คะแนนปฏิบัติ วิชาคอมพิวเตอร์ เอนิเมชั่น ม.2/1

รูปภาพของ chachaiyawat
เลขที่

User ID

ชื่อ สกุล

งาน 1

งาน 2

งาน 3

งาน 4

งาน 5

รวม

1 chas 2055 เด็กชาย จัตพล บุญคุ้ม

100

100

100

100

400

2 chas 2056 เด็กชาย จิรทิปต์ นกน่วม

100

100

100

100

400

3 chas 2057 เด็กชาย ชลิต สีดา

100

100

100

100

400

4 chas 2060 เด็กชาย ติณณภพ ตรีสอน

100

100

100

100

400

5 chas 2063 เด็กชาย นราวิชญ์ บุญปัญญา

100

100

100

100

400

6 chas 2066 เด็กชาย ปิยะศักดิ์ จำปาเงิน

100

100

100

100

400

7 chas 2069 เด็กชาย วงศ์ธวัช ระวรรณวงศ์

100

100

100

100

400

8 chas 2071 เด็กชาย สุเมต ปิ่นแก้ว

100

100

100

100

400

9 chas 2090 เด็กชาย ไกรภพ พีภูเขียว          

0

10 chas 2092 เด็กชาย คมกฤช เรียงพรม

100

100

100

100

400

11 chas 2093 เด็กชาย จักรกริน เชือดขุนทด

100

100

100

100

100

500

12 chas 2098 เด็กชาย นันทวัฒน์ มาจันตะ          

0

13 chas 2100 เด็กชาย ปรเมศ ใยเพชร

100

100

100

300

14 chas 2102 เด็กชาย ระพีพัฒน์ ปานจันทร์

100

100

100

100

400

15 chas 2108 เด็กชาย อรรถชัย จิแมน

100

100

100

100

100 

500

16 chas 2130 เด็กชาย นัยสิทธิ์ สุขอยู่          

0

17 chas 2138 เด็กชาย วุฒิพงศ์ จันทร์อิฐ

100

100

100

100

400

18 chas 2143 เด็กชาย สรศักดิ์ แก้วบาง

100

100

100

300

19 chas 2177 เด็กชาย ภัคพล จิรยประภาพันธ์

100

100

100

300

20 chas 2228 เด็กชาย ณัฐกิตติ์ โสมย์ศักดากุล          

0

21 chas 2073 เด็กหญิง กันติชา งามเอี่ยม

100

100

100

300

22 chas 2075 เด็กหญิง จริยา จันทะเนตร           0
23 chas 2077 เด็กหญิง โชติลักษณ์ คลาดแคล้ว

100

100

100

100

100

500

24 chas 2078 เด็กหญิง ทรายทอง ทองโท

100

100

100

100

70

470

25 chas 2081 เด็กหญิง ระพีพรรณ เถื่อนทุ่ง

100

100

26 chas 2082 เด็กหญิง วรรณิษา สีโถ

100

100

100

100

70

470

27 chas 2083 เด็กหญิง วัชราภรณ์ นิลขำ  

100

100

100

100

400

28 chas 2084 เด็กหญิง ศิริรัตน์ อบเชย

100

100

100

100

400

29 chas 2086 เด็กหญิง สิราวรรณ นวลหยวก

100

100

100

100

80

480

30 chas 2089 เด็กหญิง เสาวลักษณ์ คำเผียน

100

100

100

100

80

480

31 chas 2111 เด็กหญิง ขวัญสุดา คำสุพรม          

0

32 chas 2113 เด็กหญิง ทองหนัก นวนทัด

100

100

100

300

33 chas 2114 เด็กหญิง ปาริชาติ โวหาร          

0

34 chas 2117 เด็กหญิง พัชราภรณ์ แก้วคง

100

100

100

100

400

35 chas 2118 เด็กหญิง พิมพ์ศิริ ตีบอ่อน

100

100

100

100

400

36 chas 2122 เด็กหญิง สายทอง แสงนก          

0

37 chas 2123 เด็กหญิง สุณิสา พันเสนา

100

100

100

300

38 chas 2124 เด็กหญิง อมรรัตน์ แก้วบาง    

100

70

170

39 chas 2149 เด็กหญิง จตุพร อ้อมนอก

100

100

100

100

100

500

555+

...

 

555+

 

5555+

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์