โครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ ม.นเรศวรพะเยา


            โครงการพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตจังหวัดพะเยา เปิดรับก่อนสำหรับเป็นคะแนนในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง “โครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์” ปีการศึกษา 2554 ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน 2553
           ผู้เข้าร่วมอบรม
           นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 4, 5 และ 6 ของโรงเรียนในจังหวัด พะเยา และในเขตภาคเหนือตอนบน โดยทางโรงเรียนจะต้องทำการคัดเลือกนักเรียนตามเกณฑ์ต่อไปนี้
           1.นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือกำลังจะเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต้องได้เกรด 3 ขึ้นไป ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับชั้น ม. 3
           2.นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือกำลังจะเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ต้องได้เกรด 3 ขึ้นไป ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับชั้น ม. 4
           3.นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังจะเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องได้เกรด 3 ขึ้นไป ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับชั้น ม. 5
           เอกสารประกอบการสมัคร
           1. แบบฟอร์มตอบรับการเข้าร่วมโครงการฯ
           2. หนังสือยินยอมให้เข้าร่วมโครงการฯ สำหรับผู้ปกครอง 
           3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน
           4. ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ คนละ 1,800 บาท (ธนาณัติสั่งจ่าย ดร.ศรศักดิ์ เทียนหวาน ณ ที่ทำการไปรษณีย์หนองระบู อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 )
           นักเรียนและโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถ download แบบฟอร์มตอบรับการเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ http://www.pyo.nu.ac.th หรือ http://www.pyo.nu.ac.th/science โดยสามารถส่งแบบฟอร์มตอบรับการเข้าร่วมโครงการฯ เอกสารประกอบการสมัคร และธนาณัติสั่งจ่าย(ธนาณัติส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น) ทางไปรษณีย์ที่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 (โครงการพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)หรือ ทาง e-mail address:sornsak2000@yahoo.comหรือ ทางโทรสาร 0-5446-6664 ค่าลงทะเบียนเรียนคนละ 1,800 บาท สามารถส่งใบตอบรับและธนาณัติสั่งจ่าย โดยทาง ไปรษณีย์ ถึง ดร.ศรศักดิ์ เทียนหวาน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัด พะเยา 56000 หรือ โทรสาร เบอร์ 0-5446-6664 หมดเขตรับสมัคร ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2553 (การส่งเป็นจดหมายจะถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)  รวมทั้งสอบถามข้อมูลการประชุมในโครงการฯ เพิ่มเติม ได้ที่ ดร. ศรศักดิ์ เทียนหวาน E-mail: sornsak2000@yahoo.com.โทร 0-5446-6666 ต่อ 1712, 1713 มือถือ  08-9568-8318
           ตัวอย่างระบบรับตรง  โครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตพะเยา เมื่อปีการศึกษา 2553 เพื่อเป็นแนวการตัดสินใจพิจารณาของนักเรียนมัธยมฯต่อไป
           คุณสมบัติทั่วไป
           1.เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 และเรียนเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
           2.เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
           3.เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน อย่างเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่
           4.ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และปราศจากโรคเหล่านี้ คือ โรคเรื้อนวัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคติดยาเสพติด ให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง
           5.ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันกระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
           คุณสมบัติเฉพาะ
           1.มีผลสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ การสอบวัดระดับศักยภาพทางคณิตศาสตร์ Mathematical Power Test (M.P.Test) มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา โดย M.P.Test ต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 60% และผลคะแนนสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ M.P.Test มีผลบังคับไม่เกิน 2  ปีนับตั้งแต่ปี พ.ศ. ที่ประกาศไว้ในใบประกาศนียบัตร
           2.ไม่เป็นผู้พิการทางสายตา ได้แก่ ตาบอดทั้งสองข้าง
           หลักฐานประกอบการสมัคร
           1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากเว็บไซต์ www.admission.pyo.nu.ac.th และติดรูปถ่ายหน้าตรง (รูปสีหรือขาว - ดำ) ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป ตรงมุมขวาของใบสมัค
           2.ใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ปพ.1) 5 ภาคเรียนโดยมีตราโรงเรียน/สถานศึกษาประทับ
           3.สำเนาใบรายงานผล/ใบประกาศนียบัตรการสอบวัดระดับศักยภาพทางคณิตศาสตร์ Mathematical Power Test (M.P.Test) มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา (รับรองสำเนาถูกต้อง)
           4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
           สมัครด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ www.admission.pyo.nu.ac.th และให้ผู้สมัครสั่งพิมพ์เอกสารใบสมัครเพื่อใช้ในการยื่นสมัคร ภายในเวลาที่กำหนด


โดย กองบรรณาธิการ นิตยสารการศึกษาวันนี้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์