รายงานการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การใช้เครื่องหมายวรรคตอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การใช้เครื่องหมายวรรคตอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
 ผู้รายงาน นางปลิดา ศรีสง่า
 ตำแหน่งครู วิทยะฐานะชำนาญการ
 โรงเรียนวัดหว้าเอน (บุญช่วยประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๑
 
 บทคัดย่อ
 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน และศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนการสอน เรื่องการใช้เครื่องหมายวรรคตอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยใช้แบบฝึกทักษะ
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหว้าเอน (บุญช่วยประชานุเคราะห์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๑ จำนวน ๑ ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน ๑๗ คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพราะเป็นชั้นเรียนที่ผู้ศึกษาเป็นผู้สอน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยแบบฝึกทักษะความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการใช้เครื่องหมายวรรคตอน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการทดสอบแบบ Match pair t-test
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปรากฏว่า แบบฝึกทักษะ เรื่องการใช้เครื่องหมายวรรคตอนที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ ๘๔.๗๔/๘๖.๘๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลงเรียนด้วยแบบฝึกทักษะเรื่องการใช้เครื่องหมายวรรคตอนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนเรื่องการใช้เครื่องหมายวรรคตอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยใช้แบบฝึกทักษะ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยมีความน่าพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ๗ ข้อ ระดับมา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 70 คน กำลังออนไลน์