คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ม.บูรพา รับภาคพิเศษ

  • สงวนสิทธิ์เฉพาะเว็บไทยกู๊ดวิวเท่านั้น เป็นความร่วมมือของเว็บไทยกู๊ดวิวกับ กอง บ.ก. นิตยสารการศึกษาวันนี้ ห้ามคัดลอกนำไปเผยแพร่ที่อื่นก่อนได้รับอนุญาต

          คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาเฉพาะภาคพิเศษ หลักสูตร 4 ปี(เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-21.00 น. หรือตามความเหมาะสม) จำนวน 40 คนสมัครด้วยตนเอง ชั้น 5 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 2 ห้อง QS2509/1 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2535 ในเวลา 09.00-16.00 น.
          คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
         1.สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
         2.มีความประพฤติเรียบร้อย
         3.ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
         หลักฐานการสมัคร
         1.ใบสมัครสอบของมหาวิทยาลัย
         2.ใบแสดงคุณวุฒิ เช่นใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ใบแจ้งวุฒิหรือใบรับรองการศึกษาภาคเรียนสุดท้าย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
         3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
         4.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไมสวมแว่นตาดำ เป็นภาพสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูปจะต้องเป็นรูปที่ถ่ายในครั้งเดียวกัน และถ่ายในระยะไม่เกิน 6 เดือนถึงวันสมัคร(หลังรูปถ่ายเขียนชื่อ-นามสกุล)
         5.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล(ถ้ามี)
         ในกรณ๊ที่ผู้สมัครสอบใช้ใบรับรองการศึกษาภาคเรียนสุดท้ายเป็นใบแสดงคุณวุฒินั้น ถ้าหากสอบตัดเลือกได้จะต้องหลักฐานแสดงตุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 มารายงานตัวเท่านั้น มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการรับรายงานตัวเป็นนิสิต
         สนใจดูระเบียบการเพิ่มเติมได้ที่ http://geo.buu.ac.th/attachments/article/404/ระเบียบการ.pdf


โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์