ห้องเรียนครูวัชรี กมลเสรีรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 รายวิชา สังคมศึกษา ฯ รหัส ส32101

รูปภาพของ silavacharee

สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ทุกคน

               ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 นี้ ในรายวิชาสังคมศึกษา ฯ รหัส ส32101  นีเราจะเรียนในสาระ ภูมิศาสตร์ และหน้าที่พลเมืองนะคะ

ดังมีรายละเอียดของหน่วยการเรียนดังนี้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์ท่ีทำให้เกิดปัญหาและภัยพิบัติทางธรรมชาติ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพในส่วนต่าง ๆ ของโลก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย และของโลก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การอนุรักษืทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 กฎหมายสำคัญที่ประชาชนควรรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  วัฒนธรรมไทย

ภาระงานชิ้นที่ 1  ส่งภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2553

 

 

รูปภาพของ sila16531

ส่งงานคร่ะคุณครู วัชรี กลมเสรีรัตน์

คลิกลิงค์ตามนี้นะคร่ะ>>>>  http://www.thaigoodview.com/node/66477

รายชื่อสมาชิกผู้ร่วมจัดทำ!!!

 

1. นายไตรรัตน์  เผือกผาสุข ม.5/1 เลขที่ 4

2. น.ส.อริสา  แก้วทองมี ม.5/1 เลขที่ 8

3. น.ส.เพชรรัตน์  บึงราษฎร์ ม.5/1เลขที่ 9

4. นาย ธนา  นิพัทธมานนท์ ม.5/1 เลขที่ 14

5. น.ส. พิม  เเสงนรินทร์ ม.5/1 เลขที่ 19

 

* การจักหน้าเเละลงสีมีเหตุขัดข้องขออภัยด้วยนะคร่ะ

** ไม่สามารถลงรูปได้นะคร่ะ!!

 

ขอบคุณคร่ะ **!

รูปภาพของ silaa17283

ส่งงานแล้ว ค่ะ

 http://www.thaigoodview.com/node/66476

 ตรวจงานให้ด้วยค่ะ คุณ ครู ^^

 จัดทำโดย  น.ส.วรินฑิตา บุษยเวคิน เลขที่ 2 น.ส.ณัฎฐิมา พิมพวาทิน เลขที่4 นายอนุชิต เจริญสุข เลขที่ 5 น.ส.นีลวรรณ บุญลา เลขที่ 14 น.ส.มุฑิตา นิลสมัย เลขที่ 20 นายทิวนาถ พุฒิซ้อน เลขที่ 22

ส่งงานคับ http://www.thaigoodview.com/node/63514

 

พชร พิมพิลา เลขที่ 9 ม.5/4 นาย อริญชัย บุญลำพันธ์ เลขที่ 10 ม.5/4 นาย พรเทพ นามะสนธิ เลขที่ 7 ม.5/4 นาย ชาติเฉลิมพล ประถังธานี เลขที่ 1 ม.5/4 นาย เกียรติศักดิ์ ธาระพุฒิ เลขที่ 19 ม.5/4 นาย ระพีพัฒน์ พิณธารทอง เลขที่ 11 ม.5/4 ตรวจให้ด้วย คุณครู

รูปภาพของ sila15751
 •  สวัสดีครับอจารย์
 •  ตรวจงานคลิ๊กลิ๊งค์ด้านบนเลยครับผม^^
 • 1.นาย  วรปรัชญ์  ตั้งไพศาลกิจ    ม.5/1  เลขที่  3 
 • 2.นาย ธีระพงษ์  คำมุงคุล           ม.5/1  เลขที่ 11
 • 3 นางสาว ปนิดา  สอนลิลา         ม.5/1  เลขที่ 18
 •  4.นางสาว มลธิสา ชาญประเสริฐ  ม5/1  เลขที่  23
 •  5.นางสาว ปภัสนันท์  อาชญาทา ม5/1  เลขที่   22
 •  6.นางสาว มัชฌิมา  โพธาราม     ม5/1  เลขที่  24
 •  ส่งงานเรียบร้อยแล้วนะครับ

  ผิดพลาดประการใดแจ้งกลับมาที่บล๊อคของเราได้เสมอนะครับ^^Kiss

  http://www.thaigoodview.com/node/66461

  น.ส. ลลิตา ไพรสิงห์

   น.ส. พิชญาภัค นากุล

  น.ส. วนัชพร วงษ์สุวรรณ

  น.ส. รัตนาภรณ์  บุณณรงค์

   

  ม.5/1

   

  ส่งแล้วนะคะ

  http://www.thaigoodview.com/node/66460 

  นายจารุ พงษ์สุพรรรณ  เลขที่ 7

  น.ส.ศภกัญญา  สังข์ศรีอินทร์ เลขที่ 27

  น.ส.กนกวรรณ  ชูอินทร์ เลขที่ 28

  น.ส.ณัฐนรี  ไชยฤกษ์  เลขที่ 29

  น.ส.ณัฐรินทร์  ศรีเลิศ เลขที่ 30 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/2

   

  ส่งงานแล้วค่ะ

   

     http://www.thaigoodview.com/node/66459

       น.ส.อรวี พานทอง  เลขที่ 4

      นายจารุ  พงษ์สุพรรณ เลขที่ 7

      น.ส.ศุภกัญญา สังข์ศรีอินทร์  เลขที่ 27

      น.ส.กนกวรรณ  ชูอินทร์  เลขที่ 28

      น.ส.ณัฐนรี ไชยกฤษ์  เลขที่ 29

        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/2

         ส่งงาน  พายุ  แล้วค่ะ

   

  http://www.thaigoodview.com/node/66253

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

  ปนิดา สอนลิลา เลขทที่ 18 ม.5/1 ปภัสนัน อาชญทา เลขที่ 22

  มัชฌิมา โพธาราม เลขที่่ 24 มลธิสา ชาญประเสร็ฐ เลขที่ 23

  http://www.thaigoodview.com/node/66250

  ปนิดา สอนลิลา เลขทที่ 18 ม.5/1

  ปภัสนัน อาชญทา เลขที่ 22

  มัชฌิมา โพธาราม เลขท24

  มลธิสา ชาญประเสร็ฐ เลขที่ 23

   

  ส่งงานคับ

   http://www.thaigoodview.com/node/63514

   พชร พิมพิลา เลขที่ 9  ม.5/4   นาย อริญชัย บุญลำพันธ์ เลขที่ 10 ม.5/4   นาย พรเทพ นามะสนธิ เลขที่ 7 ม.5/4     นาย ชาติเฉลิมพล ประถังธานี เลขที่ 1 ม.5/4        นาย เกียรติศักดิ์  ธาระพุฒิ เลขที่ 19 ม.5/4              นาย ระพีพัฒน์ พิณธารทอง เลขที่ 11 ม.5/4     ตรวจให้ด้วย คุณครู

  รูปภาพของ ssspoonsak

  ต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน(Username) แจ้งได้ที่นี่

  หากคุณครู นักเรียน หรือผู้ใช้งานทั่วไปที่เป็นสมาชิกเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว มีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน(Username) ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด เช่น

  • เซ็งระเบิดกับชื่อผู้ใช้งาน(Username) เดิม
  • จำยากเย็นแสนเข็ญ
  • เป็นภาษาไทย อยากเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
  • อยากเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็กทั้งหมด เช่น STN98756 เปลี่ยนเป็น stn98756 ให้ถูกต้องตามกติกา
  • อยากให้ติดกัน เพราะตอนสมัครไปเว้นวรรคไว้ เช่น msw 6584 เปลี่ยนเป็น msw6584 ให้ถูกต้องตามกติกา

  สามารถทำได้ง่ายๆ ลิกแจ้งที่นี่ครับ

  -----------------------------------------------------------------------------------------
  ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
  ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
   

   ช่วยด้วยครับ
  นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
  คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
  ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
  หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
  ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
  มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

  ช่วยกันนะครับ 
  ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
  ไม่ถูกปิดเสียก่อน

  ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

  อ่านรายละเอียด

  ด่วน...... ขณะนี้
  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
  มีผลบังคับใช้แล้ว 
  ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
  เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
  ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
  อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

   

  สมาชิกที่ออนไลน์

  ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 30 คน กำลังออนไลน์