ระบบสารสนเทศ

รูปภาพของ pbs8448

เนื้อหา ความหมายระะบบสารสนเทศ หมายถึง  กระบวนรวบรวม บันทึก ประมวลผล
ข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ และแจกแจงสารสนเทศ เพื่อใช้ในการวางแผน
ควบคุมการทำงาน และช่วยในการตัดสินใจ

 

ข้อมูล หมายถึงข้อเท็จจริงที่ได้จากการรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีทั้งที่อยู่ในรูปแบบตัวอักษร ข้อความ ตัวเลข รูปภาพ และเสียง 

 

ประมวล หมายถึง  เป็นการคิด คำนวนหรือแปลงข้อมูลดิบให้เป็นสารสนเทศ อาจทำได้ด้วยเรียงลำดับ การคำนวน การจัดรูปแบบ และการเปรียบเทียบ

 

ประเภทระบบสารสนเทศ หมายถึง  แบ่งเป็น 8 ปรพเภท ได้แก่ 1 ระะบบสารสนเทศประมวลผลรายการธุรกรรม 2 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัการ  

3 ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ  4. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุ่ม  5 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

6 ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง 7 ปัญญาประดิษฐ์  8 ระบบสารสนเทศสำนักงาน

 

ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ  

1 ช่วยแก้ปํญหาในการเก็บเอกสารหรือสื่อประกอบการเรียนรู้

2 ข้อมูลที่เป็นเอกสารหรือสื่อประกอบการเรียน

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 278 คน กำลังออนไลน์