javaProgramming > week2 Data type - Arithmetic Operation

รูปภาพของ chachaiyawat

ศึกษาบทเรียนจากเว็บไซต์ http://chayakan.wiki.zoho.com/week2-Data-type---Arithmetic-Operation.html 
ทดลองสร้างโปรแกรมตามตัวอย่าง

ให้นักเรียนแก้ไขเพิ่มเติมโปรแกรมตามตัวอย่างที่กำหนด ในส่วนที่ไม่สมบูรณ์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดังตัวอย่าง หาส่วนที่หายไป แล้วใส่ลงไปให้ถูก ทดลองโปรแกรมแล้วได้ตาม Output

 

ส่งงานที่ http://www.thaigoodview.com/node/63644

รูปภาพของ chas1534

บันทึกผล                           จาวาจะคำนวณตามข้อมูลที่ใส่ลงไป  ซึ่งผลจากการคำนวณก็จะเป็นจำนวนเต็มและทศนิยมตามชนิดของข้อมูลที่เราได้ใส่ลงไป

 

 

บันทึกผล

                เมื่อเราใส่เครื่องหมายคำพูดเดี่ยวหรือคู่คร่อมตัวอักขระไว้ ดังเช่น ‘c’  และ “str” นั่นหมายความว่าเราต้องการให้จาวาแสดงผลข้อมูลในเครื่องหมายคำพูด  และเมื่อใส่ตัวคงที่ เช่น  Boolean Literals จะต้องใส่ข้อมูลเพื่อให้แสดงผลเป็น true หรือ false เท่านั้น  Floating-Point Literals  เป็นตัวคงที่ที่จะแสดงข้อมูลเป็นทศนิยม  ดังนั้นจาวาจึงได้แสดงผลข้อมูลออกมาดังเช่นรูปข้างบน

 บันทึกผล

                เมื่อใส่อักขระหลีกเข้าไปในข้อมูล  อักขระหลีกจะทำหน้าที่ตามที่กำหนดเอาไว้ เช่น \n  ทำหน้าที่กำหนดให้ Cursor ขึ้นบรรทัดใหม่ (new line)   \ t ทำหน้าที่กำหนด tabให้แก่ Cursor  ทำให้โปรแกรมแสดงผลดังรูปข้างบน

 

บันทึกผล               

          การที่ใส่ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์  เช่น  +  *  /  จาวาประมวลผลทางคณิตศาสตร์เบื้องต้นซึ่งผลจากการคำนวณจาวาจะแยกชนิดข้อมูลที่นำมาประมวลผลออกเป็นสองประเภทคือ ข้อมูลเลขจำนวนเต็ม และข้อมูลเลขทศนิยม

 

 

บันทึกผล               

              

              ตัวดำเนินการเลขคณิตที่เราได้ใส่ลงไปในข้อมูลเพื่อให้จาวาประมวลนั้นจะประมวลผลจาก *  /  %  เป็นอันดับแรก  จากนั้นก็จะประมวลผล +  -  เป็นอันดับสอง  และจะใส่  ()  เมื่อต้องการให้ดำเนินการก่อน  ทำให้จาวาแสดงผลออกมาดังรูปข้างบน 

รูปภาพของ chas1544

Artihmetical1

บันทึกผล

            ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ที่เราได้ป้อนลงไปในข้อมูลชุดคำสั่งเพื่อให้จาวาประมวลนั้น จาวาจะเริ่มประมวลผลจาก *  /  %  เป็นลำดับแรก  จากนั้นก็จะประมวลผล +  -  เป็นลำดับถัดมา  โดยเราสามารถใส่ข้อมูลลงในเครื่องหมาย  ()  เมื่อต้องการให้ดำเนินการประมวลผลข้อมูลชุดนั้นก่อน  ซึ่งทำให้จาวาแสดงผลออกมาดังเช่นตัวอย่างรูปดังกล่าวด้านบน

น.ส.เพชรรัตน์   นิลขำ  เลขที่ 15 ม.5/1

รูปภาพของ chas1544

 exam1

 

บันทึกผล

            จาวาจะคำนวณผลลัพธ์ตามข้อมูลที่ป้อนลงไป  ซึ่งจะแสดงผลลัพธ์จากการคำนวณข้อมูลเป็นจำนวนเต็มและทศนิยมตามชนิดของข้อมูลที่ได้ป้อนลงไป ผลลัพธ์ที่ได้จึงแสดงออกมาในรูปของเลขจำนวนเต็มและทศนิยมตามลำดับ

 

println1

 

บันทึกผล

            เมื่อป้อนเครื่องหมายหรือคร่อมตัวอักขระไว้ หมายถึงเราต้องการให้จาวาแสดงผลข้อมูลในเครื่องหมายทั้งสองที่กล่าวมานั้น  และเมื่อใส่ตัวคงที่ เช่น  Boolean Literals จะต้องใส่ข้อมูลเพื่อให้แสดงผลเป็น true หรือ false เท่านั้น  และเมื่อป้อนข้อมูลFloating-Point Literals  ซึ่งเป็นตัวคงที่ที่จะแสดงผลข้อมูลเป็นทศนิยม  จึงทำให้จาวาได้แสดงผลข้อมูลออกมาเป็นทศนิยมด้วย ดังได้เห็นจากรูปด้านบน

escape1

บันทึกผล        

            เมื่อมีการใช้อักขระหลีกป้อนเข้าไปในข้อมูล  อักขระหลีกจะทำหน้าที่แสดงผลตามที่ได้กำหนดเอาไว้ เช่น \n  ทำหน้าที่กำหนดให้ Cursor ขึ้นบรรทัดใหม่ (new line)   \ t ทำหน้าที่กำหนด tabให้แก่ Cursor  ทำให้โปรแกรมแสดงผลดังได้เห็นจากรูปด้านบน

AritmaticExpression1

บันทึกผล

            เมื่อมีการใช้ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์  เช่น  +  *  /  จาวาจะประมวลผลทางคณิตศาสตร์ขั้นเบื้องต้นซึ่งผลจากการคำนวณ จาวาจะมีการแยกชนิดข้อมูลที่นำมาประมวลผลออกเป็นสองประเภทคือ ข้อมูลเลขจำนวนเต็ม และข้อมูลเลขทศนิยม ตามแต่ที่เราได้กำหนดไว้ในชุดคำสั่ง

 

นางสาวเพชรรัตน์  นิลขำ เลขที่ 15 ม.5/1

 

 

รูปภาพของ chas2041

ผลลัพธ์ที่ได้

การที่สั่งให้โปรแกรมคำนวนได้จำนวนที่มากขึ้นโดยจะใช้อักขระมาใช้

บ้างเพื่อแสดงผลเช่น    n  เป็นการสั่งให้โปรแกรมเว้นบรรทัด

สุทธฺนี  จันที ม5/1 เลขที่ 36

รูปภาพของ chas2041

ผลลัพธ์ที่ได้

เป็นการนำอักขระมาช่วยในการสั่งให้โปรแกรมแสดงผลซึ่งไม่ต้องใช้การคำนวนใดๆและระหว่างคำที่จะใช้เติมลง

ไปเป็นเครื่องอ่านหรือโปรแกรมแสดงผลจะใช้เครื่องหมาย/ไว้ขั้นระหว่างคำ

สุทธินี จันที ม5/1 เลขที่36

รูปภาพของ chas2041

ผลลัพธ์ที่ได้

สั่งให้โปรแกรมพิมท์ตัวอักษรที่ป้อนให้โปรแกรมและใส่เครื่องหมาย+ไว้ระหว่างตรงกลางใส่เครื่องหมาย+คือตัวเสื่อม

แสดงว่าเมื่อโปรอแกรมพิมพ์ตัวอักษรที่กำหนดให้เสร็จแล้วโปรแกรมจึงคำนวนค่าที่กำหนดไว้หลังเครื่องหมายอีกด้วย

  สุทธินี จันที ม 5/1เลขที่ 36

รูปภาพของ chas2041

ผลลัพธ์ที่ได้

การคำนวนที่แตกต่างจากข้ออื่นโดยจะคำนวนในลักษณะความสูงหรือระดับต่างๆซึ่งป้อนให้โปรแกรมใส่เครื่องหมาย=แล้วถัดไปจึงเป็นเครื่องหมาย

+ตามมาปิดด้วยวงเล็บด้านหลังสองครั้งโดยคำนวนออกมาแล้งผลคำตอบที่แสดงเป็นจำนวนเต็มทั้งหมด

สุทธินี จันที ม5/1 เลขที่36

รูปภาพของ chas2041

ผลลัพธ์ที่ได้

การที่สั่งให้โปรแกรมทั้งหมดได้จำนวนที่มากขึ้นโดยจะใช้อักขระมาใช้บ้างเพื่อเป็นผลเช่ร  n เป็นการสั่งให้โปรแกรมเว้นวรรค

น.ส.สุทธินี  จันที  ม.5

รูปภาพของ chas 1672

 

ได้ผลลัพธ์จากการใช้คำสั่งด้านบน ผลลพธ์เป็นจำนวนเต็มทั้งหมด นางสาวนรินทร์ทิพย์  หาญรักษ์  เลขที่ 34 ชั้นม.5/1

 

รูปภาพของ chas 1672

 

ได้คำตอบเป็นทศนิยมโดยการใช้เลขทศนิยมหารคำตอบนางสาวนรินทร์ทิพย์  หาญรักษ์  เลขที่ 34 ชั้นม.5/1

 

รูปภาพของ chas 1672

 

ในการเขียนโปรแกรมครั้งนี้ จะเห็นว่าเป็นการคำนวณภาษาจาวา ถ้ามีวงเล็บคือ  ("(1+2)*3="((1+2)*3)) เวลาที่คอมไพร์และรันผลออกมา โดยการคิดเลขในวงเล็บก่อน แล้วค่อยมา*3นางสาวนรินทร์ทิพย์  หาญรักษ์  เลขที่ 34 ชั้นม.5/1

 

รูปภาพของ chas 1672

 

เราเขียนโดยใช้ \n ไว้ข้างหน้าข้อมูลที่ได้ก็จะเรียงกันมา  \t ข้อมูลที่ได้จะเว้นระยะห่างมาก  \f มีสี่เหลี่ยมใหญ่อยู่ระหว่างข้อมูล  \b มีสี่เหลี่ยมเล็กอยู่ระหว่างข้อมูล นางสาวนรินทร์ทิพย์  หาญรักษ์  เลขที่ 34 ชั้นม.5/1

 

รูปภาพของ chas 1672

 จากการเขียนโปรแกรม พบว่า เราป้อนข้อมูลตัวอักษร และเขียนเครื่องหมาย +  ที่หลังคำ

 แล้วคอมไพร์และรัน จะพบว่าไม่มีเครื่องหมาย +  แต่จะมีข้อมูลที่เราพิมพ์ตรงหน้าจอแทนนางสาวนรินทร์ทิพย์  หาญรักษ์  เลขที่ 34 ชั้นม.5/1 

 

รูปภาพของ chas1542

 

Week 2

 

 ผลที่ได้รับ

Wink จากการเขียนโปรเเกรมข้างต้นจะพบว่าเมื่อเราป้อนข้อมูลตัวอักษร  เเละเขียนเครื่องหมาย+หลังคำที่พิมพ์ตัวอักษร เเล้วคอมไพร์เเละรันจะพบว่าไม่มีเครื่องหมาย+อยู่ที่หน้าจอมีเเต่ข้อมูลที่เราป้อนอยู่เท่านั้น

 

ผลที่ได้รับ
เมื่อเราได้เขียนโปรเเกรมโดยใช้ \nไว้ข้างหน้าข้อมูลผลคือข้อมูลจะเรียงกันลงมา \tพบว่าข้อมูลเว้นระยะมาก \f ข้อมูลเป็น4เหลี่ยมระหว่างข้อมูล\bข้อมูลป็น4เหลี่ยมเล็ก  จากการเขียนโปรแกรมบรรทัดต่อมาพบว่าได้ผลตามที่เขียนโปรเเกรมไว้
 
ผลที่ได้
จากการศึกษาพบว่าเมื่อเราได้ใส่ข้อมูลตัวเลขลงไปพบว่าเราได้ผลลัพธ์เป็นเลขทศนิยมเมื่อเราประมงลผลเป็น+ - * / จะพบว่าเลขที่เราได้จะเป็นจำนวนเต็มเสมอ Embarassed
ผลที่ได้
จากผลที่ได้พบว่าผลลัพธ์เป็นเลขทศนิยมเเละจำนวนเต็ม
น.ส.บุญตา  เทวี ม.5/1 เลขที่ 13

ผลที่ได้  คือ

          เมื่อเราป้องข้อมูลอักษร  เเละเครื่องหมาย+  ที่หลังคำ  จากนั้นก้อคอมไพร์  เเละรัน   ผลที่ได้ก้อคือ  เครื่องหมายบวกจะไม่ปรากฏขึ้นมา  จะมีเเต่ข้อมูลอักษรปรากฏเท่านั้น

นายธัญเทพ    นันทะวรการ   ม.5   เลขที่ 7

ผลที่ได้  คือ

          เมื่อเราใช้ชุดคำสั่ง ผลที่ออกมาจะเป็นไปตามคำสั่งนั้นๆๆ    \n  ข้อมูลจะเรียนกัน  \t  ข้อมูลจะเว้นระยะห่างกัน  \f  จะมีรูปสี่เหลี่ยมอยู่ระหว่างข้อมูล  เเละ  \b  จะทามงานเเบบเดียวกัย\bเเต่สี่เหลี่มจะเล็กกว่า

นายธัญเทพ    นันทะวรการ    ม.5  เลขที่  7 

ผลที่ได้  คือ

          เป็นการสั้งโปรเเกรมให้จาวา  คำนวณคิดเลขทางคณิตศาสคร์   จะทำเเบบ  คิดในวงเล็บก่อน  เเละคิดนอกวงเล็บ

นายธัญเทพ     นันทะวรการ   ม5.   เลขที่7

ผลที่ได้  คือ

          เปงการสั่งจาวาให้เเสดงผลลัพธ์เปงทศนิยม

นายธัญเทพ    นันทะวรการ    ม.5   เลขที่7

ผลที่ได้  คือ

          เป็นการสั่งให้จาวาเเสดงผลลัพธ์เปงจำนวนเต็ม

 นายธัญเทพ   นันทะวรการ   ม.5   เลขที่7

รูปภาพของ chas1638

ผลที่ได้จากการเขียนโปรเเกรม  คือ

          เมื่อเราป้อมข้อมูลอักษร  เเละเพิ่มเครื่องหมาย +  หลังอักษรที่ใส่ลงไป  เเละคอมไพร์เเละรัน  พบว่า  ข้อมูลที่ปรากฏขึ้นมา  ม่ายมีเตรื่องหมาย + เเต่จะมีเเต่ข้อมูลตัวอักษรที่เราพิมพ์ปรากฏอย่างเดียว

นายพัทธดนย์    ชอบการ  เลขที่6   ม.5

ผลที่ได้จากการเขียนโปรเเกรม  คือ

         เมื่อเราใช้ \n ข้อมูลจะปรากฏเเบบเรียงกันมา  \t  ข้อมูลจะเว้นระยะห่างกัน  \f  ข้อมูลจะถูกรูปสี่เหลี่ยมกั้นระหว่างกัน  เเละ  \b จะเเสดงผลคล้างๆๆกัน\fเเต่รูปสี่เหลี่ยมจะเล็กกว่า

นายพัทธดนย์  ชอบการ  เลขที่6  ม.5

ผลที่ได้จากการเขียนโปรเเกรม  คือ

          จากการเขียนโปรเเกรมในครั้งนี้  เป็นการคำนวณเลขทางคณิตศาสตร์  ซึ่งในการคำนวณในวาจานี้  จะคำนวณเเบบเดียวกับคณิตศาสตร์  คือการหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อน  เเล้วค่อยนำมาหาผลลพธ์นอกวงเล็บ   จะเปงผลลัพธ์ทั้งหมด

นายพัทธดนย์  ชอบการ  เลขที่6  ม.5

ผลที่ได้จากการเขียนโปรเเกรม  คือ

          การคำนวณตัวเลข   เเบบให้จาวาหาคำตอบเเบบทศนิยม 

นายพัทธดนย์  ชอบการ   เลขที่6  ม.5 

ผลที่ได้จากการเขียนโปรเเกรม  คือ

          ผลลัพธ์เปงจำนวนเต็ม    เมื่อเราสั่งจาวา  ให้เเสดงผลลัพธ์เปงจำนวนเต็ม

นายพัทธดนย์  ชอบการ  เลขที่6   ม.5

 เมื่อเราได้เขียนโปรเเกรมโดยใช้ \nไว้ข้างหน้าข้อมูลผลคือข้อมูลจะเรียงกันลงมา \tพบว่าข้อมูลเว้นระยะมาก \f ข้อมูลเป็น4เหลี่ยมระหว่างข้อมูล\bข้อมูลป็น4เหลี่ยมเล็ก  

นายทินรัตน์  ศรีบุญไทย  ม.5/1 เลขที่10

 เมื่อเราได้เขียนโปรเเกรมโดยใช้ \nไว้ข้างหน้าข้อมูลผลคือข้อมูลจะเรียงกันลงมา \tพบว่าข้อมูลเว้นระยะมาก \f ข้อมูลเป็น4เหลี่ยมระหว่างข้อมูล\bข้อมูลป็น4เหลี่ยมเล็ก

นายทินรัตน์  ศรีบุญไทย ม.5/1 เลขที่10  

 เมื่อเราได้เขียนโปรเเกรมโดยใช้ \nไว้ข้างหน้าข้อมูลผลคือข้อมูลจะเรียงกันลงมา \tพบว่าข้อมูลเว้นระยะมาก \f ข้อมูลเป็น4เหลี่ยมระหว่างข้อมูล\bข้อมูลป็น4เหลี่ยมเล็ก

นายทินรัตน์  ศรีบุญไทย ม.5/1 เลขที่10  

 

 ใส่เครื่องหมาย + หลังคำที่สั่งให้พิมพ์ แสดงว่าเมื่อโปรแกรมพิมพ์อักษรที่กำหนดให้เสร็จแล้วให้โปรแกรมทำการคำนวนคำที่ใส่ไว้หลังเครื่องหมาย + ด้วย

นายทินรัตน์  ศรีบุญไทย ม.5/1 เลขที่10

รูปภาพของ chas1626

 อธิบายแบบฝึกหัดที่1

 จากการเขียนโปรแกรมพบว่า เราป้อนข้อมูลตัวอักษร และเขียนเครื่องหมาย +  ที่หลังคำ แล้วคอมไพร์และรัน จะพบว่าไม่มีเครื่องหมาย +  แต่จะมีข้อมูลที่เราพิมพ์ตรงหน้าจอแทน

นางสาวศินภา   ชมพู่   ม.5/1

 

   อธิบายแบบฝึกหัดที่2

เราเขียนโดยใช้ \n ไว้ข้างหน้าข้อมูลที่ได้ก็จะเรียงกันมา  \t ข้อมูลที่ได้จะเว้นระยะห่างมาก \f มีสี่เหลี่ยมใหญ่อยู่ระหว่างข้อมูล \b มีสี่เหลี่ยมเล็กอยู่ระหว่างข้อมูล 

นางสาวศินภา   ชมพู่   ม.5/1

 

  อธิบายแบบฝึกหัดที่3

ในการเขียนโปรแกรมครั้งนี้จะเห็นว่าเป็นการคำนวณภาษาจาวา ถ้ามีวงเล็บคือ  ("(1+2)*3="((1+2)*3)) เวลาที่คอมไพร์และรันผลออกมาโดยการคิดเลขในวงเล็บก่อน แล้วค่อยมา*3

นางสาวศินภา   ชมพู่   ม.5/1

 

  อธิบายแบบฝึกหัดที่4

ได้คำตอบเป็นทศนิยมโดยการใช้เลขทศนิยมหารคำตอบ

นางสาวศินภา   ชมพู่   ม.5/1

 

  อธิบายแบบฝึกหัดที่5

ได้ผลลัพธ์จากการใช้คำสั่งด้านบน ผลลพธ์เป็นจำนวนเต็มทั้งหมด

 

นางสาวศินภา   ชมพู่   ม.5/1

อธิบายแบบฝึกหัดที่1

ใส่เครื่องหมาย + หลังคำที่สั่งให้พิมพ์ แสดงว่าเมื่อโปรแกรมพิมพ์อักษรที่กำหนดให้เสร็จแล้วให้โปรแกรมทำการคำนวนคำที่ใส่ไว้หลังเครื่องหมาย + ด้วย

นางสาวกรรริการ์  เค้ามูล  ม.5/1  เลขที่19

 

อธิบายแบบฝึกหัดที่2

ในบรรทัดแรกเมื่อใส่\nทำให้ข้อความอยู่คนละบรรทัด  ในบรรทัดที่สองเมื่อใส่\tทำให้ข้อความเว้นวรรคกัน ในบรรทัดที่สามเมื่อใส่\fทำให้ข้อความมีช่องสี่เหลี่ยมกว้าง  ในบรรทัดที่สี่เมื่อใส่\bทำให้มีช่องสี่เหลี่ยมแคบกว่าในบรรทัดที่สาม

น.ส.   กรรริการ์     เค้ามูล    ม.5/1  เลขที่ 19

 อธิบายแบบฝึกหัดที่3

ผลที่ได้  ได้ผลลัพธ์เป็นจำนวนเต็ม โดยการใช้จำนวนเต็ม  และได้คำตอบเป็นทศนิยมโดยการใช้เลขทศนิยมหารคำตอบ

น.ส.  กรรณิการ์   เค้ามูล    ม.5/1   เลขที่ 19

 อธิบายแบบฝึกหัดที่4

จะมีเครื่องหมาย " มาคั่นระหว่างตัวเลขสองข้าง  ในคำสั่งตัวเลขด้านหลังจะใส่วงเล็บ

น.ส.  กรรณิการ์  เค้ามูล  ม.5/1  เลขที่ 19

 อธิบายแบบฝึกหัดที่5

ผลลัพธุ์ที่ได้จากแบบฝึกหัด เป็นผลลัพธ์ที่ได้จากจำนวนจริง

น.ส.  กรรณิการ์  เค้ามูล  ม.5/1  เลขที่ 19

 

อธิบายแบบฝึกหัดที่4

บรรทัดที่1เมื่อมีวงเล็บมากำกับ จะมีคำตอบเป็นผลบวก ถ้าไม่มีวงเล็บคำตอบจะเรียงตัวติดกัน

 

 

 

 อธิบายแบบฝึกหัดที่3

ในการเขียนโปรแกรมครั้งนี้ จะเห็นว่าเป็นการคำนวณภาษาจาวา ถ้ามีวงเล็บคือ  ("(1+2)*3="((1+2)*3)) เวลาที่คอไพร์และรันผลออกมา โดยการคิดเลขในวงเล็บก่อน แล้วค่อยมา*3

บันทึกผลที่ได้

เป็นการหาผลลัพธ์ของjava โดยมีเครื่องหมาย + เป็นตัวเชื่อมประโยค ในการหาผลลัพธ์จะหาในวงเล็บก่อนจากนั้นก็หานอกเล็บ ส่วนข้อที่ผลลัพธ์เป็นทศนิยมขึ้นอยู่กับว่าเรากำหนดให้ผลลัพธ์ลัพธ์นั้นเป็นทศนิยมหรือไม่เป็นทศนิยม

รูปภาพของ chas2207

บันทึกข้อมูลที่ได้

บรรทัดที่1มีเครื่องหมาย +คำตอบจะเป็นจำนวนเต็มบวก

ถ้าที่ไม่มีวงเล็บคำตอบจะเรียงติดกัน 

รูปภาพของ chachaiyawat

คำตอบยังไม่ครบครับ 

การนำสูตรหรือสมการทางคณิตศาสตร์มาเขียนให้อยู่ในรูปของนิพจน์เลขคณิตเพื่อประมวลผลนั้น
ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องรู้ลำดับของการคำนวณของตัวดำเนินการแต่ละตัวด้วย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์