javaProgramming > week3 parameter Input data

รูปภาพของ chachaiyawat

ให้นักเรียนศึกษาความรู้จากเว็บไซต์ http://chayakan.wiki.zoho.com/week3-parameter-Input-data.html

จากนั้นให้ทำแบบฝึกหัดตามโจทย์กำหนด

แบบฝึกหัด

                1. จงเขียนโปรแกรมตามตัวอย่างในภาพที่ 2 และบันทึกเป็นไฟล์ชื่อ para1.java
                2. คอมไพล์ ด้วยคำสั่งดังนี้  javac java1.java
                3. ตรวจสอบผลการคอมไพล์ถ้าผิดพลาดให้แก้ไขแล้วคอมไพล์ใหม่
                4. เมื่อคอมไพล์ผ่านแล้วให้ทดลองรันตามตัวอย่างใน ภาพที่ 1 แล้วบันทึกผลการทดลอง
                5. ทดลองรันใหม่โดย กำหนดพารามิเตอร์เป็น ชื่อ และนามสกุลของนักเรียนเอง แล้วบันทึกผลการทดลอง
                6. คาดการว่าถ้ากำหนดพารามิเตอร์เป็น ชื่อ และนามสกุลของนักเรียน  และชื่อโรงเรียน ผลลัพธ์ที่ได้ควรเป็นอย่างไร แล้วทดลองรันใหม่  และบันทึกผลการทดลอง และแสดงความเห็นเกี่ยวกับการทดลองนี้ ตรง หรือไม่ตรงกับที่คาดคิดไว้อย่างไร เพราะเหตุใด ในกรณีที่ยังให้เหตุผลได้ไม่ชัดเจน ให้ย้องกลับขึ้นไปอ่านเนื้อหาด้านบนใหม่ (ให้บันทึกต่างๆ ใว้ในบล็อกของนักเรียน)
                7. ทำเช่นเดียวกับข้อ 6 แต่ส่งพารามิเตอร์ให้เพียง 1 ตัว
                8. ทำเช่นเดียวกับข้อ 7 แต่ไม่ส่งพารามิเตอร์ให้เลย

                9. ทดลองแก้ไขโปรแกรมเพื่อให้สามารถรับพารามิเตอร์ ได้ 4 ตัวและนำมาแสดงผลได้ตามลำดับ ดังตัวอย่างใน ภาพที่ 3(เรียกใช้) และภาพที่ 4 (ผลลัพธ์)

ภาพการเรียกใช้
ภาพที่ 3 การเรียกใช้คลาส paraEx1 ที่กำหนดให้มีพารามิเตอร์ 4 ชุด

 

ภาพผลลัพธ์
ภาพที่ 4 ผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียกใช้คลาส paraEx1 ที่กำหนดให้มีพารามิเตอร์ 4 ชุด

รูปภาพของ chas2204

บันทึกผล

เมื่อนำพารามิเตอร์ที่ส่งให้จะนำไปแสดงผลบนหน้าจอโดยบรรทัดแรกจะแสดงสัญลักษณ์ ( " " ) ตามมาและจะเรียกใช้ได้โดย

อ้างอิงชื่อตัวแปรซึ่งเป็นตัวเลขที่อยู่ในวงเล็บใหญ่

พรพรรณ  ดวงบัณฑิต  ม.5/1  เลขที่38

รูปภาพของ chas1550

บันทึก

 ในภาษา java ตัวแปรที่ประกาศเป็นอาร์เรย์ จะเรียกใช้ได้โดย อ้างถึงชื่อตัวแปรและตามด้วยดัชนี ซึ่งเป็นหมายเลขที่อยู่ในวงเล็บใหญ๋(วงเล็บเหลี่ยม[] ) และสมาชิกตัวแรกจะมีดัชนีเป็นเลขศูนย์ เช่น args[0] ในกรณีที่เป็นพารามิเตอร์ของโปรแกรม พารามิเตอร์ตัวแรกที่ต่อท้ายคลาส จะเป็นสมาชิกตัวแรกของ อาร์เรย์ หรือเท่ากับสาชิกที่มีดัชนีเป็นศูนย์นั่นเอง และพารามิเตอร์ตัวต่อไปก็จะเป็นสมาชิกของอาร์เรย์ที่มีดัชนีเป็น 1 และตัวต่อๆ ไป ก็จะเป็นสมาชิกที่มีดัชนีเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งตามลำดับ

 

บันทึกผล

การพิมพ์คำสั่งเป็นชุดในบรรทัดที่ 4 และ 5 มีการเรียกใช้ args[0] และ args[1] ตามลำดับ นั่นหมายความว่าโปรแกรมนี้เวลาเรียกใช้ จะต้องส่งพารามิเตอร์ให้กับโปรแกรม 2 ชุด ถ้าไม่ส่งพารามิเตอร์ให้ จะเกิดความผิดพลาด(Exception) ในขณะรันโปรแกรม

รูปภาพของ chas2041

บันทึกผล

เป็นการส่งข้อมูลเป็นชุด ตัวแปรอาร์เรย์ ของString ซึ่งเป็นพารามิเตอร์ของเมธทอด main() นั่นเอง ตามรูปแบบของภาษา java ตัวแปรอาร์เรย์ จะเป็นตัวแปรชนิดอ้างอิง(reference) ที่ใช้อ้างอิงไปยังวัตถุ(object) ตามชนิดข้อมูลที่ใช้ประกาศ 

 

รูปภาพของ chas1544

บันทึกผลในjava ตัวแปรที่ประกาศเป็นอาร์เรย์ เป็นตัวแปรชนิดอ้างอิง ที่ใช้อ้างอิงตามชนิดข้อมูลและวัตถุประกาศใช้ในชุดคำสั่ง ดังนั้น ในกรณีที่เป็นพารามิเตอร์ของโปรแกรมนั้นๆ ตัวแปรอาร์เรย์จะอ้างอิงไปยังชนิดข้อมูล String และวัตถุ String จะถูกสร้างขึ้นในขณะเรียกใช้ ดังนั้นข้อมูลใด ๆ ที่ต่อท้าย คลาสตอนเรียกใช้งาน จะถือว่าเป็น String ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลใดๆ โดย ข้อความทั้งชุดไว้ในเครื่องหมายคำพูด ซึ่งข้อมูลทั้งหมดในเครื่องหมายคำพูดนี้ถือว่าเป็นข้อมูลหนึ่งชุดหรือพารามิเตอร์หนึ่งตัว เมื่อต้องการเรียกใช้พารามิเตอร์โปรแกรม จะสามารถเรียกใช้โดยอ้างถึงชื่อตัวแปรและตามด้วยดัชนี ซึ่งเป็นหมายเลขที่อยู่ในวงเล็บใหญ่(วงเล็บเหลี่ยม[] ) และสมาชิกตัวแรกจะมีดัชนีเป็นเลขศูนย์ เช่น args[0]

 

น.ส.เพชรรัตน์  นิลขำ  เลขที่ 15  ม.5/1

รูปภาพของ chas1534

บันทึกผล

            คลาส para1 จะนำพารามิเตอร์ที่ส่งให้ ไปแสดงผลบนหน้าจอ โดยให้พารามิเตอร์ตัวแรกแสดงบรรทัดแรก พารามิเตอร์ตัวที่สองแสดงในบรรทัดที่สอง และพารามิเตอร์ตัวที่สามแสดงในบรรทัดที่สาม   java จะแยกข้อมูลแต่ละชุดออกจากกันด้วยการเว้นวรรค ถ้าข้อมูลหนึ่งชุดมีการเว้นวรรค เช่น ข้อมูลชื่อโรงเรียนดังรูป จะสามารถทำได้โดยการกำหนดข้อความทั้งชุดไว้ในเครื่องหมายคำพูด (" ")  เมื่อรันในดอสผลจึงออกมาดังรูปข้างบน

น.ส.กนกพร  ศิริ ม.5/1 เลขที่ 11

รูปภาพของ chas1534

.

รูปภาพของ chas1534

.

รูปภาพของ chas1534

.

ในภาษา java ตัวแปรที่ประกาศเป็นอาร์เรย์ จะเรียกใช้ได้โดย อ้างถึงชื่อตัวแปรและตามด้วยดัชนี ซึ่งเป็นหมายเลขที่อยู่ในวงเล็บใหญ๋(วงเล็บเหลี่ยม[] ) และสมาชิกตัวแรกจะมีดัชนีเป็นเลขศูนย์ เช่น args[0] ในกรณีที่เป็นพารามิเตอร์ของโปรแกรม พารามิเตอร์ตัวแรกที่ต่อท้ายคลาส จะเป็นสมาชิกตัวแรกของ อาร์เรย์ หรือเท่ากับสาชิกที่มีดัชนีเป็นศูนย์นั่นเอง และพารามิเตอร์ตัวต่อไปก็จะเป็นสมาชิกของอาร์เรย์ที่มีดัชนีเป็น 1 และตัวต่อๆ ไป ก็จะเป็นสมาชิกที่มีดัชนีเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งตามลำดับ

นายธัญเทพ นันทะวรการ ม.5/1 เลขที่ 7

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์