เผยแพร่ผลงานวิชาการ

  

ชื่อเรื่อง       รายงานการพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้รายงาน     ว่าที่ร้อยตรีบัณฑูร  อยู่ยง

ปีการศึกษา  2551

                                                                          บทคัดย่อ

                การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อสร้างแบบฝึกการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน

               กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2551  โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2 อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1  จำนวน  36  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย  แบบฝึกการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ  จำนวน  10  เล่ม และแบบทดสอลวัดผลสัมฤมทธิการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ  จำนวน  40  ข้อ  ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมุลโดยการหาค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ  และทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการทดสอบค่าที (t-test)

              การศึกษาพบว่า

             1. แบบฝึกการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีประสิทธิภาพ  75.78/75.97

             2. ผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สร้างโดย: 
บัณฑูร อยู่ยง
แหล่งที่มา: 
บัณฑูร อยู่ยง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 76 คน กำลังออนไลน์