ใครอยากรู้..พันธุศาสตร์..ดูนี่.

รูปภาพของ knw33310

พันธุกรรม
เป็นวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับยีน, กรรมพันธุ์, และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต รวมไปถึงศาสตร์ด้านการแพทย์เกี่ยวกับการวินิจฉัย, การรักษา, และการให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยและคนรอบข้างในเรื่องโรคทางพันธุกรรม มนุษย์เราเริ่มประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับพันธุศาสตร์มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในการผสมพันธุ์พืชและสัตว์เพื่อเลือกลักษณะที่ต้องการ ในปัจจุบันพันธุศาสตร์เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการศึกษาหน้าที่การทำงานของยีนต่างๆ ในสิ่งมีชีวิตข้อมูลทางพันธุกรรมมักบรรจุอยู่ภายในโครโมโซม ซึ่งมีการเรียงตัวของโมเลกุลดีเอ็นเอสาขาแขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์ ซึ่งว่าด้วยการศึกษาหน่วยพันธุกรรม หรือ ยีน, กรรมพันธุ์ (heredity), และวิวัฒนาการในสิ่งมีชีวิตต่าง ๆคำว่า "พันธุศาสตร์" นี้ เริ่มแรกคิดขึ้นมาเพื่อประยุกต์ใช้กับศาสตร์ใหม่ที่ว่าด้วยการศึกษาชาติพันธุ์และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต โดยนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ชื่อ วิลเลียม เบทสัน โดยปรากฏอยู่ในเอกสารของเขาที่ส่งไปให้อดัม เซดจ์วิค ซึ่งมีการลงบันทึก วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2448มนุษย์เริ่มรับความรู้เกี่ยวกับพันธุศาสตร์ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งว่าด้วยการเพาะพันธุ์และการดำเนินการสืบพันธุ์ให้แก่พืชและสัตว์ การวิจัยทางพันธุศาสตร์ปัจจุบันนิยมใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ ศึกษาเพื่อให้ทราบระบบภายในของยีน เช่น การวิเคราะห์การตอบสนองทางพันธุกรรม ซึ่งอยู่ภายในสิ่งมีชีวิต ข้อมูลทางพันธุกรรมส่วนใหญ่มักถูกบรรจุไว้ในโครโมโซม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างทางเคมีของ ดีเอ็นเอ

หน่วยพันธุกรรม 
หรือ ยีน คือ ส่วนหนึ่งของโครโมโซม (Chromosome segment) ที่ถอดรหัส (encode) ได้เป็นสายโพลีเปปไตด์หนึ่งสายที่ทำงานได้ (single functional polypeptide) หรือได้เป็นRNA ยีน ประกอบด้วย ส่วนที่สามารถถอดรหัสเป็นRNAได้ เรียกว่า exon และ บริเวณที่ไม่สามารถถอดรหัสได้ เรียกว่า intronยีนสามารถเป็นได้ทั้ง ดีเอ็นเอ หรือว่า RNA ก็ได้ แต่ในสิ่งมีชีวิตชั้นสูงนั้นจะเป็นดีเอ็นเอหมดเพราะเสถียรมากเหมาะแก่การเก็บข้อมูล ขณะที่RNA จะพบในพวกไวรัส ยีนทั้งหมดของสิ่งมีชีวิตหรือเซลล์จะรวมเรียกว่า จีโนม และโครงสร้างของจีโนมในพวกโพรคารีโอตและยูคารีโอตจะแตกต่างกัน ถ้ายีนเกิดผิดไปจากปกติเรียกว่า การกลายพันธุ์ ซึ่งเกิดเองตามธรรมชาติหรือถูกกระตุ้นให้เกิดก็ได้ โดยส่วนมากแล้วเมื่อยีนเกิดผิดปกติไปจะส่งผลเสียต่อสิ่งมีชิวิตนั้นมากกว่าผลดี เช่น ในคน สามารถทำให้ป่วย เจ็บไข้ หรือถึงแก่ชีวิตได้ โรคที่เกิดจากสาเหตุนี้เรียกว่า โรคทางพันธุกรรม ซึ่งจะถ่ายทอดไปยังรุ่นต่อไปหรือไม่ก็ได้

                                                ทำความเข้าใจด้วย................................. 

 

ดีเอ็นเอ

เป็นชื่อย่อของสารพันธุกรรม มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก (Deoxyribonucleic acid) ซึ่งเป็นกรดนิวคลีอิก (กรดที่พบในใจกลางของเซลล์ทุกชนิด) ที่พบในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ได้แก่ คน, สัตว์, พืช, เชื้อรา, แบคทีเรีย, ไวรัส เป็นต้น ดีเอ็นเอบรรจุข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นไว้ ซึ่งมีลักษณะที่ผสมผสานมาจากสิ่งมีชีวิตรุ่นก่อน ซึ่งก็คือ พ่อและแม่ และสามารถถ่ายทอดไปยังสิ่งมีชีวิตรุ่นถัดไป ซึ่งก็คือ ลูกหลานดีเอ็นเอมีรูปร่างเป็นเกลียวคู่ คล้ายบันไดลิงที่บิดตัว ขาของบันไดแต่ละข้างก็คือการเรียงตัวของนิวคลีโอไทด์ (Nucleotide) นิวคลีโอไทด์เป็นโมเลกุลที่ประกอบด้วยน้ำตาล, ฟอสเฟต (ซึ่งประกอบด้วยฟอสฟอรัสและออกซิเจน) และเบส (หรือด่าง) นิวคลีโอไทด์มีอยู่สี่ชนิด ได้แก่ อะดีนีน (adenine, A) , ไทมีน (thymine, T) , ไซโทซีน (cytosine, C) และกัวนีน (guanine, G) ขาของบันไดสองข้างหรือนิวคลีโอไทด์ถูกเชื่อมด้วยเบส โดยที่ A จะเชื่อมกับ T และ C จะเชื่อมกับ G เท่านั้น (ในกรณีของดีเอ็นเอ) และข้อมูลทางพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ เกิดขึ้นจากการเรียงลำดับของเบสในดีเอ็นเอนั่นเองผู้ค้นพบดีเอ็นเอ คือ ฟรีดริช มีเชอร์ ในปี พ.ศ. 2412 (ค.ศ. 1869) แต่ไม่ทราบว่ามีโครงสร้างอย่างไร จนในปี พ.ศ. 2496 (ค.ศ. 1953) เจมส์ ดี. วัตสัน และฟรานซิส คริก เป็นผู้ไขความลับโครงสร้างของดีเอ็นเอ และนั่นนับเป็นจุดเริ่มต้นของยุคเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ ในประเทศไทย มีนิยายวิทยาศาสตร์ชื่อ ดีเอ็นเอเขียนโดยวีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์                อาร์เอ็นเอ (Ribonucleic acid - RNA) เป็นพอลิเมอร์ของกรดนิวคลีอิกที่ประกอบด้วยนิวคลีโอไทด์ (nucleotide) เชื่อมต่อกันด้วยพันธะโคเวเลนต์ อาร์เอ็นเอนิวคลีโอไทด์ประกอบด้วยวงแหวนไรโบส (ribose) ซึ่งแตกต่างจากดีเอ็นเอที่ประกอบด้วยวงแหวนดีออกซีไรโบส (deoxyribose) อาร์เอ็นเอเกิดจากการคัดสำเนาข้อมูลจากดีเอ็นเอโดยเอนไซม์อาร์เอ็นเอพอลิเมอเรส แล้วเข้ากระบวนการต่อเนื่องโดยเอนไซม์อื่นๆ อีก อาร์เอ็นเอจะทำหน้าที่เหมือนแม่แบบสำหรับแปลข้อมูลจากยีน ไปเป็นข้อมูลในโปรตีน แล้วขนย้ายกรดอะมิโนเข้าไปในไรโบโซม (ribosome) เพื่อผลิตโปรตีน และแปลข้อความไปเป็นสำเนาข้อมูล (transcript) ในโปรตีน

 

การเปรียบเทียบระหว่าง RNA และ DNA

RNA เป็นโมเลกุลเกลียวเดี่ยว มีโซ่นิวคลิโอไทด์ที่สั้นกว่า ไม่เหมือนกับ DNA และ RNA มีน้ำตาลไรโบส (ribose) ในขณะที่ DNA เป็น ดีออกซิไรโบส (deoxyribose) (มี ไฮดรอกซิล กรุป เชื่อมต่อกับวงแหวนเพนโตส ที่ตำแหน่ง 2' ซึ่งใน DNA มี ไฮโดรเจน อะตอมแทนไฮดรอกซิล กรุป) ไฮดรอกซิล กรุป นี้จะทำให้ RNAมีสเถียรภาพน้อยกว่า DNA เพราะจะถูก ไฮโดรไลสิส ได้ง่าย นอกจากนี้ RNA หลายประเภท (tRNA, rRNA) มี เซกคอนดารีสตรักเจอร์ (secondary structure) ซึ่งช่วยให้มันมีสเถียรภาพมากขึ้น NA-comparedto-DNA thymineAndUracilCorrected.png

by ธัญณิชา ตันศรี

เราชอบความสามารถของกาอาระ

ชอบกาอาระตรงไหนน่ะ

เราอยู่กทม.

ดีดี

 

http://www.thaigoodview.com/node/64297

http://www.thaigoodview.com/node/64310

ชอบกาอาระเหมือนกันเลย

หวัดดีชื่ออะไร

รูปภาพของ knw33313

ความรู้เยอะ แต่ขี้เกียจอ่านจัง

ไม่โกรธกันนะ

ฝากด้วยนะจ๊ะหมูจิ๋วสัตว์เลี้ยงมาแรง!!!!www.thaigoodview.com/node/63226  วง MiLDwww.thaigoodview.com/node/63749  10 เรื่องที่ทำให้เชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงwww.thaigoodview.com/node/63129 

 

รูปภาพของ pnp34325

มีความรู้ดี

รูปภาพของ knw33306

ไง

รูปภาพของ knw33306

44444444444444

รูปภาพของ knw33306

44444444444444444444444444444444444444444444444

รูปภาพของ knw33306

44444444444444444444444444444444444444444444444

รูปภาพของ knw33306

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง

รูปภาพของ knw33306

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง

รูปภาพของ knw33306

   ทำได้ไง................

เนื้อหาเยอะดีแท้

 

 

ฝากด้วยนะ

 

http://www.thaigoodview.com/node/64297

http://www.thaigoodview.com/node/64310

โอ๊ว...อ่านอยู่ 8 รอบ กว่าจะกระจ่าง แต่มีสาระมากมายเลย ^^

ฝากด้วยนะ ^^

Happy tree Friend เป็นอย่างไร มาดูกัน ^^

http://www.thaigoodview.com/node/63840

10 อันดับสัตว์หายากที่สุดในโลก ^^

http://www.thaigoodview.com/node/63843

ปรากฏการ ฟ้าผ่า ฟ้าแลบและ ฟ้าร้อง เกิดจากอะไรมาดูกัน ^^

http://www.thaigoodview.com/node/63851

 

รูปภาพของ knw33296

ขี้เกียจอ่านจังเลย

แต่ก็มีรูปประกอบด้วย

ฝากด้วยน่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/63228

แล้วไปอ่านของเราบ้างน่ะ

รูปภาพของ knw33296

ขี้เกียจอ่านจังเลย

แต่ก็มีรูปประกอบด้วย

ฝากด้วยน่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/63228

แล้วไปอ่านของเราบ้างน่ะ

รูปภาพของ knw33315

 ความรู้เพียบ 5555+

ฝากหน่อยนะคะ

http://thaigoodview.com/node/62917

http://thaigoodview.com/node/62921

http://thaigoodview.com/node/63222

รูปภาพของ knw33313

โอ้ววว  เราช่างขี้เกียจอ่าน

ฝากด้วยนะคะ http://www.thaigoodview.com/node/6 http://www.thaigoodview.com/node/63129 3226

 

รูปภาพของ knw33316

อ่านแล้วนึกถึงเจ๊บีมชีวะสุดๆเลย 5555

 

ฝากด้วยนะคะ ^^ :

การคลอดแบบผ่าตัด...เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วย'ใบมีด'
http://www.thaigoodview.com/node/62923

"โรคทางพันธุกรรม" ทำไมบางคนถึงมีร่างกายไม่เหมือนเรากันนะ
http://www.thaigoodview.com/node/62970

 

รูปภาพของ knw33312

ความรู้เพียบเลย

 เราจะได้เรียนเรื่องนี้ใช่ป่ะ

ฝากด้วยนะจ้ะ 

11 สิ่งประดิษฐ์ไฮเทคที่ไม่สมควรคิดค้น      

http://www.thaigoodview.com/node/62969

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์