับผลงานการประกวดอ่านทำนองเสนาะ การอ่านสรภัญญะ
           สาขาวิขานฤมิตศิลป์
           วิชาเอกหัตถศิลป์ฺ(เซรามิก)
           -มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-5 ไม่ต่ำกว่า 2.00
           -มีความสามารถพิเศษในการปฏิบัติงานด้านศิลปะหรือการออกแบบ และมีความสนใจพิเศษ หรือมีความรู้และประสบการณ์ทางด้านงานเซรามิก และต้องได้รับรางวัลในการประกวดผลงานศิลปะ หรือการออกแบบแขนงใดก็ได้ในระดับนานาชาติ ระดับชาติ หรือระดับจังหวัด โดยมีหลักฐานยืนยัน
           4.เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรตที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญที่จะเป็นอุปสรรตต่อการศึกษาและการฝึกซ้อม
           5.เป็นผู้ที่มีความประะพฤติดี และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และยินยอมตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
           หากปรากฎในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบในภายหลังว่า ข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับการคัดเลือกคร้ังนี้แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือผผ่านการคัดเลือกแล้ว นอกจากนี้ยังอาจถูกดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วย

 

           หลักฐานการสมัคร
           1.ใบสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ)ปีการศึกษา 2554 พร้อมติดรูปถ่าย จำนาน 1 รูป (รูปถ่ายขนาด 3x4 ซม.เป็นรูปหน้าตรงไม่สวมหมวก และแว่นตาดำถ่ายไว้ไม่กิน 6 เดือน)
           2.เอกสารประกอบการสมัครซึ่งกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว (สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์  http://www.atc.chula.ac.th และ http://www.admissions.chula.ac.th)
           3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(ถ่ายเอกสารหน้าหลังให้อยู่ในหน้าเดียวกันพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
           4.สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน (ถ่ายเอกสารหน้าหลังให้อยู่ในหน้าเดียวกันพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
           5.สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
           6.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
           7.ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางการซึ่งออกให้ภายใน 1 เดือน

 

           เอกสารการสมัครที่ต้องมอบให้เจ้่าหน้าที่
           1.แฟ้มการประกวดหรือการแสดงผลงานทางศิลปะ
           2.สำเนาแสดงผลการเรียนที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)คำนวณจากผลการเรียนฃั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษา(สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)
           3.สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)คำนวณจากผลการเรียนฃั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รวม  6 ภาคการศึกษา(สำหรับผู้ที่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า)
           4.สำเนาใบรับรองหรือหลักฐานประวัติผลงานที่ชนะการประกวดหรือการแสดงศิลปะ ระดับนานาชาติหรือระดับชาติ หรือระดับจังหวัด (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
ส่งเอกสารการสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่ โครงการรับตรง ปีการศึกษา 2554 (โครงการศิลปะดีเด่น)ศุนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 8 ชั้น 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
(รายวิชาสอบวิชาเฉพาะให้ดูจาก http://www.admissions.chula.ac.th/fart54.pdf)

 

           สำหรับการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2554 คณะครุศาสตร์ คณะจิตวิทยา คณะนิติศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  คณะเศรษฐศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะอักษรศาสตร์ รวมจำนวน 101 คน รับสมัคร ระหว่างวันที่ 1-7 กันยายน 2553
           คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
           คณะครุศาสตร์
           -ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็ขการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สำหรับนักเรียนหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน(กศน.)จะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือกลำงัศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร
           -ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX)ไม่ต่ำกว่า 2.00
           -ผู้สมัครต้องได้คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00
           คณะจิตวิทยา
           -ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็ขการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น
           -ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX)ไม่ต่ำกว่า 2.75
           -ผู้สมัครต้องได้คะแนนเฉลี่ยกลุ่มวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แต่ละกลุ่มวิชาไม่ต่ำกว่า 2.75
           -ผู้สมัครต้องมีความสามารถทางกีฬาเฉพาะกีฬาประเภทบุคคลเท่านั้น
           คณะนิติศาสตร์
           -ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น
           คณะนิเทศศาสตร์
           -ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น
           คณะรัฐศาสตร์
           -ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็ขการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น
           -ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX)ไม่ต่ำกว่า 2.50
           คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
           -ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น
           คณะเศรษฐศาสตร์
           -ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็ขการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น
           -ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.75 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.75 และกลุ่มวิชาอื่น ๆ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 2.00
           คณะเภสัชศาสตร์
           -ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็ขการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น
           -ผู้สมัครต้องมีความสามารถทางกีฬาเฉพาะกีฬาประเภทบุคคลเท่านั้น
           -ผู้สมัครต้องผ่านการตรวจคุณสมบัติ ความพร้อมทางกาย (ตาบอดสี)
           -ผู้สมัครต้องผ่านการทดสอบสุขภาพจิต
           คณะวิทยาศาสตร์
           -ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็ขการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น
           คณะวิศวกรรมศาสตร์
           -ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็ขการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น
           -ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX)ไม่ต่ำกว่า 2.50
           -ผู้สมัครต้องได้คะแนนเฉลี่ยกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 วิชาฟิสิกส์ไม่ต่ำกว่า 3.00 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.75 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 2.00 และกลุ่มวิชาอื่น ๆ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 2.00
           คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
           -ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็ขการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น
           คณะอักษรศาสตร์
           ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็ขการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น           

           หลักฐานประกอบการสมัคร
           1.ใบสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2554 พร้อมติดรูปถ่ายจำนวน 1 รูป(รูปถ่ายขนาด 3x4 ซม.เป็นรูปหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
           2.เอกสารประกอบการสมัครซึ่งกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว(สามารถดาวน์โหลดได้จาก http://www.atc.chula.ac.th และ http://www.admissions.chula.ac.th)พร้อมติดรูปถ่ายจำนวน 1 รูป (รูปถ่ายขนาด 2 นิ้วเป็นรูปหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
           3.สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คำนวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษาสำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) คำรซณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รวม 6 ภาคการศึกษา สำหรับผู้จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สำหรับผู้ที่เคยศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้นำผลการศึกษาคร้ังล่าสุดจากสถาบันเดิมมาแสดงด้วย(เอกสารแสดงผลการเรียนจะต้องเป็นเอกสารที่สถานศึกษาออกให้พร้อมประทับตราโรงเรียนหรือสถาบัน)
           4.สำเนาประกาศนียบัตรหรือใบรับรองผลงานการแข่งขันและความสามารถทางกีฬาจากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ/หรือสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย (โดยนายกสมาคมหรือเลขาธิการสมาคมเป็นผู้รับรอง)และ/หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือสำเนาประกาศนียบัตรหรือใบรับรองระดับนานาชาติที่เจ้าภาพออกให้(พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)
           5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(ถ่ายเอกสารหน้า-หลังให้อยู่ในหน้าเดียวกัน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
           6.สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน(ถ่ายเอกสารหน้า-หลังให้อยู่ในหน้าเดียวกัน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
           7.สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
           8.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
           9.หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนและความประพฤติจากสถานศึกษาที่กำลังศึกษา
           10.ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
           การสมัครให้ส่งใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร ทางไปรษณีย์ไปที่ "โครงการรับตรง ปีการศึกษา 2554 (โครงการพัฒนากีฬาชาติ) ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 8 ชั้น 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (ประทับตราวันที่  กันยายน 2553 เป็นวันสุดท้ายของการส่งเอกสาร)



โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้ www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 31 คน กำลังออนไลน์