งานครั้งที่ 2 ภาคเรียนที 1/53

รูปภาพของ stncharuwan

ให้นักเรียนตอบคำถามดังนี้

1. คอมพิวเตอร์คืออะไร

2. ทำงานอย่างไร

3. มีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างไร

ส่งงานภายในวันที่ .... มิถุนายน 2553 เวลา 23.00 น.

แจ้งส่งที่ตรง แสดงความคิดเห็น ด้านล่าง ว่าอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/21511

 

http://www.thaigoodview.com/node/80278

ด.ญ.ศิริยากร  พ่อค้า ม.1/5 เลขที่ 35

http://www.thaigoodview.com/node/80269

ด.ญ.แพรวพรรณ คร้าภัย ม.1/5 เลขที่ 33

รูปภาพของ stncharuwan

ตรวจงานหมดแล้ว มีบางคนยังทำผิดอยุ่

http://www.thaigoodview.com/node/78738

 ด.ญ. หทัยชนก พงศ์พรกรัณย์ ม.1/5 เลขที่ 48

รูปภาพของ stn37499

http://www.thaigoodview.com/node/78588

ด.ญ. ธันยพร ธีระสันต์ ม1/5 เลขที่ 21

http://www.thaigoodview.com/node/77856

ด.ญ. สุฑาดา  พุทธิสัตย์ ม.1/5 เลขที่ 4

http://www.thaigoodview.com/node/77853

ด.ญ.พิชชาภา ฉลาดสุนทรวาที ม.1/5 เลขที่50

http://www.thaigoodview.com/node/77851

ด.ญ.เบญจมาศ  ขันต์ขาว ม.1/5  เลขที่ 15

รูปภาพของ stn37625

http://www.thaigoodview.com/node/77850

ด.ญ.สุตาภัทร   บุญภิละ  ม.1/5  เลขที่ 36

http://www.thaigoodview.com/node/77846

ด.ญ.  ณัฐตรา  นิยมานนท์  ม.1/5  เลขที่  3

http://www.thaigoodview.com/node/77839

ด.ญ.เฌอปราง  จันทร์ศร  ม.1/5  เลขที่ 11

รูปภาพของ stn37561

http://www.thaigoodview.com/node/76046

http://www.thaigoodview.com/node/75559

ด.ญ.ฟ้ารุ่ง นิลเกตุ ม.1/5 เลขที่ 20

http://www.thaigoodview.com/node/68098/edit

http://thaigoodview.com/node/75555

ด.ญ. ศจีรัตน์  แซทอง ม.1/5 เลขที่40

รูปภาพของ stn37455

http://www.thaigoodview.com/node/75553

ด.ญ.ชลธิชา ผิวเอี่ยม

รูปภาพของ stn37625

http://www.thaigoodview.com/node/75550

ด.ญ.สุตาภัทร  บุญภิละ  ม.1/5  เลขที่  36

http://www.thaigoodview.com/node/66645

ด.ญ.รุจิรา แก้ววานิช ชั้น ม.1/5 เลขที่ 43

http://www.thaigoodview.com/node/75543

 ด.ญ. อาทิตยา  เอี่ยมวิศิษฐ เลขที่44

รูปภาพของ STN37723

http://www.thaigoodview.com/node/75541

ด.ญ.อัสมา เด่นศรี ม. 1/5 เลขที่ 47

1.คอมพิวเตอร์ คือ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เหมือนสมองกล ใช้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆ 

2.การทำงาน  ขั้นตอนที่ 1 : รับข้อมูลเข้า (Input)

เริ่มต้นด้วยการนำข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์  ซึ่งสามารถผ่านทางอุปกรณ์ชนิดต่างๆ แล้วแต่ชนิดของข้อมูลที่จะป้อนเข้าไป เช่น   ถ้าเป็นการพิมพ์ข้อมูลจะใช้แผงแป้นพิมพ์ (Keyboard) เพื่อพิมพ์ข้อความหรือโปรแกรมเข้าเครื่อง   ถ้าเป็นการเขียนภาพจะใช้เครื่องอ่านพิกัดภาพกราฟิค (Graphics Tablet) โดยมีปากกาชนิดพิเศษสำหรับเขียนภาพ   หรือถ้าเป็นการเล่นเกมก็จะมีก้านควบคุม (Joystick) สำหรับเคลื่อนตำแหน่งของการเล่นบนจอภาพ เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 2 : ประมวลผลข้อมูล (Process)

เมื่อนำข้อมูลเข้ามาแล้ว เครื่องจะดำเนินการกับข้อมูลตามคำสั่งที่ได้รับมาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่
ต้องการ การประมวลผลอาจจะมีได้หลายอย่าง เช่น นำข้อมูลมาหาผลรวม นำข้อมูลมาจัดกลุ่ม 
นำข้อมูลมาหาค่ามากที่สุด หรือน้อยที่สุด เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 3 : แสดงผลลัพธ์ (Output)

เป็นการนำผลลัพธ์จากการประมวลผลมาแสดงให้ทราบทางอุปกรณ์ที่กำหนดไว้   โดยทั่วไปจะแสดงผ่านทางจอภาพ หรือเรียกกันโดยทั่วไปว่า "จอมอนิเตอร์" (Monitor) หรือจะพิมพ์ข้อมูลออกทางกระดาษโดยใช้เครื่องพิมพ์ก็ได้

3.ความสำคัญต่อมนุษย์

                       1. ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มและสามารถทำงานพร้อมกันได้ 2. ทำให้สามารถใช้ข้อมูลต่าง ๆ ร่วมกัน ซึ่งองค์การจะได้รับประโยชน์มากขึ้น 3. ทำให้สามารถใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่า เช่น เครื่องประมวลผลร่วมกัน แบ่งกันใช้แฟ้มข้อมูล ใช้เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ที่มีราคาแพงร่วมกัน 4. ทำให้ลดต้นทุน เพราะการลงทุนสามารถลงทุนให้เหมาะสมกับหน่วยงานได้

ด.ญ.ชมพูนุช  ฤกษเจริญ   ม.1/5   เลขที่  13

http://www.thaigoodview.com/node/70364

 ด.ญ.อภิสรา สังข์รัมย์ ม.1/5 เลขที่9

http://thaigoodview.com/node/70362

 ด.ญ.ณัฏฐ์นิช   แซ่ลิ้ม ม.1/5 เลขที่31

รูปภาพของ stncharuwan

ตรวจแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/7

ด.ญ.เบญจมาศ  ขันต์ขาว  ม.1/5   เลขที่ 15

รูปภาพของ stn37561

1.คอมพิวเตอร์ คือ เครื่องมืออิเล้กทรอนิกส์ทำงานด้วยระบบไฟฟ้าที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อช่วยในการคิดคำนวนแม่นยำภายในระยะเวลารวดเร็ว

2.คอมพิวเตอรืทำงานอย่างไร ตอบ  ทำงานดดยอัตโนมัติ

3.มีความสำคัญต่อมนุษย์อยางไร ตอบ  ช่วยในการคิดคำนวน แม่นยำรวดเร็ว

http://www.thaigoodview.com/node/68596

ด.ญ.ทิวาพร  สวัสดี  ม.1/5  เลขที่ 54

http://www.thaigoodview.com/node/68136

fด.ญ.นบภสร  ประภานุกิต   ม.1/5   23

http://www.thaigoodview.com/node/68136

fด.ญ.นบภสร  ประภานุกิต   ม.1/5   23

รูปภาพของ stn37725

ด.ญ.ฌานัณฎา ศักดิ์ศิริ

http://www.thaigoodview.com/node/68133

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 1 คน กำลังออนไลน์