สมัครเข้าร่วมประกวด เนื้อหากลุ่มภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1

รูปภาพของ ssspoonsak

รายชื่อสมัครเข้าร่วมประกวด เนื้อหากลุ่มภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1

1. โรงเรียน อนุบาลวัดอู่ตะเภา
ที่อยู่ หมู่ 6 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
ชื่อทีม อนุบาลวัดอู่ตะเภา
ชื่อเรื่อง ภาษาไทยหรรษา
สมาชิก นางมัธนี  นาคไพรัชช์ สถานะ ครู
นางกนกวรรณ  เอี่ยมสุนทร สถานะ ครู
นางสาวอรทัย  สากร สถานะ ครู
นางสิอร  นิลมณี สถานะ ครู
2. โรงเรียน วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ เลขที่ 410 หมู่ 1 ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
ชื่อทีม บึงพระน้อย
ชื่อเรื่อง มาตราตัวสะกด
สมาชิก นางอัญชลีพร ลาบุญ สถานะ ครู
นางสาวพรรษา ฉิมมา สถานะ นักเรียน
นางสาวศรัณย์พร มีดี สถานะ นักเรียน
นางสาวกมลชนก สิริยานนท์ สถานะ นักเรียน
3. โรงเรียน เพชรราษฎร์บำรุง
ที่อยู่ ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ชื่อทีม ซู่ซ่า
ชื่อเรื่อง มาตราตัวสะกด
สมาชิก เด็กชายศุภลักษณ์ ธงภักดิ์ สถานะ นักเรียน
เด็กชายนิติภูมิ กงเพชร สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงสุนัฐชา หล้าเพชร สถานะ นักเรียน
นางสาวสุจิตรา วงษ์ปัญญา สถานะ ครู
4. โรงเรียน โสมาภาพัฒนา
ที่อยู่ 12  ถนนพระยาสุเรนท์ 35 พระยาสุเรนท์ แขวงบางชัน  คลองสามวา  กรุงเทพ ฯ 10510
ชื่อทีม T@MSMP4
ชื่อเรื่อง ภาษาไทย
สมาชิก นางสาวปุณภากร  ฟุ้งภิญโญ สถานะ ครู
นางสาวกุสุมาวดี   โคตะรักษ์ สถานะ ครู
เด็กชายกิตติสัณห์  เลาหรัตนะหิรัญ สถานะ นักเรียน
เด็กชายธนากร  ศิริมงคล สถานะ นักเรียน
5. โรงเรียน เพชรราษฎร์บำรุง
ที่อยู่ ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
ชื่อทีม เด็กดี
ชื่อเรื่อง คำเป็นคำตาย
สมาชิก เด็กชายอภิวัฒน์  ยงเพชร สถานะ นักเรียน
เด็กชายสหรัชต์ เวียงปฏิ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงขนิษฐา  อารีรอบ สถานะ นักเรียน
จีระพันธ์  ชำนาญวงษ์ สถานะ ครู
6. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร และ ใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหา
ที่อยู่ เลขที่1 ซอยเจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพฯ 10120
ชื่อทีม สวัสดี ๐๒
ชื่อเรื่อง นิทานอีสป
สมาชิก นางสาวศุภรัตน์ รัตนพล สถานะ นักเรียน
นางสาวอารีรัตน์ มหิพันธุ์ สถานะ นักเรียน
นางสาวอรวรรณ จันทะจิตต์ สถานะ นักเรียน
อ. ศรีสวาสดิ์ บุญนาค สถานะ ครู
7. โรงเรียน โสมาภาพัฒนา
ที่อยู่ เลขที่ 12 พระยาสุเรนทร์ 35 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา จังหวัดกรุงเทพ 10510
ชื่อทีม @SMP4
ชื่อเรื่อง ภาษาไทย
สมาชิก นางสาวเสาวนีย์ จันทร์อำรุง สถานะ ครู
เด็กชายจรณินท์ บุญเกื้อ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงวรรณรดา สุขจินดา สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงรวิสรา เยาว์วัฒนากุล สถานะ นักเรียน
8. โรงเรียน เพชรราษฎร์บำรุง
ที่อยู่ ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
ชื่อทีม เพชรน้ำหนึ่ง
ชื่อเรื่อง คำที่มี รร
สมาชิก เด็กหญิงภัทรสุดา  พินิจมนตรี สถานะ นักเรียน
เด็กชายปาราเมศ  สาระยาน สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงกัญญารัตน์  วิเศษชาติ สถานะ นักเรียน
วลัยรัตน์  โคสาดี สถานะ ครู
9. โรงเรียน มัธยมพระราชทานนายาว
ได้รับใบสมัครแล้ว
ที่อยู่ เลขที่ 342 หมู่ 18 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160
ชื่อทีม
ชื่อเรื่อง การละเล่นเด็กไทย
สมาชิก นายภานุพล ตลับเพชร สถานะ ครู
นางสาวนวิศา บุญสินธ์ สถานะ นักเรียน
นางสาวนิตยา แสงโสดา สถานะ นักเรียน
นางสาววรรณภา จันทร์โท สถานะ นักเรียน
10. โรงเรียน โสมาภาพัฒนา
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร
ที่อยู่ เลขที่ 12 พระยาสุเรนทร์ 35 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา จังหวัดกรุงเทพ 10510
ชื่อทีม
ชื่อเรื่อง การอ่าน การเขียน คำที่มักเขียนผิด
สมาชิก นางสาวเสาวนีย์ จันทร์อำรุง สถานะ ครู
นางสาววิลาสินี ศิริพัฒน์ สถานะ ครู
เด็กชายคมชาญ โปรยารถ สถานะ นักเรียน
เด็กชายธนพนธ์ จันทร์วงศ์ สถานะ นักเรียน
11. โรงเรียน โสมาภาพัฒนา
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร
ที่อยู่ เลขที่ 12 พระยาสุเรนทร์ 35 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา จังหวัดกรุงเทพ 10510
ชื่อทีม
ชื่อเรื่อง อักษร 3 หมู่ การผันอักษร
สมาชิก นางสาวกุสุมาวดี โคตะรักษ์ สถานะ ครู
นางสาววิลาสินี ศิริพัฒน์ สถานะ ครู
เด็กหญิงณัฐนันท์ อริยะเมตตา สถานะ นักเรียน
เด็กชาหญิงดวงเพ็ญ บุญประสงค์ สถานะ นักเรียน
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์