องค์ประกอบพื้นฐานของภาษาปาสคาล

รูปภาพของ vku10169

องค์ประกอบพื้นฐานของภาษาปาสคาล

           ก่อนที่จะเริ่มต้นเขียนโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นภาษาใดก็ตาม  ควรจะต้องมีการศึกษาองค์ประกอบพื้นฐานซึ่งถือว่าเป็นหน่วยย่อยที่สุดของภาษาแต่ละภาษานั้น  สำหรับภาษาปาสคาลมีองค์ประกอบพื้นฐานต่างๆที่ควรจะต้องรู้จักก่อนเขียนโปรแกรมดังนี้ 1        ตัวอักขระ(Character)2        ชื่อ(Identifiers)3        คำสงวน(Reserved  Words)4        ชื่อมาตรฐาน(Standard  Identifiers)5        ข้อมูลแบบพื้นฐาน(Simple  Data  Types)6        ค่าคงที่(Constans)7        ตัวแปร(Variables)8        นิพจน์(Expressions)9        ประโยคคำสั่ง(Statements)10   โพรซิเจอร์ละฟังก์ชัน(Procedures  and  Functions)   

ตัวอักขระ(Character)

           หมายถึง   สัญลักษณ์ต่างๆที่ไม่สามารถนำไปใช้ในการคำนวณได้แบ่งออกได้เป็น  3  ประเภทคือ         ตัวเลข(numeric)  ได้แก่เลขฐานสิบ  0  ถึง  9