http://www.thaigoodview.com/node/66479<<<<<  ชิ้นที่1

ชื่อผู้จัดทำ

ม. 4/2

นส ปวีณา  ปันสกุล เลขที่ 8

นส.ภาวนา   โนนวงศา เลขที่ 9

น.ส.วรินยุพา   อินจันต๊ะ เลขที่ 10

น.ส.อลิษา   พันธุ์แตง เลขที่ 14

น.ส.สมัชญา   อัศวกิจรุ่งเรือง เลขที่ 15

น.ส.ธัญธิดา   แซ่ใหล เลขที่ 16