การเผยแพร่ผลงานครูจารุวรรณเรื่องยาเพื่อชีวิต

รูปภาพของ sspnanthaphon

ชื่อเรื่อง    รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 
            
เรื่อง  ยาเพื่อชีวิตข
องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผู้รายงาน         นางจารุวรรณ  กอสกุล                           
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ  อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ
                                         
 บทคัดย่อ 

                      การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง ยาเพื่อชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง ยาเพื่อชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                      กลุ่มนักเรียนที่ใช้ในการศึกษา การเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง ยาเพื่อชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ มีจำนวนนักเรียน 43 คน ซึ่งได้จากการ                  เลือกตัวอย่างสุ่มอย่างง่ายโดยใช้วิธีการจับสลากห้องเรียน ซึ่งประกอบด้วยนักเรียนที่เก่ง ปานกลาง และอ่อนคละปนกัน เพื่อทดลองโดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest - Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผล สัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยผ่านการหาคุณภาพดังนี้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ยาเพื่อชีวิต มีค่าความยากง่าย (P) .31 - .78         ค่าอำนาจจำแนก (r)  .22 - .74 ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ .74  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถาม .87  ผลการศึกษาพบว่า

1.         ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง ยาเพื่อชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 84.63/81.47 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 2.         คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียน     สูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง ยาเพื่อชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .013.         ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง ยาเพื่อชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด

สร้างโดย: 
นันทพล สิทธิสุวรรณ
แหล่งที่มา: 
ผลงานครูจารุวรรณ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 55 คน กำลังออนไลน์